0 Comments

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

 ۹۸۱۰۰۱۰۲۱۰۴۱۰۶۱۰۸۱۱۰ مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱-۲ شکل ابعاد هوشمندی رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….۲-۲شکل منابع ثانویه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۳-۲ شکل چرخه هوش رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….۴-۲ شکل رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری ………………………………………………………………………………………………. نمودار فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲-۴ نمودار فراوانی سن آزمودنی ها …………………………………………………………………………………………………………..۳-۴ نمودار فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..۴-۴ نمودار فراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..۵-۴ نمودار امتیاز هوش رقابتی […]

0 Comments

تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه …

Tan, C. (2009). Financial Time Series Forecasting Using Improved Wavelet Neural Network. Master’s Thesis. Aarhus Universitet, Datalogisk Institute.Teece, D. J. (2000). Managing Intellectual Capital. Oxford University Press, Oxford.Teece, D. J. , Pisano, G. and Shuen, A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 6, pp. 509-33.Torlak, G. , M. Sevkli, M. Sanal, and […]

0 Comments

تولید سریعترین کیت استخراج RNA ویروسی در شرکت دانش بنیان ایرانی

در آزمایشگاه‌های تشخیص انجام سریع و دقیق تست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وقتی تعداد درخواست مراجعین بیشتر می‌شود این ضرورت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از نیازهای مهم آزمایشگاه‌های با لود کاری بالا، سادگی مراحل انجام کار و عدم نیاز به انکوباسیون‌های دمایی در طول مراحل استخراج RNA ویروسی است. اما اکثر کیت‌ها […]

0 Comments

فايل دانشگاهی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مینیمم ۸۹۵۴۸۴/۰- انحراف معیار ۵۸۹۶۷۰/۰ ضریب چولگی ۱۳۵۴۵۳/۱ ضریب کشیدگی ۷۸۳۲۶۳/۵ جارک- برا ۰۷۹۳/۱۵۱ مأخذ: محاسبات تحقیقطبق آمار به دست آمده متغیر تورم دارای ضریب چولگی بزرگتر از صفر و مثبت (چولگی به سمت راست) و دارای ضریب کشیدگی بزرگتر از سه است. همچنین آماره جارک- برا[۱۴۰] نشان از نرمال نبودن این متغیر در سطح ۵ […]

0 Comments

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

مبدأ دورتر میشویم هزینه افزایش مییابد ( ). منحنی نشان میدهد برای سطح معینی از تورم، چگونه خطای پیشبینی همراه با سرمایهگذاری تغییر میکند.در سطح تورم ، برای حداقل کردن هزینه نیاز به سرمایهگذاری است در نتیجه خطا در سطح میشود. وقتی تورم افزایش مییابد به () و منحنی به سمت بالا شیفت میکند برای […]

0 Comments

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت ۱۷

۳-۸- اندازه‌گیری پارامترهای بافتپارامترهای بافتی نمونه‌ها به وسیله دستگاه بافت سنج (Lioydl، مدل ۴:۳T ، امریکا) اندازه‌گیری شد آزمون های بافت مورد اندازه گیری آزمون پروفایل بافت[۳۰] بود که با استفاده از پروب استوانه ای به قطر ۵/۳ سانتی متر انجام شد. به منظور انجام آزمون پروفایل بافت قطعات مکعبی (۱×۱×۱ سانتی متر) از نمونه ها […]

0 Comments

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت …

همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا میباشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در ۴ آزمون مورد نظر، مانا میباشد.با توجه به آزمون همجمعی، مقدار احتمال در مدل، […]

0 Comments

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از شرکت خودش اخراج شده و تحت تعقیب بود، به دنبال راهی برای ایجاد یک ارتباط امن بود، طوری که پلیس نتواند مکان او را ردیابی کند. به‌این‌ترتیب تصمیم گرفت نرم‌افزاری […]

0 Comments

خرید دام زنده

دام زنده شهرداری میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات زیادی نظیر فروش دام زنده و فروش گوسفند زنده در آن صورت می گیرد. احداث این میادین از ویژگی های زیادی برخوردار است که یکی از آن هابرطرف شدن از […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۱ مدل تحقیق ۸۱-۲ ساختار تحقیق ۹۲-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۴۲-۲ رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ۱۵۲-۳ نقشه استراتژی ۲۰۲-۱ سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی ۲۲۴-۲ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت ۴۳۴-۳ نمودارتوزیع فراوانی افراد حاضر در […]