ژانویه 25, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۳

۱-۶-۵ آیا متغیر سطح تحصیلات با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟۱-۶-۶ آیا توجه خانواده به مسائل اجتماعی با میزان مشارکت …

دسترسی متن کامل – رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- …

۲-۲-۴)مدل های معروف تعهد سازمانیدر جدول زیر به تعدادی از مدل های معروف تعهد سازمانی اشاره می شود:جدول ۲-۱) مدل های مطرح تعهد سازمانی (بیگی نیا …