مارس 4, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت ۱۰

هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت‌هایی است که از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و با آن دسته از …

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت …

از خود بیگانگی اجتماعی فرهنگی هدفدار نبودن مدرسه، پیشرفت کردن از راه تقلب و راه های غیرقانونی اجتماعی ارزش نداشتن دوستی و رفاقت، جلب احترام …