ژانویه 24, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید …

همچنین ابن‌رشد در کتاب مناهج‌الأدله، اتفاق را نفی نموده و بر وجود نظام و ترتیب در جهان، تأکید می‌نماید و چنین می‌گوید: «و أما نحن، …

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۲

استفاده از نرخ‌گذاری تجربی[۳۵]۲-۹-۶-۱- صدور گروهی[۳۶]معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و میزان منافع می‌تواند قابل توجه …

مقاله علمی با منبع : اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان …

-از دست دادن احساس لذت در همه، یا تقریباً، همه فعالیتها-فقدان پاسخگویی نسبت به محرک های معمولاً لذت بخش (با وقوع چیزی خوشایند، حتی موقتاً …