ژانویه 18, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

۳-۳-۵-۲٫ انتقاد ابن‌رشد از نظریه‌ی «فیض» یا «صدور»ابن‌رشد، در ادامه‌ی بحث خود، نظر ابن‌سینا درباره‌ی مسأله‌ی صدور را رد کرده و صدور کثرت‌ها از مبدأ …

تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های …

تعیین نزدیکی نسبی (Cj*) یک گزینه به راه حل ایدهآل: Cj*=Dj–/(D+j+Dj–) j=1,2,…,mرتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکی نسبیCj*) (، گزینهای که (Cj*) آن بزرگتر باشد، بهتر …

مقاله علمی با منبع : چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در …

به اذن الهیسپاسگزارم ازاساتید بزرگواری کهکویر تشنه‌ی ضمیر و زمین فکرم رابا باران علم و آگاهی، طراوت دادندو وجودم را با سرسبزی دانایی آراستندسپاسگزارم از …

سایت مقالات فارسی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با …

اصل۴:فعالیت هایی را ساخت بندی و برنامه ریزی کنید که از طرحی مشخص پیروی می کنند،نه از حالت خلقی.اصل۵:تغییر هنگامی راحت تر صورت می پذیرد …

مقاله علمی با منبع : رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان …

۵-۳) نتایج آمار استنباطینتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار …