مارس 4, 2021

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

کمک به رهبران در شناسایی و حل مسائل سازمان (همان) ۱۹-۲-۲- تمایز هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند با جاسوسی صنعتی و نتایج آنهوشمندی رقابتی یک …

تحقيق – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

آیا بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای رابطه معنا داری وجود دارد؟آیا بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش …

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۷۵

تحقیق اینجانب سمیرا فضلی دانشجوی رشتهی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۷۰

http://www.elsevier.com۶۵-Naoki Kakudate et al. “Comparison of dental practice income and expenses according to treatment types in the Japanese insurance system”.,August 2009http://.elsevier.com۶۶-Nash D, Ruotoistenmäki J, Argentieri …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

با توجه به جدول ۴-۲۹ شاخص ” داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر میزان استفاده از خدمات …