مارس 4, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت ۱۰

هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت‌هایی است که از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و با آن دسته از …

رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- قسمت …

عوامل شخصیعوامل سازمانیعوامل غیر سازمانیهر یک از این عوامل ممکن است در بروز ابعاد مختلفی از تعهد سازمانی با درجه های متفاوت، موثر باشند.می یر …

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت …

تعاملات رسمی فرضیه سوم همکاری و ارتباطات دو سویه با سایر سازمان های رسمیتعاملات یک طرفه یا یک سویه روسای کلانتری ها با سازمان هاترغیب …