مارس 4, 2021

سامانه پژوهشی – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۹

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ومتعارف بهره بردهاند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان …