ژانویه 24, 2021

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت …

همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۳

۱-۶-۵ آیا متغیر سطح تحصیلات با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟۱-۶-۶ آیا توجه خانواده به مسائل اجتماعی با میزان مشارکت …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

۳۲ با ایجاد ارتباطات نزدیک و دوستانه میان روسای کلانتری ها و رسانه های همگانی در پیشگیری از جرایم شهر کرمانشاه کمک نماید؟ ریتزر(۲۰۰۲) ۳۳ …

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

سازمانهای غیر دولتی،یعنی هرحرکت سازمان یافته داوطلبانه که به صورت غیرانتفاعی وبه منظور هدف خاصی برای مردم انجام پذیرد.موسساتی که مستقیماً ازبودجه دولتی استفاده نمی …