منبع تحقیق درباره ERP، اندازه گیری، ISO

که بهتر است توسط چوب پنبه پوشانیده شود. شیر انتهایی کلونجر چک شود که بسته باشد همچنین مقداری بالاتر از سطح شیر با آب مقطر پر شود، این کار برای آن است تا اسانس جمع آوری شده به دیواره کلونجر نچسبد وهدرروی نداشته باشد. برای آغاز کار منبع حرارت روشن شده وزمان شروع آزمایش ثبت می شود. اسانس به دلیل ترکیبات خود معمولا دارای چگالی کمترازآب است و به همین خاطر روی آب قرارمی گیرد. کل زمان اسانس گیری چهار ساعت است و بیشترین مقدار اسانس جمع آوری شده در یک ساعت اول است. پس از خاتمه کار شیرخروجی کلونجر با احتیاط باز شده و اسانس در ظرف مخصوص خود ریخته میشود. اسانس حاصله ممکن است دارای آب باشد پس از سولفات سدیم برای جذب آب استفاده میشود.
3-6- اسانس گيري اندام هوايي گياه رزماری با دستگاه کلونجر :
50 گرم ازپودرگياه خشک شده ( اندام هوايي ) در 500 سی سی اب مقطر ( نسبت 1:10 ) در دستگاه کلونجر قرار داده شد وپس از گذشت 3 ساعت اسانس آن جدا گردید که توسط ان- هگزان اسانس را از جداره های لوله ( کلونجر ) جدا کرده و جهت آبگيري از کمی سولفات سدیم استفاده شد. اسانس آبگيري شده در ظرف تيره دربسته جمع آوري شد و در دماي 4 درجه سانتي گراد نگهداري شد. نمونه های مذکور جهت آناليز کروماتوگرافي گازي ـ جرمي به بخش طيف سنجي دانشکده ی بهداشت دامغان و تعدادی نیز به دانشگاه ازاد دامغان جهت انالیز GC ارسال شد. يافته ها در بخش نتايج آورده شده است.
3-7- اندازه گیری مقدار سرب موجود در گیاه رزماری :
برای اندازه گیری مقدار سرب موجود در گیاه رزماری در دو فصل بهار ( اردیبهشت ماه ) و پاییز ( اذر ماه ) 0.5 گرم از نمونه کاملا خشک و پودر شده گیاه مورد نظر را در یک بشر 250 سی سی ریخته و 5 سی سی 3HNO و 5 سی سی اب مقطر به ان می افزاییم و به مدت یک ساعت بوسیله هیتر در دمای 50 درجه سانتیگراد نگه داشته تا نمونه های پودر شده گیاهی کاملا حل شوند. و در ادامه نمونه های اماده شده را به حجم 50 سی سی رسانده و به ازمایشگاه برای اندازه گیری مقدار سرب موجود در این گیاه فرستاده شد. يافته ها در بخش نتايج آورده شده است.
فصل چهارم
نتایج

4-1- ترکیبات
اسانس ها با توجه به ترکیب های شیمیایی که دارند به چند گروه از جمله هیدروکربونها، الکل ها، آلدئیدها، ستون ها، استرها، فنل ها، اترهای فنلی، اکسیدها، پراکسیدها، ترکیب های گوگردی و ترکیب های ازت دار طبقه بندی می شوند. معمولا ترکیب های شیمیایی اسانس ها بر اساس مبدا بیوسنتز آن ها به دو طبقه زیر تقسیم می شوند:
1- مشتقات ترپن ها که از طریق واکنش استات – اسید موالیک به وجود می آیند.
2- ترکیب های عطری که از طریق اسید و فنیل پروپانوئید ساخته می شوند.
مادۀ متشکله اصلی برگ و سرشاخه‌های گیاه رزماری را روغن فرار تشکیل می‌دهد فارماکوپه گیاهی بریتانیا میزان روغن فرار رزماری را ۱% حجم در وزن ذکر کرده است، ولی میزان روغن فرار این گیاه در نقاط مختلف دنیا بین ۵/۰ تا ۵/۲ درصد گزارش شده است. عمده‌ترین ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه را ۱و۸ ـ سینئول، بورنئول، کامفن، بورنیل استات، آلفاپینن و بتاپینن تشکیل می‌دهند که بسته به شرایط جغرافیائی محل کشت گیاه، میزان و درصد هریک از این مواد متغیر می‌باشد.
-1-1-4مهمترين تركيبات موجود در اسانس رزماری :
1) آلفاپینن (16H C10)

2) کامفن

3) بتاپینن

4) 3- اکتانون (C8H16O)

5) بتامیرسن

6 )1و8 سینئول (C10H18O)

سایر ترکیبات طبیعی موجود در برگ و سرشاخه‌های گلدار رزماری شامل این دسته‌ها می‌شود:
فلاونوئیدها مانند جنکوانین 1 و لوتئولین 2، اسیدهای فنلی مانند اسید رزمارینیک 3، دی‌ترپن‌ها، تری‌ترپن‌ها، تانن‌ها، مواد تلخ، رزین، ساپونین، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، برخی املاح و ویتامینها.35
2-4- چگونگی انتخاب مناطق برای جمع اوری گیاه رزماری و شرایط جغرافیایی :
نحوه و چگونگی انتخاب این مناطق به اینصورت انجام گرفت که در نقاط مختلف شهر مشهد برای پیدا کردن این گیاه جستجو انجام گرفت که بسته به شرایط مورد نظر، که در محدوده زیر 100 متر دکل فشار قوی برق و دکل BTS و خارج از محدوده دکل فشار قوی برق و دکل BTS که با توجه به شرایط گفته شد از 5 نقطه مختلف شهر در نهایت تلاش و جستجوی زیاد جمع اوری شد که از هر نمونه جمع اوری شده با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گرفته و نمونه ها برای گرفتن طیفGC و GC-MS فرستاده شد که نتایج در ادامه اورده شده است.
گیاه رزماری در یک فاصله ی زمانی، دراردیبهشت ماه(فصل بهار)در طول یک روز در مشهد و از 5 مکان مختلف از اندام هوایی گیاه شامل برگ جمع اوری شد که این 5 مکان با شرایط جغرافیایی خاص خود بسته به محل و مدت کشت، خاک، میزان کوددهی، ابدهی و … ، و با توجه به اینکه جمع اوری ان در این فصل(بهار)انجام گرفت از نظر مکان و محل مورد بررسی به صورت زیر می باشد :
1-پارک ملت( ورودی سمت فلکه ی پارک ) که خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد، که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در ورودی این پارک می باشد.
2-فلکه ی نمایشگاه ( واقع در زیر دکل فشار قوی برق)، که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در داخل فلکه و تقریبا در فاصله دورتری از مرکز شهر می باشد که تصویر گویای این مورد است.

3-بلوار صد متری، دور برگردان خین عرب ( خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد)، که از نظر شرایط جغرافیایی کنار جاده کمربندی و گیاهی چند ساله و کشت ان در داخل پارک و می باشد.
4-بلوار شاهد، بین چهارراه حجاب و اندیشه ( واقع در زیر دکل BTS ) که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در وسط بلوار می باشد که تصویر گویای این مورد می باشد.

5-ترمینال( واقع در زیر دکل فشار قوی برق) که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی 2 ساله و کشت ان در گلخانه می باشد که تصویر گویای این مورد می باشد.

4-3- نتایج طیفهای GC-MS در اردیبهشت ماه ( بهار) :
4-3-1- جدول نتایج GC-MS :
جدول نتایج GC-MS بدست امده از پنج نقطه مختلف که بترتیب شماره گذاری همانگونه که در صفحه قبل توضیح داده بصورت زیر امده است:

امواج فشار قوی برق(منطقه گلخانه ای(5))
امواجBTS(4)

فاقد امواج(3)
امواج فشارقوی برق(منطه غیر گلخانه ای(2))
فاقد امواج(1)
نام
) فرمول شیمیایی)

ردیف

درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری

0.72
20.024
_
_
0.28
8.780
0.26
8.780
0.33
8.786
Tricyclene

1
_
_
27.65
9.301
26.14
9.312
_
_
22.89
9.307
ALPHA.-PINENE

2
5.27
9.919
6.75
9.907
6.55
9.913
6.12
9.913
7.66
9.919
Camphene

3
_
_
0.44
10.176
_
_
0.49
10.182
0.37
10.182
Verbenene 3-Thujen-2-ol, stereoisomer
4
_
_
1.58
11.143
2.19
11.143
1.07
11.149
2.60
11.155
2-.BETA.-PINENE

5
_
_
1.57
11.733
1.51
11.727
2.59
11.727
1.63
11.739
3-Octanone (CAS)

6
_
_
2.44
11.893
_
_
2.73
11.899
2.11
11.904
.beta.-Myrcene

7
_
_
0.55
12.699
0.59
12.969
0.45
12.969
0.43
12.969
.alpha.-Terpinene

8
0.80
13.329
_
_
_
_
_
_
0.67
13.329
Benzene,1-methyl-2-(1-methylethyl(

9
2.97
13.501
3.99
13.501
4.06
13.506
4.27
13.507
3.65
13.507
dl-Limonene

10
12.51
13.632
7.07
13.604
7.73
13.604
7.99
13.604
6.81
13.610
1,8-Cineole

11
_
_
1.01
14.874
1.06
14.874
0.64
14.874
0.72
14.874
gamma.-Terpinene

12
_
_
1.18
16.173
1.25
16.173
0.88
16.173
0.84
16.173
.ALPHA.-TERPINOLENE

13
_
_
3.16
16.751
3.10
16.751
3.41
16.751
2.60
16.751
DELTA .3-Carene

14
_
_
_
_
_
_
_
_
0.51
17.810
Filifolone Bicyclo[2.2.2]oct-2-ene

15
16.04
18.605
9.92
18.576
8.74
18.576
8.92
18.576
9.11
18.576
Camphor

16
_
_
_
_
0.27
19.303
0.43
19.303
0.27
19.314
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)-Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.beta.,5.al
pha.)- (CAS)
17
_
_
_
_
4.56
19.509
6.35
19.503
7.87
19.509
Borneol

18
_
_
1.04
19.875
_
_
_
_
1.15
19.875
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethy, (1.alpha.,2.beta.,5.al
pha.)

19
_
_
1.29
20.012
_
_
1.31
20.012
1.28
20.018
gamma.-Terpinene

20
_
_
1.76
20.590
1.75
20.585
1.84
20.590
1.62
20.590
Cyclohexene, 1-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)

21
_
_
_
_
0.81
21.145
_
_
0.80
21.140
ALPHA.-TERPINOLENE

22
_
_
8.91
21.357
8.49
21.368
11.15
21.363
8.29
21.363
Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl

23
_
_
_
_
_
_
_
_
0.64
22.456
Camphene 1-Cyclopentylcyclopentene Cyclohexene, 5-methyl-3-(1-methylethenyl)-, trans-(-)-
24
_
_
_
_
_
_
_
_
1.14
22.685
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
1-Cyclopentylcyclopentene
1-(2-Propenyl)cyclopentene
25
_
_
10.19
24.447
10.32
24.458
7.15
24.453
11.28
24.453
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S-endo)-

26
_
_
_
_
_
_
_
_
0.37

27.657
Cyclohexane, 1-methylene-4-(1-meth
ylethenyl)-Camphene
27
_
_
_
_
_
_
_
_
0.27
28.189
DELTA.3-Carene

28
_
_
1.41
29.448
1.10
29.454
0.57
29.454
1.39
29.454
trans-Caryophyllene

29
_

_
_
_
_
_
_
_
0.69
35.124
8,9-DEHYDRO-NEOISOLONGIFOLENE
trans-Tricyclo[7.5.0.0(2,8)]tetrad
eca-7,9-diene
30
_
_
_
_
_
_
24.46
9.307
_
_
(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene

31
_
_
_
_
_
_
0.30
12.168
_
_
Ethyl amyl carbinol

32
_
_
_
_
_
_
1.15
13.329
_
_
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl )-
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- (CAS)
33
_
_
_
_
_
_
0.72
17.804
_
_
Filifolone Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-methyl- (CAS)
34
_
_
_
_
1.30
19.864
1.10
19.869
_
_
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl(1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)

35
8.39
24.453
0.34
27.663
0.47
27.651
0.78
22.456
_
_
Camphene

36
_
_
_
_
_
_
1.14
22.685
_
_
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
Urea, phenyl- (CAS)
37
_
_
_
_
_
_
0.30
35.124
_
_
(3E,5E,8E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,5, 8,10-dodecapentaene, 8,9-dehydro-Neoisolongifolene
38
_
_
_
_
_
_
0.96
21.145
_
_
(+)-2,2,3-Trimethylcyclopent-3-ene-1-ethanol.ALPHA.-TERPINOLENE
39
_
_
_
_
_
_
0.44
27.657
_
_
Camphene

40
_
_
_
_
0.46
10.176
_
_
_
_
Verbenene
Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-
2,4(10)-thujadien
41
_
_
_
_
2.63
11.899
_
_
_
_
.beta.-Pinene .beta.-Myrcene
42
_
_
_
_
0.49
13.329
_
_
_
_
Benzene,

منبع تحقیق درباره اکسیداسیون، ارزش اقتصادی، درجه حرارت

باشند. اين پيكها به دليل خروج بسيار سريع هم پوشاني دارند. در حاليكه مواد با نقطه جوش بالا به صورت پيك هاي پهن ظاهر مي شوند. با برنامه ريزي دمايي ، دماي اوليه كمتري به كار مي رود و پيكهاي اوليه به خوبي از يكديگر تفكيك مي شوند. اجزايي كه نقطه جوش بيشتري داشته باشند با افزايش دما جلو مي روند. تركيباتي كه داراي نقطه جوش بالايي هستند، زودتر خارج شده و به صورت پيك باريك ظاهر شده كه تشخيص آنها از خط پايه بسيار آسان است و زمان تجزيه بسيار كوتاهتر مي شود.

شکل2-6- دياگرام دستگاه GC-FIT

د – طيف سنجي جرمي و طيف هاي جرمي
در طيف سنجي جرمي، مولكول سازنده نمونه، يكي يكي به صورت خالص از انتهاي ستون GC خارج مي شوند، توسط الكترونهاي پر انرژي بمباران مي گردند. مولكولهاي يونيزه شده به اجزاي مختلف شكسته مي شوند كه بعضي از آنها يون مثبت مي باشند.
هر نوع يون داراي نسبت جرم به بار(M/Z)مشخص است. كه در اكثر يونها برابر يك است، پس نسبت M/Z برابر جرم يون است. يونهاي حاصله تجزيه مي گردند و پيكي براي هر مقدار M/Z بدست مي آيد. شدت هر پيك فراواني نسبي يون توليد كننده پيك را نشان مي دهد. بزرگترين پيك به عنوان پيك پايه34ناميده مي شود كه شدت آن 100 در نظر گرفته مي شود شدت ساير پيك ها نسبت به آن سنجيده مي شود. يک نمودار كه نشان دهنده شدتهاي نسبي پيك در مقادير مختلف M/e باشد، طيف جرمي ناميده مي شود و نشان دهنده يك تركيب خاص است.
ه – كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي (GC-MS)
جداسازي و تشخيص اجزاء مخلوطي از تركيبات آلي مانند اسانسها به راحتي با كروماتوگرافي گازي انجام پذير مي باشد. طيف سنجي جرمي به علت حساسيت زياد و سرعت بالا، تكنيكي است بسيار مناسب جهت بدست آوردن اطلاعات ساختاري معين از مقادير ناچيز موادي كه در دستگاه گاز كروماتوگراف شسته و جداسازي مي شوند. بنابراين دو تكنيك مذكور به كمك هم روش بسيار خوبي جهت تعيين ساختار اجزاي اسانسها بوجود مي آورند. طيفهاي جرمي با كيفيت قابل قبول براي هر جزئي كه توسط كروماتوگرافي گاز جدا شده باشد،
بوسيله روش فوق بدست مي آيد. حتي براي اجسامي كه در حد نانوگرم كه در مدت زمان كوتاهي مثلا چند ثانيه از GC شسته مي شوند و سپس با توجه به اطلاعات مشخص قبلي انها را تفسير كرده و پي به مواد متشكله اسانس مي برند.
در اين روش قبل از يونيزه شدن تركيب در طيف سنجي جرمي ابتدا تركيب توسط تكنيك GC از يكديگر جدا مي شوند. سپس به صورت جريان گاز وارد محفظه يونيزاسيون شده و توسط پرتو الكتروني بمباران مي گردد و جريان حاصل از يونها اندازه گيري مي شود و سيگنال آن توسط يك ثبات ثبت مي گردد كه طيف جرمي است. طيف جرمي حاصل از هر يك از تركيبات سازنده نمونه تزريق شده به دستگاه GC-MS با طيف هاي جرمي مواد كه در حافظه كامپيوتر موجود است مقايسه شده و نام چند تركيب مشابه براي طيف حاصله بر روي كاغذ چاپ مي كند.

