ژانویه 24, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

وظائف: وظائف سازمان به موجب اساسنامه عبارت است از: ۱) جمع‌آوری حق بیمه مشمولان قانون تأمین اجتماعی، سایر وجود، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره …

علمی : اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی- قسمت …

۱ خطا ۵۴۱/۱۱۴ ۲۷ ۲۴۲/۴ کل ۰۰۰/۴۷۴۲ ۳۰ براساس نتایج جدول۴-۴ میزان F مشاهده شده برای هم گروه کنترل-آزمایش وهم برای پیش آزمون-پس آزمون محاسبه …

سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان …

شکست تحصیلی مسئله گشاییعدم درآمد کافی مقابله با افکار خودآیند۲-۸-۲-انواع فعال سازی رفتاری:فعال سازی رفتاری درمانی قدیمی اما سرشار از احساس رضایتمندی جدید است.در طی …

علمی : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

۲-۲-۱- تعاریف نظری مفاهیم:تعامل: بستر سازی برای ارتباط اعتماد و همکاری برای پیش بردن برنامه های کاهش جرم است برای ارتباط وفراهم آوردن امکان آموزش گفتگو …