ژانویه 27, 2021

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۱۰

۸۳/۰ سازگاری تحصیلی ۹-۸-۷ ۸۲/۰ سازگاری شغلی ۱۲-۱۱-۱۰ ۷۰/۰ سازگاری خانوادگی ۱۵-۱۴-۱۳ ۸۲/۰ همچنین براساس مطالعات مقدماتی، ضریب اعتبار پرسشنامه ی سازگاری از طریق محاسبهی …

جستجوی مقالات فارسی – چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۳۰

۶-ـــــــــ، التوحید شیخ صدوق، ترجمه و توضیح یعقوب جعفری، قم، انتشارات نسیم کوثر، ۱۳۸۹۷-ابن عربی، محمد بن علی، الفتوحات المکیه (چهار جلدی)، بیروت، دار صادر، …

رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- قسمت ۷

ادبیات تحقیقبخش اول: رفتار شهروندی سازمانی۲-۱-۱) مقدمه:شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز …