ژانویه 24, 2021

دسترسی متن کامل – رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- …

چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود …