برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

منبع تحقیق درباره -نمودار، (CAS)، :درصد

1-methyl-4-(1-methylethyl) 43____0.8417.798____Filifolone Bicyclo[3.2.0]hept-2-ene, 2-methyl44____1.4120.007____Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-trimethyl 45__0.4022.4560.5822.450____Urea, phenyl- (CAS) 46____0.8822.685____Urea, phenyl-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-(-)-.beta.-Pinene47____0.4435.124____4,4-Dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yliden)-2-methylidenbicyclo[4.1.0]heptane48__0.4413.329______Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-(CAS)49 _0.8717.804______Filifolone 2-cyclopropylpyrrole507.3319.5204.5019.503______Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, exo- (CAS) 51__0.6621.140______Cyclohexene, 3-methyl-6-(1-methylethylidene) 52__0.8522.690______Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-Camphene5324.349.295________(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 541.4611.773________Pentane (CAS) 551.2711893________Propane, 1-chloro-2-methyl-3-(Bistrifluoromethylamino-oxy)nortricylene2-(METHYLTHIOMETHYL)PYRIDINE560.2414.874________Cyclopentane, 1-methylene-2-vinyl 571.6716.762________3-Carene 580.3617.838________2-Hexen-4-yne, (Z)-1,4-Cyclohexadiene3-Penten-1-yne, 3-methyl- (CAS)590.3219.332________1-Propene, Read more…

No category

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، اندازه گیری، گیاهان دارویی

دانشگاه آزاداسلامیواحد دامغاندانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش الی عنوان:بررسي اثرات امواج مايکروويو براسانس و ترکيب شيميايي موجود در گونه ی گیاهی رزماری استاد راهنما: جناب آقای Read more…