ژانویه 25, 2021

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت …

۴- دانشگاه هاو….۱-۵- سوالهای تحقیقالف)سوال اصلیتعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه تا چه اندازه اثرگذار است؟ب)سوالات فرعیتا چه اندازه …

علمی : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

۲-۲-۱- تعاریف نظری مفاهیم:تعامل: بستر سازی برای ارتباط اعتماد و همکاری برای پیش بردن برنامه های کاهش جرم است برای ارتباط وفراهم آوردن امکان آموزش گفتگو …

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

نمودار ۴-۸– آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————– ۱۱۹نمودار ۴-۹- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————– ۱۲۰نمودار ۴-۱۰– آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی)روسای …