شکل 2-7- دستگاه GC-MS

و – تعيين مقدار آب و رطوبت در گياهان:
مقدار آب اضافي در بافت هاي گياهي سبب رشد ميكروبها، قارچها و كاهش ماده موثره مي گردد از اين رو بايد درصد رطوبت موجود در گياه را تعيين نمود. ( ميزان رطوبت تا 8 درصد مجاز مي باشد). دو روش پيشنهادي وجود دارد:
الف) تعيين مقدار آب به روش آزئوتروپي
ب) تعيين درصد آب به روش خشك كردن

در اين پروژه گياه رزماری به روش زیر اسانس گيري شد :
اسانس گيري از طريق استخراج با کلونجر انجام شد و طيف GC-MS و GC به منظور تعيين بررسي اثرات امواج مايکروويو براسانس و ترکيب شيميايي موجود در گونه ی گیاهی رزماری و اندازه گیری مقدار سرب موجود در این نمونه ها در دو فصل مختلف مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت. که نتایج ان در فصل 4 اورده شده است.

فصل سوم
مواد و روشها

1-3اسانس گيري اندام هاي هوايي گياه رزماری از طريق تقطير با آب (کلونجر):
یک روش ساده و قدیمی برای تهیه اسانس گیاهان، روش تقطیر با آب است. دستگاه های مختلفی برای این روش طراحی شده اند. یکی از این دستگاه ها، دستگاه کلونجر است. در این روش، گیاه مورد نظر به طور مستقیم در یک بالن تقطیر داخل آب قرار گرفته، بطوری که حدود دوسوم حجم بالن توسط آب اشغال شده و حرارت داده می شود.

شکل (3-1) نماي کلونجر

بخارهای تولید شده آب حاوی مولکول های اسانسی نیز هستند. این بخارات پس از عبور از لوله های مبرد، مایع شده و در قسمت گیرنده جمع آوری می شود. بهتر است گیاه توسط آب داخل بالن پوشانده شده و با بدنه بالن در تماس نباشد، زیرا گرمای مستقیم بالن موجب سوختن گیاه و ایجاد بوی نامطبوع و نیز موجب تخریب و برهم خوردن درصد واقعی ترکیبات اسانسی می گردد. برای جلوگیری از این عمل، ظرف تقطیر را به طور غیر مستقیم مثلاٌ یک توری نسوز بین شعله و ظرف تقطیر قرار می دهند و یا بهتر است حرارت با استفاده از شوف بالن تأمین شود. همچنین در این روش برخی از ترکیبات موجود در اسانس ممکن است با آب هیدرولیز شده و لذا کیفیت اسانس تحت تأثیر قرار گیرد. گذشته از این مسایل، بازده بعضی از اسانس ها با این روش افزایش نشان داده است. در بخش مبرد دستگاه کلونجر متراکم شدن و میعان بخارات آب حاصل می گردد. این بخارات حاوی تعداد زیادی مولکول های اسانسی است. با سرد شدن آب، مولکول های مذکور نیز سرد شده و در دمای معمولی از آب جدا می شود. این مولکول ها روغنی بوده و با مولکول های آب ترکیب نمی شود و جدا از هم می مانند. این فاز روغنی زرد کم رنگ یا بی رنگ و گاهی در برخی گیاهان سبز کمرنگ می باشد. اسانس موجود در گیاهان معمولاٌ پس از دو تا پنج ساعت تقطیر با آب استخراج می گردد. اصولاٌ هرگاه تشخیص دهیم که حجم اسانس تهیه شده تغییری نمی کند، آنگاه تقطیر را متوقف می کنیم. اسانس را در نهایت با کمی ان-هگزان شستشو داده و به ظرف حاوی اسانس خالی نموده. اسانس بدست آمده را در یک ظرف تیره ریخته و درپوش آن را می بندند و در دمای 2 تا 4 درجه سانتیگراد نگهداری می کنند [ اميد بيگي، 1384].

3-2-آماده سازی اندامهای گیاهی برای تقطیر :
اولین نکته ای که در کار آماده سازی باید در نظر گرفت این است که اندامهای گیاه مورد نظر در داخل بالن دستگاه به طور متراکم و انباشته قرار داده نشوند، زیرا انباشته بودن آنها در حرکت بخار داخل بالن، ایجاد اشکال می کند. در این صورت بخار، نمی تواند به آسانی از لابه لای اندامهای متراکم عبور کند و در نتیجه برای استخراج تمام اسانس، به زمان و بخار بیشتری نیاز است که این امر خود باعث تجزیه اسانس و کاهش کیفیت آن می گردد. اندازه قطعات اندام، نیز می تواند اثر عمده ای هم در کیفیت و کمیت اسانس، و هم در انتشار اسانس و سرعت عمل تقطیر داشته باشد [برنات،2000].
برای استخراج اسانس از ریشه ها یا میوه ها، ز آنجا که، اسانس در آنها به صورت درون تراوشی وجود دارد، باید برای سرعت بخشی در استخراج اسانس، اندامهای مذکور را به قطعات مناسبی تقسیم و یا به طور مناسبی کوبیده شوند، ولی به طور کلی تبدیل اندامها به قطعات بسیار کوچک، کار صحیحی نیست، زیرا این کار اولا باعث تشدید تبخیر اسانس از اندامها خواهد شد، ثانیا با زیاد شدن سطح تماس ترکیبات اسانس با هوا، میزان اکسیداسیون آنها یا میزان تبدیل آنها به مواد رزینی بالا می رود و در این صورت بر کمیت و کیفیت اسانس اثرهای نا مطلوب بر جای می گذارد. قطعات بزرگتر از حد نیز مفید نیست زیرا، اگرچه بخار می تواند به سهولت از لابه لای این قطعات عبور کند، ولی قادر به پاره کردن دیواره های تمام سلولهای محتوی اسانس نخواهد بود و عمل خروج اسانس از آنها به کندی صورت خواهد گرفت و در نتیجه برای حصول حداکثر اسانس، به تقطیر طولانی نیاز خواهد بود که این امر نیز بر کیفیت و کمیت اسانس تاثیر نامطلوب برجا خواهد گذاشت [ اميد بيگي، 1384].

3-3- معایب روش تقطیر با آب :
با توجه به این روش که بسیاری از مواد آلی نسبت به گرما حساس می باشند و در اثر حرارت تجزیه می شوند، در این روش محصول به دست آمده، بر اثر تجزیه ی بسیاری از مواد آلی موجود در گل، دارای بوی متفاوت نسبت به گل می باشند. ضمن آن که استر های موجود در گل با بخار آب طی واکنشی بنام هیدرولیز، به الکل و اسید آلی تجزیه میگردد. الکل در آب محلول می باشد که در گلاب وجود دارد، اما اسید آلی حاصل که بد بو نیز است در روغن وجود دارد. به همین دلیل است که روغن حاصل از این روش ارزان و فاقد ارزش اقتصادی است. این روش بسیار ارزان و نیز کم کیفیت تلقی می شود [ اميد بيگي، 1384].

3-4- تغییرات شیمیایی اسانس ها در جریان تقطیر:
در دمای 100درجه سانتی گراد، یک سری واکنشهای شیمیایی بین مواد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانسها و آب صورت می پذیرد که از مهمترین این نوع واکنشها می توان از هیدرولیز، اکسیداسیون، پلیمریزاسیون و غیره نام برد [ کاظمی ، 1380 ].
برخی از واکنش های مذکور مفیدند و باعث بهبود و کیفیت کلی اسانس یا برخی مواد تشکیل دهنده آن می شوند. در برخی از گیاهان، مواد شیمیایی اولیه ای ( مواد پیش ساز ) وجود دارد که تحت تاثیر حرارت تغییر شکل می دهند و به مواد مفیدی تبدیل می شوند. آنزیم هایی که باعث تغییر شکل برخی مواد شیمیایی موجود در اسانسها می شوند، در اسانس سیر، پیاز، خردل، بادام و غیره قابل شناسایی اند. درجه حرارت مناسب برای فعالیت آنزیم های مذکور 50 تا 60 درجه سانتی گراد است. آزولن موجود دراسانس بابونه و بومادران، از تغییر ماده شیمیایی اولیه (پیش ساز ) پروکامازولن، حاصل می شود.
تعدادی دیگر از واکنش های شیمیایی، باعث کاهش کیفیت اسانس می گردد و می تواند تاثیر هایی منفی بر اسانس حاصل از گیاهان در حین تقطیر داشته باشد. از واکنشهای مذکور، می توان به پلیمریزاسیون، اکسیداسیون و هیدرولیز اشاره کرد. واکنشهای مذکور نه تنها باعث کاهش مقدار اسانس می گردد، بلکه سبب تبدیل آنها به مولکولهای بزرگ می گردد و از میزان حلالیت آن میکاهد. استرهای موجود در اسانس ها در مجاورت آب و دمای مناسب هیدرولیز شده و به الکل و اسید تجزیه می گردند.
الکل+ اسید ا آب + استر
به طور کلی، با انتخاب بهترین دما، مناسب ترین فشار بخار و همچنین، تعیین مناسب ترین زمان برای تقطیر، می توان اقدام به استخراج اسانسها با بهترین کمیت و کیفیت نمود [ اميد بيگي، 1384].

3-5- روش کار اسانس گیری با کلونجر:
برای اسانس گیری نمونه خشک شده، پس از آن برای افزایش سطح تماس قطعات گیاه یا بذر با آب مقطر باید حتما آسیاب شود. بهتر است به علت فرار بودن اسانس گیاه، این کار دقایقی قبل ازشروع کار انجام شود. در بالون ژوژه پودر آسیاب شده ریخته میشود و پس ازآن با توجه به نسبت ها از آب مقطر پرمی شود. (برای این کار از آب مقطراستفاده می شود. چون بدون املاح است و تحت تاثیر حرارت، روی اسانس تاثیر نمی گذارد ( بعد کلونجر را به بالون ژوژه حاوی مواد متصل کرده وخود کلونجر با گیره و پایه به جای ثابتی محکم میشود. مبرد یا کندانسور کلونجر مثل همه مبردها دوجداره ولی دارای قوس و انحناهای متعدد می باشد. بنابراین سطح تماس بخار آب با دیواره مبرد بیشتر شده و زودتر خنک می گردد. برای به حداقل رساندن دررو حرارتی، لوله کلونجر راکه قبل از مبرد قرار دارد و محل عبور بخارآب است، باید با عایق پوشانده شود. ورودی آب به لوله پایینی مبرد متصل وخروجی آب به لوله بالایی وصل و به سینک ظرف شویی هدایت می شود. یک لوله کوتاه آزاد نیز بعد از مبرد قرار دارد که برای تنظیم و جلوگیری از افزایش فشار تعبیه شده است

منبع تحقیق درباره كروماتوگرافي، آشكارساز، تزريق

بالاست و زمان استخراج نيز كاهش مييابد. روش کار بدین صورت است که بخار تولیدی را از بستر گياه مورد نظر عبور داده و اسانس موجود در گیاه را استخراج و بعد وارد کندانسور می کند و اسانس روغنی و آب را از هم جدا می سازند و در پایان آب باقیمانده در اسانس را جدا کرده و با استفاده از سولفات سدیم اسانس استخراج شده را خشک می کنند ] چمات و همکاران، 2006 [.29

2-13-5-استخراج روغن هاي فرار توسط آنزيم30:
در صورتي كه روغن فرار گياه گليكوزيد باشد مانند اسانس بادام تلخ وخردل بايد اول توسط انزيم هيدروليز شود سپس روغن فرار آزاد شده و جمع آوری گردد [ اميد بيگي، 1384].

2-14-5-تقطير تجزيه اي: وسيله اي جهت بدست آوردن اسانس هايي است که داراي بوي سوخته مي باشند. هنگامي که چوب و يا رزين گياهان خانواده ي کاج را بدون وجود هوا حرارت دهند، دراثر تجزيه ترکيبات فرار متعددي حاصل مي شود و توده باقيمانده عبارت از زغال خواهد بود ومواد معطر تقطير شده به دو لايه تقسيم مي شود که يه لايه آبکي حاوي الکل متانول (عرق چوب ) و پيرولينو ( اسيد استيک ناخالص) و لايه تيره رنگ ديگر محتوي قطران کاج و ترکيبات ديگر مي باشد که ترکيب آن بستگي به چوب بکار گرفته شده دارد. اين تقطير خشک معمولا در ديگ هاي دوردار انجام ميشود ودر صورتي که چوب بکار گرفته شده خرد ويا31آسياب شده باشد يا سريعا به آن حرارت دهند، مقدار قطران حاصل10درصد چوب به کار برده شده خواهد بود. کميت وکيفيت اسانس ها تحت تأثير روش استخراج آنها قرار مي گيرد [ اميد بيگي، 1384].

2-6-روشهاي جداسازي و شناسائي اجزاي متشكله اسانسها :
براي بررسي اسانسها روش كروماتوگرافي گاز مايع يكي از بهترين روشها مي باشد. با اين روش اسانس از نظر كمي و كيفي مورد تجزيه قرار مي گيرد. امروزه در جهت تعيين ماهيت منوترپن ها و سز كوئي ترپن هاي جدا شده توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي به كمك داده هاي حاصل از بازداري ستون كروماتوگرافي نظير حجم بازداري، زمان باز داري، انديس بازداري، استفاده مي شود و حتي با ثبت طيف هاي مادون قرمز، NMR و طيف هاي جرمي، اجزاي جدا شده توسط دستگاه كروماتوگراف را به طور دقيق شناسايي مي گردد.
پيشرفت در جهت تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از كامپيوتر دستگاه طيف سنجي جرمي كه داراي حافظه اي از مواد شناخته شده مي باشد، امر تعيين ساختمان مواد را در مقايسه با متدهاي ديگر تسريع نموده است.

2-1-6– كروماتوگرافي
يكي از پركاربردترين و مهمترين روش هاي تجزيه كروماتوگرافي است. اين روش توسط ميخائل چه وت 1اختراع شد. كروماتوگرافي روشي است كه توسط آن اجزاي سازنده يك مخلوط از يكديگر جداسازي و شناسايي مي شود.
در اين روش يك فاز ساكن و يك فاز متحرك وجود دارد و جداسازي بر اساس تفاوت ضريب توزيع اجزاي سازنده مخلوط بين اين دو فاز مي باشد. اجزاي مخلوط بايستي در فاز متحرك قابل حل باشند. از خواص بر هم كنش با فاز ساكن نيز برخور دار باشند. بدين ترتيب در طي جداسازي اجزاي تشكيل دهنده بين دو فاز توزيع مي شوند.

1-1-6-2- روشهاي كروماتوگرافي
الف – روش كروماتوگرافي ستوني:32 در اين روش فاز ساكن درون ستون جا مي گيرد و فاز متحرك با فشار جريان مي يابد.
ب-روش كروماتوگرافي مسطح : فاز ساكن بر روي يك سطح تكيه مي كند و فاز متحرك بر اساس نيروي موئينگي از فاز جامد عبور مي كند. TLC از اين نوع است.

كروماتوگرافي روي لايه نازك33 TLC:
کروماتوگرافی لایه نازک نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد – مایع است و اصول آن مانند کروماتوگرافی ستونی است. ولی در این مورد جسم جاذب جامد را به صورت یک لایه نازک در روی یک قطعه شیشه یا پلاستیک محکم پخش میکنند. یک قطره از محلول نمونه یا مجهول را در نزدیکی لبه صفحه می گذارند و صفحه را همراه مقدار کافی از حلال استخراج کننده در ظرفی قرار می دهند. مقدار حلال باید آنقدر باشد که فقط به سطح زیر لکه برسد (شکل الف). حلال به طرف بالای صفحه می رود و اجزاء مخلوط را با سرعتهای متفاوت با خود می برد. در نتیجه ممکن است تعدادی لکه روی صفحه ظاهر شود. این لکه ها روی یک خط عمود بر سطح حلال ظرف قرار می گیرند.
لايه نازک كروماتوگرافي روش انتخابي جهت جدا كردن اكثر تركيبات محلول در چربي مانند چربيها، استروئيدها، كينونها و كلروفيل ها مي باشد.
مزيت TLC بر كروماتوگرافي كاغذي، سرعت و حساسيت و كاربرد آن در موارد گوناگون مي باشد. سرعت حلالهايي كه در كروماتوگرافي لايه نازك مرهون فشردگي ماده جاذب روي صفحه مي باشد. تعداد حلالهايي كه در كروماتوگرافي لايه نازك بكار برده ميشود به مراتب بيشتر از حلال هايي هستند كه در كروماتوگرافي روي كاغذ بكار مي روند. ولي R f اجسام بر روي TLC بر خلاف كروماتوگرافي روي كاغذ هميشه يكي نبوده، از اين رو لازم است كه همراه جسم مورد آزمايش نمونه استاندارد را برروي صفحات قرار داد. TLC اغلب به صورت بالا رونده در داخل تانك TLC كه جدار داخلي آن بوسيله يك ورقه كاغذي صافي كه براي يكنواخت شدن رطوبت حاصل از حلال است، صورت مي گيرد.

شکل2-4-شماي TLC

ج – گاز كروماتوگرافي : GC
با عبور جريان گاز از روي فاز ساكن اجزاي يك مخلوط بر اساس تفاوت توزيع بين دو فاز از يكديگر جدا مي شوند. اگر فاز ساكن از ذرات ريز جامد مانند سيليكاژل باشد، كروماتوگرافي گاز- جامد GSC نام دارد. اگر فاز ساكن مايع باشد، كروماتوگرافي گاز- مايع GLC نام دارد.

طيف وسيعي از فاز مايع با دماهاي قابل استفاده تا 300 درجه سانتيگراد باعث شده كه GLC را به عنوان بهترين شكل كروماتوگرافي بدانند.

2-1-6-2- دستگاه كروماتوگرافي: كروماتوگراف گازي، اساسا از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

شکل2-5-دستگاه GC

1 – سيلندر گاز حامل :
گاز حاملي كه بكار مي رود ممكن است هليم، نيتروژن و هيدروژن يا آرگون باشد. انتخاب گاز حامل به عواملي مانند خلوص مورد نياز، ميزان مصرف و نوع دتكتور بستگي ندارد.

2- تنظيم كننده فشار گاز:
انتخاب سرعت گاز حامل بر كارايي ستون تاثير مستقيم دارد. بهترين سرعت گاز حامل را مي توان با استفاده از منحني و ان ديمتر به دست آورد.

3-محل تزريق:
نمونه بايد به سرعت و يك مرتبه تزريق شود. دماي تزريق و مقدار نمونه اي كه تزريق مي شود دو پارامتري هستند كه در درستي روش تزريق موثرند. يك بخش مهم در محل تزريق، سپتوم است كه قطعه اي استوانه اي شكل از جنس سيليكون و تفلون با خاصيت ارتجاعي است كه پس از انجام تزريق، محل سوراخ شده را مجددا مي بندد. از ديگر خواص آن مقاومت تا دماي 400 درجه سانتيگراد كه هيچ گونه تغيير شكلي در آن رخ نمي دهد. البته پس از چندين بار تزريق غير قابل استفاده شده و بايد تعويض گردد.

4-ستون
دو نوع ستون عمومي در كروماتوگرافي گازي مورد استفاده قرار مي گيرد : ستون هاي پر شده و ستون هاي موئين. در هنگام تزريق به ستون پر شده كل تزريق حدود 5-10 میکرو لیتر است و تزريق به صورت توپي و مستقيم به ستون صورت مي گيرد. در حاليكه براي ستون هاي موئين قسمتي از نمونه (حدود0.01 میکرو لیتر ) وارد ستون مي شود. در ستون هاي پر شده در كروماتوگرافي گاز- مايع (GLC) لايه نازكي از مايع ( فاز ساكن) روي بستر جامد تثبيت شده و سپس وارد لوله شيشه اي يا فلزي مي گردد. براي اولين استفاده از ستون در حاليكه انتهاي آن باز است و در دمايي كمتر از دماي ماكزيمم قرار دارد، جريان گاز به مدت 12 ساعت از داخل آن عبور داده مي شود تا ستون پايدار شود. قطر اين 10-2 سانتی متر بوده و طول انها تا حدود 3 متر مي باشد.
در ستون هاي موئين نيز فاز مايع يه صورت لايه نازكي به ضخامت 0.5 میکرو لیتر بر ديوار شيشه يا لوله فلزي تثبيت شده و تشكيل فاز ساكن را مي دهد. طول اين ستون ها نسبت به ستون هاي پر شده و نيز ظرفيت پذيرش نمونه در آنها بيشتر است كه اين عامل موجب افزايش كارائي اين ستون ها مي گردد. قطر ستون ها موئين 1-1/0 میلی لیتر است كه نسبت به ستونهاي پر شده بسيار كم است. چون طول اين ستون ها بين 100-25 میلی لیتر مي باشد. بنابراين تعداد بشقابك هاي تئوري در انها بيشتر بوده و كارايي ستون افزايش مي يابد.
شكل ستون مويين مستقيم يا مارپيچ است. در ستون هاي مارپيچ شعاع بايد حداقل 10 برابر قطر ستون باشد. مواد جامد در ستون به عنوان جسم حامل بايستي بي اثر بوده و ساييده نشود و داراي سطح زياد و اندازه ذرات يكسان باشد. انتخاب فاز ساكن در كروماتوگرافي گازي يك عامل مهم است. فاز ساكن مايع بايد براي اجسام متفاوت داراي ضرايب توزيع متفاوتي باشد و در دمايي كه در ان كار مي شود داراي فشار بخار ناچيز بوده و نمونه در آن حلاليت كافي داشته باشد.
5-اجاق و دستگاه تنظيم دما
انتخاب دماي ستون، آشكار ساز و محل تزريق از پارامترهاي مهم در كروماتوگرافي گاز است. دماي ستون بايد به گونه اي تنظيم شود كه در كوتاه ترين زمان بهترين جداسازي انجام شود.
نمونه هايي كه متشكل از اجزايي با نقاط جوش بسيار متفاوتند با برنامه ريزي دمايي قابل جداسازي اند. دماي اشكار ساز بايستي به اندازه كافي بالا باشد تا ميعان اجزاء نمونه خارج شده از ستون صورت نگيرد، در حاليكه پايين بودن اين دما موجب پهن شدن پيك مي گردد.
دماي محل تزريق نيز بايد به اندازه اي باشد تا نمونه به سرعت تبخير شده ولي آنقدر بالا نباشد تا موجب تجزيه نمونه گردد.

6-آشكار ساز
آشكار ساز كروماتوگرافي وسيله اي است كه مقدار اجزاي جدا شده را در گاز حامل نشان داده و اندازه گيري مي كند. ويژگي هاي هر آشكار ساز عبارت است از حساسيت بالا، پايداري، انعطاف پذيري و زمان پاسخ دهي كوتاه. آشكار ساز هاي متنوعي كه در كروماتوگرافي گازي به كار مي روند: آشكارساز يونش شعله اي (FID) و آشكارساز رسانايي گرمايي ( TCD)، آشكارساز ربايش الكترون(ECD) و آشكارساز يونش گرمايي (TID) و … مي باشند.
در FID بالاي شعله هوا و هيدروژن، يك الكترود با جريان DS قرار مي گيرد كه رسانايي شعله را اندازه گيري مي كند. اين آشكارساز نسبت به اغلب تركيبات آلي حساسيت نشان مي دهد. زيرا تنها به موادي كه پس از سوختن در شعله هيدروژن يونهاي باردار بوجود مي اورند، حساس است.
FID نسبت به گروه-CH2 بسيار حساس بوده و پاسخ آن به بوتان دو برابر اتان است. اين آشكارساز پاسخ خوبي به كربن هاي اكسيد شده نظير كربونيلها و كربوكسيلها نمي دهد و حساسيت آن به گروه هاي آميني و هيدروكسيلي كم است. اين آشكارساز نسبت به آب و گازهايي نظير,NO2, SIF4, SICL4, CO , CO2,CS2,SO2 غير حساس است و نمونه هنگام خروج از آن كاملا از بين ميرود. حساسيت اين آشكارساز بستگي به سرعت گاز حامل، هوا و هيدروژن دارد. اساس كار آشكارساز TCD تفاوت ضريب گرمايي گاز حامل و نمونه است. هيدروژن و هليم بيشترين تفاوت را از اين جهت با مواد آلي دارند. هنگاميكه نمونه از كنار سيم عبور مي كند به علت جذب مقداري از انرژي گرمايي، دماي آن تغيير مي كند و اين تغيير موجب تغييري در مقاومت الكتريكي مي شود. اين تغيير به وسيله پل وتستون اندازه گيري مي شود. از مزاياي اين آشكارساز سادگي، ارزاني، اعتماد پذيري و از بين نرفتن نمونه است. حساسيت كم نيز از معايب آن است.

7- برنامه ريزي دمايي
اين روش عبارت است از تغيير كنترل شده دماي ستون در طي تجزيه است. اين كار براي بهبود و تسريع و جداسازي و شناسايي اجزاي نمونه به كار مي رود. برنامه ريزي دمايي براي تجزيه مخلوط هاي پيچيده نمونه هايي با نقاط جوش بسيار متفاوت بكار مي رود. در تجزيه يك نمونه در دماي ثابت پيكهايي كه ابتدا رسم مي شوند نشان دهنده تركيباتي با نقطه جوش كم مي

منبع تحقیق درباره درجه حرارت، افزایش بهره وری، حداکثر قدرت

آنالیت از سطح مواد جامد موجود در ماتریکس نمونه میگردد [ گيري و همکاران،2008].217
برای رسیدن به این هدف باید دمای مواد تا بالاتر از نقطه جوش آنها افزایش داده شود و برای اینکه حلال در حالت مایع خود باقی بماند باید فشار را روی حلال افزایش داد که به این روش از استخراج، استخراج حلال تحت فشار ( PSE) میگویند. استخراج PSE یک پروسهی استخراج جامد مایع است که در دمایی بین 50-200 درجهی سانتیگراد و فشاری حدود 10-15 مگا پاسکال انجام میگیرد ] وانگ وهمکاران، 2006[.
2-5-5-استخراج3 :PHWE آب حلال بسیار قطبی است و به علت ساختار بسیار گسترده از هیدروژن دارای ثابت دیالکتریک بسیار بالا است. از این رو آب به طور سنتی برای استخراج مواد غیر قطبی مناسب نمیباشد. وقتی دمای آب بالا میرود به دلیل تضعیف شبکهی پیوندهای هیدروژنی و افزایش انرژی جنبشی ملکولها، خصوصیات این ملکول به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر قرار میگیرد و ثابت گذردهی، ویسکوزیته و کشش سطحی آن کاهش مییابد، اما ویژگی نفوذ پذیری آب در مواد جامد افزایش پیدا میکند و این حرارت اعمالی دمای آب را بالاتر از نقطهجوش آن بالا میبرد به همین دلیل برای مایع ماندن آب فشار روی آن اعمال میشود ] فرهات و همکاران، 2006[.1
ثابت دیالکتریک آب در 25 درجه برابر با 80 است ولی این ثابت با افزایش دما تا 250 درجه و تحت فشار 50 بار تا به 27 کاهش مییابد که این ثابت دیالکتریک مابین ثابت دیالکتریک متانول 33 و اتانول 24 در دمای 25 درجهی سانتیگراد است و تحت این شرایط دمایی و فشار، آب رفتاری شبیه به حلالهای آلی از خود نشان میدهد و میتواند ترکیبات با قطبیت کم تا متوسط را استخراج کند ] کافمن و کريستين، 2002[.2
2-5-6-استخراج با سیال فوق بحرانی 3 SFE : این تکنیک سالهاست که برای استخراج روغنهای فرار و ترکیبات معطر از مواد گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است ] جورک لاند و همکاران، 1999[.4 در این روش استخراج به کمک یک مایع انجام میگیرید که به نقطهی بحرانی خود رسیده باشد در این نقطه مواد نه مایع و نه گاز هستند بلکه خواصی مابین گاز و مایع را دارا میباشند [ جليلوند و همکاران، 1390]. سیال فوق بحرانی زمانی تشکیل می شود که مایع به دما و فشاری بالاتر از نقطهی بحرانی خود رسیده باشد که در این حالت هر دو ویژگی مایع و گاز را دارا بوده و در مقایسه با مایعات چند ویژگی مهم را در بر دارد که عبارتند از : قدرت حلال فوق بحرانی بستگی به چگالی آن دارد که بوسیلهی فشار و دما قابل تنظیم است. سیال فوق بحرانی نسبت به مایعات دارای ضریب انتشار بالا، ویسکوزیته پائین و کشش سطحی کمتری دارد که این باعث انتقال جرم بهتر در سیال فوق بحرانی میشود ] جورک لاند و همکاران، 1999[.18
5-2-7-روش فضای فوقانی5: استخراج بوسیلهی فضای فوقانی شامل دو مرحله:
1-جداسازی و پخش شدن ماده از ماتریکس نمونه
2- به دام انداخته شدن آنالیت توسط فیبر، صمغ، حلال و… که بر اساس جسم انتخاب شده برای استخرج است. این روشها معایب روشهای استاتیک و دینامیک را ندارند که به ستون آسیب بزنند یا نیاز به تجهیزات پیچیده داشته باشند [ جليلوند و همکاران، 1390].
در این روش آنالیت درون فضای فوقانی مایع و محلول حاوی نمونه در حال تعادل هستند و در هر دو فاز گاز و حلال به صورت تعادلی مطابق معادلهی زیر وجود دارند ] جانسون و همکاران، 1996[.
A(sol) A(g)
k ثابت تعادل غلظت آنالیت موجود در گاز و حلال است که A(sol) غلظت آنالیت در فاز مایع و A(g) غلظت آنالیت در فاز گازی را نشان میدهد که میتوان به صورت زیر تعریف شوند ] کافمن و کريستين، 2002[.
که در اینجا m(s) و m(g) جرم آنالیت در فازهای مایع و گاز است و v(s) و v(g) حجم فاز مایع و فاز گاز را نشان میدهد ] جانسون و همکاران، 1996[.

2–58-روش استخراج فراصوت1 :در این روش امواج با فرکانسی (20-20000) کیلو هرتز دیواره سلولی را از بین برده و سبب استخراج ماده موثر می شود ولی این روش گران است از طرفی بیشتر از 20 کیلو هرتز اثر مضر روی اجزای فعال داشته سبب تولید رادیکال آزاد می گردد.
در این روش امواج فراصوت با فرکانس بالاتر از 20 کیلو هرتز، به داخل ماده نفوذ کرده، موجب ایجاد کشیدگی وجمع شدن های پی درپی شده که در نتیجه آن حفراتی در داخل ماده گیاهی ایجاد می شوند. این حفرات به صورت نا متقارن به هم پیوسته و موجب خروج سریع مواد از داخل سلول ها به خارج از آن می شوند به علاوه این امواج می توانند موجب تخریب دیواره سلول های زیستی شده و موجب تسهیل خروج مواد گردند.19
اسانس در داخل حفره ها، کانالها، شکاف ها و یا سلول هایی وجود دارد. مکانیسم استخراج در این روش ، شامل دو نوع پدیده فیزیکی است :
الف ) انتشار (امواج) از طریق دیواره های سلولی
ب) شستن محتویات سلول هنگامی که دیواره ها شکسته می شوند. هر دو پدیده با تابش امواج ما فوق صوت ایجاد می شوند. هر دو پدیده با تابش امواج ما فوق صوت ایجاد می شود. همان طور که گفته شد، بعضی سلولها به شکل غده هایی پر اسانس می باشند. ویژگی چنین غده هایی این است که پوست آنها بسیار نازک است و به آسانی با ایجاد امواج ما فوق صوت تخریب می شوند. کاهش اندازه ذرات مواد گیاهی، تعداد سلولهایی را که به طور مستقیم در معرض استخراج با حلال قرار می گیرند، افزایش می دهد. بنابراین، امواج مافوق صوت سطح سلولها را زیاد می کند. این سطح با آسیاب کردن مواد گیاهی نیز افزایش می یابد [ توما و همکاران، 2001].
تحقیقات نشان می دهد کاربرد 500کیلو هرتز فرکانس ما فوق صوت به بافتهای گیاهی، باعث نرم شدن و تخریب تیغه میان سلولی شده و در مقایسه با نمونه های شاهد باعث افزایش بهره وری استخراج اسانس به کمک حلال می گردد [ ويناتورو، 2001].20
در این روش محتوای رطوبت ماده گیاهی اهمیت فراوانی دارد زیرا حداکثر قدرت امواج در مجاورت منبع تولید موج بوده و با افزایش فاصله از منبع، قدرت امواج کاهش می یابد به علاوه هر چه ماده موجود در مسیر تابش جامد و متراکم باشد، میزان کاهش امواج بیشتر خواهد بود. بنابراین با به کار بردن ماده گیاهی مرطوب از کاهش قدرت امواج جلوگیری می شود. کاهش اندازه ذره ای در این روش هم موجب افزایش بازده می گردد [ اميد بيگي، 1384].
2-5-9-روش فشار وتيغ زدن براي مركبات ( فشار سرد21: پوست اكثر گياهان خانواده مركبات ( نظير نارنج، ليمو، پرتقال و…)داراي اسانس مي باشند، اسانسهاي مذكور به درجه حرارت بالا بسيار حساسند و معمولا ًدر 100 درجه سانتي گراد تجزيه مي شوند. از اين رو اين نوع اسانسها را نمي توان به وسيله تقطير با بخار آب يا ساير روشهاي تقطير مبتني بر دماي بالا استحصال نمود. در اين موارد معمولا پوست ميوه گياهان مذكور را به منظور استخراج اسانس يا تحت تاثير فشارهاي مكانيكي مناسبي قرار مي دهند و يا پس از كوبيدن وله كردن آنها، مواد حاوي اسانس وساير تركيبات را از آن خارج مي كنند. روش ديگري كه براي جدا كردن اسانس مرکبات وجود دارد، عبارت است از متلاشي كردن غده هاي محتوي اسانس پوست ميوه با ماشين مخصوص به طوري كه، صفحات دنده اي ماشين، غده هاي محتوي اسانس سطح پوست ميوه را مي تراشند و اسانس را از آن خارج مي كنند.
در هر دو حالت فوق، مخلوط اسانس و ساير تركيبات پوست مركبات را داخل سانتريفو‍ژ ريخته و در سرعت بالا و دماي پايين اقدام به جدا كردن اسانس مي نمايند [ برنات22، 2000؛ دينز و وبودا23، 1993].

2-5-10-استفاده از حلال : (براي گياهان كم اسانس و حساس به حرارت) : ديگ استخراج از گياه مورد نظر پر مي شوند. سپس حلال مورد نظر روي آن ريخته مي شود، اين حلال، ميتواند تولوئن، هگزان، پنتن، بنزن و یا سايرحلال هاي شيميايي مناسب باشد. در اين مرحله درجه حرارت را مي توان تا نقطه جوش حلالها (60 تا80 درجه سانتيگراد )تنظيم كرد و يا پس از چند ساعت تا چند روز ماندن گياه در حلال ( روش خيساندن) در دماي محيط حلال از مواد موثره گياه مورد نظر اشباع مي شود. حلال پس ازمناسب جدا شدن از گياه وارد ديگ تغليظ مي شود. در ديگ تغليظ، در محيط خلاء تحت تاثير حرارت قرار مي گيرد، تا مقداري حلال خارج و نسبت ماده حل شده گياهي به حلال1به 10 برسد. محصول حاصل كانكرت 24نام داردكه كم و بيش غليظ است. عمل استخراج با اضافه كردن الكل اتيليك25 تكرار مي شود و با كاهش درجه حرارت مومها و ساير مواد نا مناسب رسوب مي كند محلول الكلي صاف و سانتريفو‍ژ مي گردد تا بقاياي مواد نامناسب از محلول جدا شود. سپس الكل در دماي محيط ودر خلاء از محيط خارج مي شود. آنچه باقي مي ماند در الكل محلول خواهد بود. پس از حل اين ماده در الكل يا بنزن محلول صاف مي شود. حلال مجدداً تقطير شده و حاصل آن يك ماده غليظ نيمه جامد به نام رزينوئيد26مي باشد [ اميد بيگي، 1384].

-11-5-2روش ان فلوريج27 : چربي گاو و خوك را روي پليت شيشه اي ريخته و بعد از قرار دادن نمونه طي 24ساعت اسانس جدا مي شود و نهايتا توسط الكل اسانس را استخراج مي كنيم. اين روش به منظور استخراج مواد معطر گلها براي تهيه عطر به كار مي روند. در كشور فرانسه ( بخصوص صنايع عطر و ادكلن سازي جنوب فرانسه )كاربرد فراواني دارد. در اين روش پس از قرار دادن يك لايه چربي روي شيشه هايي كه بدين منظور تعبيه شده اند ( شيشه هاي مذكور در ابعاد مشخص داخل چارچوب هايي از جنس چوب قرار گرفته و در طبقات خاص خود جابجا مي شوند) بعد اقدام به جدا كردن گلبرگها از گل مورد نظر مانند بهار نارنج و ياس كرده، و آنها را تك تك روي لايه چربي قرار مي دهند، پس از 24 ساعت ( معمولاً اوايل صبح)، اقدام به برداشتن گلبرگهاي روز قبل و قرار دادن گلبرگهاي جديد مي نمايند. پس از چندين بار تكرار اين عمل، مواد موثره موجود در گلبرگها در داخل چربي حل مي شوند ( چربي به عنوان حلال عمل مي كند) سپس چربي ها را جمع آوري كرده و به آن مقادير مناسبي الكل يا حلال مناسب ديگر مي افزايند. در اين مرحله مواد معطر موجود در چربي داخل الكل (یا حلالهاي ديگر) حل مي گردد كه با تبخير حلال مي توان به مواد موثره مورد نظر دست يافت. استخراج مواد مورد نظر به روشهاي مذكور گران است و به مواد شيميايي خاصي نياز دارد. همچين اكثر مواد شيميايي مورد استفاده در اين روش آتشزا و خطرناكند و تنها هنگامي مواد به روش فوق استخراج مي گردد كه اين عمل به روش تقطير با بخار آب ( به دليل احتمال از بين رفتن مواد معطر درتقطير با بخار آب) امكان پذير نباشد. كميت و كيفيت اسانسها تحت تاثير روش استخراج آنها قرار مي گيرد [ اميد بيگي، 1384].
2-12-5-استخراج به روش تقطیر با بخار آب با استفاده از مایکروویو28:
در اين روش از انرژي مايكروويو براي گرم كردن آب كه به طور مستقيم در تماس با نمونه قرار می گیرد، استفاده ميشود. مهمترين عامل در موفقيّت اين روش‌ در كاهش زمان و كاهش مصرف آب، كار در دماي بالاتر از نقطه جوش آب است. ازفركانسهایMHz 300000-300 استفاده ميشود. در اين روش وجود يك حلال دو قطبي ذاتي ضروري است كه در اثر ميدان اعمال شده شروع به چرخش كند و انرژي لازم براي استخراج را توليد نماید. در روش تقطیر با بخارآب، گرماي هدايتي در اثر جريان همرفتي يك گراديان گرمايی توليد مي کند و فقط يك قسمت كوچك از بخار كه در تماس با ظرف است، داراي دماي مورد نظر است. يعني آب به طور يكنواخت گرم نميشود ولي در روش مايكروويو همه نمونه به طور همزمان گرم ميشود، بدون اينكه ظرف گرم شود. لذا آب سريعتر به نقطه جوش خود ميرسد و از طرف ديگر چون فشار در داخل محفظه بالاست دمای جوش آب از دماي جوش آب در اتمسفر بيشتر بوده و بخار گرم تری در استخراج حاصل می شود. به همين دليل است كه بازده استخراج

