0 Comments

جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران- …

۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها […]

0 Comments

مقاله – جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

  بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی حریم خصوصی، در معنی هنجارین، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[۷]. به طورمثال، مراد از […]

0 Comments

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۱۷

در جهان امروز بهرهوری نیروی کار یکی از مهمترین و بلکه مهمترین شاخص داوری در باب توسعه یافتگی است و رضایت شغلی، پایه بسیاری از سیاستها و خطمشیهای مدیریت برای افزایش بهرهوری و کارآیی سازمان میباشد.صاحبنظران رضایت شغلی را از عوامل مهم سازگاری فرد با شغل خویش میدانند، همچنین تاکید دارند که چنانچه فرد به […]

0 Comments

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

سطح معناداری مرد ۸۰ ۳۱/۸۴ ۰۲/۱۷ ۱۰۹ ۱۲/۲ ۰۳۹/۰ زن ۳۰ ۳۹/۹۹ ۸۵/۱۷ بر اساس اطلاعات جدول(۴-۶)، t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتر میباشد، به عبارت دیگر t مشاهده شده در سطح ۰۵/۰ ≥ p معنادار بوده، بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید میگردد. یعنی میزان بهرهوری کارکنان زن بیشتر از […]

0 Comments

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۱۰

۸۳/۰ سازگاری تحصیلی ۹-۸-۷ ۸۲/۰ سازگاری شغلی ۱۲-۱۱-۱۰ ۷۰/۰ سازگاری خانوادگی ۱۵-۱۴-۱۳ ۸۲/۰ همچنین براساس مطالعات مقدماتی، ضریب اعتبار پرسشنامه ی سازگاری از طریق محاسبهی آلفای کرونباخ ۷۶/۰ به دست آمده است و به تأیید صاحبنظران و اساتید مربوطه رسیده است.ج) پرسشنامه بهره وریاین پرسشنامه بوسیله هرسی و بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰) به منظور کمک […]

0 Comments

پژوهش – بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

فوق لیسانس و بالاتر ۸ ۳/۷ مجموع ۱۱۰ ۱۰۰ بر اساس اطلاعات جدول (۳-۲)، از حجم نمونه پژوهش بیشترین حجم نمونه مربوط به کارکنان دارای مدرک دیپلم و پایینتر با ۱/۴۹ درصد و کمترین حجم نمونه مربوط به کارکنان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر با ۳/۷ درصد بوده است.ابزار گردآوری دادههادر این پژوهش برای […]

0 Comments

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۷

در مطالعهای که گرگور[۷۲] (۲۰۰۹) انجام داده است، نشان داد که بین رضایتمندی شغلی و انگیزه شغلی کارکنان با بهره وری نیروی کار سازمان یک رابطه قوی وجود دارد.بیب[۷۳] و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهش خود بر روی انترن هایی که از نظرپرداخت حقوق تفاوت داشتند، به این نتیجه رسیدند که ارتباط خوب با سرپرست، افزایش مهارت های […]

0 Comments

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

خشنودی شغلی دارای ابعاد و مولفههای مختلفی است که از آن جمله میتوان خود کار و شغل، حقوق و دستمزد، جنبههای اجتماعی کار (رابطه همکاران)، فرصت برای ارتقا و کیفیت سرپرستی را ذکر کرد (سلطانی، ۱۳۸۳: ۵).اسمیت و همکاران (۱۹۹۹) معتقدند که پنج بعد شغلی معرف خصوصیات برجسته شغلی است که ذیلا به اختصار به […]

0 Comments

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

مدیر با استفاده از مدل اچیو درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی میپردازد. آنگاه مدیران باید مطابق با علتهای منحصر به فرد آن مشکل خاص قدمهای لازم را بر دارند. هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره جویی های معمول برای حل مشکل عبارتنداز:– […]

0 Comments

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۲

در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع مورد پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آنرا دریابیم. این فصل شامل چهار بخش میباشد که بعضی از بخشها نیز قسمتهای جزئیتری را در بر دارد.بخش اول با عنوان بهره وری شامل پنج قسمت […]