ژانویه 24, 2021

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت ۱۰

مدیریت و رفتار سازمانی نیروی پلیس ۳ کتاب مارگاردشاو(۱۳۸۸) پلیس، جوانان و پیشگیری از جرم ۴ تحقیق ترومن، ۱۹۹۶؛ راب و میلوارد، ۲۰۰۳ ارتباطات برون …