ژانویه 27, 2021

پژوهش دانشگاهی – طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران- قسمت ۹

دلاری شدن اتحادیه ارزی کشورهایی با تجارت گسترده و سایر روابط اقتصادی توسعه یافته، کشورهای کوچک ادغام شده در کشورهای همسایه بزرگ (دلاری شدن) مآخذ …