ژانویه 18, 2021

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

مبدأ دورتر میشویم هزینه افزایش مییابد ( ). منحنی نشان میدهد برای سطح معینی از تورم، چگونه خطای پیشبینی همراه با سرمایهگذاری تغییر میکند.در سطح …