ژانویه 25, 2021

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت …

۴- دانشگاه هاو….۱-۵- سوالهای تحقیقالف)سوال اصلیتعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه تا چه اندازه اثرگذار است؟ب)سوالات فرعیتا چه اندازه …