ژانویه 18, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود

۵-۴ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۹۵۵-۵ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹۷منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷فهرست نمودار و شکل هانمودار ۲-۱ نردبان مشارکت پیشنهادی ارنشتاین(۱۹۶۹)……………………………………………………………………..۱۸نمودار ۲-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴نمودار ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۴۹شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۸نمودار ستونی …

سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان …

شکست تحصیلی مسئله گشاییعدم درآمد کافی مقابله با افکار خودآیند۲-۸-۲-انواع فعال سازی رفتاری:فعال سازی رفتاری درمانی قدیمی اما سرشار از احساس رضایتمندی جدید است.در طی …

فایل دانشگاهی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱: خلاصه پیشینه های داخلی ———————————————————- ۱۸جدول ۲-۲: خلاصه پیشینه های خارجی ———————————————————- ۲۴جدول۲-۳-: مدل تحلیلی تحقیق —————————————————————- ۸۸جدول۳-۱- اطلاعات دموگرافیک پاسخ …