ژانویه 24, 2021

سایت مقالات فارسی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با …

مطالعات مربوط به این اختلال نشان داد که خیلی از بزرگترها به این اختلال دچار شدند.( DSM-IV-TR ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،۱۳۸۱، ص ۵۶۵)برای مثال، …