ژانویه 27, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

سطح معناداری مرد ۸۰ ۳۱/۸۴ ۰۲/۱۷ ۱۰۹ ۱۲/۲ ۰۳۹/۰ زن ۳۰ ۳۹/۹۹ ۸۵/۱۷ بر اساس اطلاعات جدول(۴-۶)، t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت …

مدیر با استفاده از مدل اچیو درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی میپردازد. آنگاه مدیران باید …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

۳-۳-۵-۲٫ انتقاد ابن‌رشد از نظریه‌ی «فیض» یا «صدور»ابن‌رشد، در ادامه‌ی بحث خود، نظر ابن‌سینا درباره‌ی مسأله‌ی صدور را رد کرده و صدور کثرت‌ها از مبدأ …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر …

ابن‌رشد می‌گوید: مشهور است که پدیده‌ی ممکن در تحقق خود، نیازمند مرجح خارجی است. برای اینکه آشکارا این موضوع را در مصنوعات بشری و نیز …