ژانویه 27, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

مدیر با استفاده از مدل اچیو درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی میپردازد. آنگاه مدیران باید …

مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۱ مدل تحقیق ۸۱-۲ ساختار تحقیق ۹۲-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۴۲-۲ رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ۱۵۲-۳ نقشه استراتژی ۲۰۲-۱ …