منبع تحقیق درباره شهرستان مشهد، گیاهان دارویی، استان خراسان رضوی

است. وقتي از اندام هاي مورد نظر يک گياه دارويي بيشترين مقدار ممکن مواد مؤثره استخراج گردد، در واقع محصول دلخواه بدست آمده است. از اين رو، زماني اقدام به جمع آوري گياهان دارويي نمود که اندام هاي مورد نظر داراي حداکثرمقدار ماده ي مؤثره ي باشد. مواد مؤثره موجود در پيکر رويشي، در مرحله ي گلدهي مناسب ترين کيفيت را دارند. گلهاي حاوي مواد دارويي وقتي کاملا باز ميشوند از بيشترين ماده ي مؤثره بر خوردارند. ميوه ها و بذر هاي گياهان دارويي وقتي کاملا رسيده باشند، مقادير فراواني ماده ي مؤثره ي در خود دارند. پوست گياهان حاوي مواد مؤثره، اوايل بهار قبل از رويش، بيشترين ميزان ماده ي دارويي را شامل است. مواد مؤثره موجود در اندام زميني (ريشه، ريزوم و…) در اواخر دوره رويشي ( پاييز وزمستان) به حداکثر مقدار مي رسد [ هرنک و همکاران، 1996]9.

2-2-2-تعيين عوامل خارجی10:
-مواد گياهان دارويي بايد عاري از علائم آلودگي با حشرات، كپك ها، علف ها و ساقه هاي زائد باشد زيرا آلودگي ها باعث تغيير در متابوليت ها شوند.
-همچنين عاري از مواد خارجي مانند شن، ذرات شيشه، گرد وخاك باشد.
-هيچ بوي غير طبيعي، تغيير رنگ، علائم دال بر خرابي و فساد نبايد وجود داشته باشد.
-در جمع آوري گياه ميتواند عواملي مانند سن گياه و شرايط محيطي از قبيل نور، دما، ميزان بارش وخواص خاک تأثير گذار باشد
اگر گياه شناخته شده باشد و مشخص شده باشد که حاوي مواد حساس به حرارت است آن را بلافاصله بعد از جمع آوري در فريز نگه مي داريم [ جليلوند و همکاران،1390].

2-2-3-خشك كردن:
-بهتر است در سايه خشك شوند تنها ريشه ها را مي توان در تابش مستقيم خورشيد خشك كرد.
-گياهان معطر وگلبرگها حتما در سايه خشك شوند.
-دماي خشك كردن براي گل ها .c 30-40
-دماي خشك كردن براي برگ و دانه. c 40-50
-دماي خشك كردن براي ريشه .c 50-60
-به منظور جلوگيري از كپك و فعاليت انزيم ها مي باشد.
-براي حفظ تركيبات شيميايي و ارائه به بازار مناسب است.
-زمان عمل خشک کردن مهم است، زمان لازم برای خشک کردن گیاه بستگی به شرایط محیط از قبیل ( دما، رطوبت و…) دارد و در حین خشک کردن و همچنین در مراحل بعدی، باید گیاه را دور از رطوبت و نور نگهداری کرد زیرا رطوبت و نور باعث ایجاد واکنشهای فتواکسیداسیون و تجزیهی آنزیمی میگردند که باعث تغییر ساختمان شیمیایی مواد موجود در گیاه میشوند.
-در كارخانجات صنعتي بعد از خشك شدن توسط نور ماورای بنفش ضد عفوني مي شوند كه در تحقيقات علمي اين كار جايز نيست [ جليلوند و همکاران،1390؛ خسروشاهی، 1386].
گیاه رزماری در یک فاصله ی زمانی و در طول یک روز، اردیبهشت ماه ( فصل بهار) یک روز دراستان خراسان رضوی، شهرستان مشهد و از 5 مکان مختلف از اندام هوایی گیاه شامل برگ جمع اوری شد تا اثرات مایکروویو بر ترکیب شیمیایی گیاه و درجه سرب ان مورد بررسی قرار گیرد، که این 5 مکان بصورت زیر می باشد :
1-پارک ملت ( ورودی سمت فلکه ی پارک ) که خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد.
2-فلکه ی نمایشگاه ( واقع در زیر دکل فشار قوی برق)

3-بلوار صد متری، دور برگردان خین عرب ( خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد).
4-بلوار شاهد، بین چهارراه حجاب و اندیشه ( واقع در زیر دکل BTS ).

5-ترمینال ( واقع در زیر دکل فشار قوی برق)

که بلا فاصله بعد از جمع آوری برروی پارچهی سفید و تمیزی و تحت شرایط مناسب (جریان هوا و عدم تابش مستقیم نور خورشید) خشک نمودیم.

2-3-روشهاي عصاره گيري:
بطور كلي روشهاي مختلفي بسته به نوع ماده موثر وجود دارد که عبارتند از:
2-3-1-خيساندن 1: گیاه را آسیاب نموده، مقدار معینی از آن را در ارلن مایر ریخته و به آن حلال اضافه نموده، تا روی آن را بپوشاند سپس درب آن را بسته و2 تا 4 روز در دمای 20-15 درجه بماند. بهتر است در روی شیکر بماند. سپس تفاله گياه از حلال با عمل فيلتراسيون جدا و حلال در محيط خلاء تغليظ مي شود. و بزرگترين عيب آن وقت گير بودن اين روش است [ جليلوند و همکاران، 1390].
2-3-2-دم كردن 2: پودر گیاه را توسط آب جوش در مدت زمان کوتاهی دم کرده محلول رقیقی از اجزای محلول بدست می آید [جليلوند و همکاران،1390].
11
2-3-3-هضم كردن3: پودر گیاه رادر آب يا حلال خيسانده و به آرامي حرارت ميدهيم [ جورک لاند و همکاران، 1999]4. 12
2-3-4-جوشاندن513: پودر گیاه را در آب جوش جوشانده وسپس سرد نموده وصاف مینماییم این روش برای اجزای محلول در آب و پایدار در حرارت مناسب است نسبت گیاه به آب 1:16 است و بهتر است جوشاندن را ادامه داده تا حجم به4/1 اولیه شود [ جليلوند و همکاران، 1390].
2-3-5-پركولاسيون: از پركولاتور جهت استخراج ماده موثره گياه استفاده مي شود. ظرف مخروطي باريكي با دو انتهاي باز ميباشد كه حلال را از بالا درون ستون حاوي پودر گياه مي ريزيم و تا بيرنگ شدن حلال اين كار را ادامه مي دهيم [ جورک لاند، 1999].
2-3-6-استخراج با حلال توسط دستگاه سوكسله 6: براي تفكيك اجزاي يك مخلوط جامد با روش استخراج مداوم جامد- مايع اين دستگاه مناسب مي باشد. طي اين فرايند پودر گياه خيس خورده در حلال را درون كيسه پارچه اي ريخته و با همان حلال رفلاكس مي كنيم [ جليلوند و همکاران، 1390].

2-4- اسانس:
اسانس ها ترکیبات معطری هستند که در اندام های مختلف گیاهان یافت می شوند. در واقع اسانس ها مخلوطی از مواد مختلف با ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و دارای بوی بسیار نافذي می باشند. در دمای محیط اسانس ها در مجاورت هوا تبخیر می شوند به همین دلیل آنها را روغن های فرار می نامند[ اميد بيگي، 1384].
24–1-تاریخچه مصرف اسانس:
استعمال اسانس به دوران باستان باز می گردد، بطوری که مصریان باستان 4500 سال پیش از میلاد مسیح از روغن های معطری که از گیاهان بدست می آوردند برای انجام مناسک مذهبی، آئین ها و نیز مداوای بیماران استفاده می کردند. نوشته هایی به دست آمده است که نشان می دهد مصریان 40 قرن قبل از میلاد می دانستند که چگونه اسانس ها را از گیاهان بدست آوردند [ اصول طبقه بندی گیاهان دارویی،1381].

2-4-2-خصوصیات اسانس ها:
به طور کلی اسانس ها ترکیبات بی رنگی هستند، به خصوص اگر تازه تهیه شده باشند، با گذشت زمان به علت اکسید شدن رنگ آنها تیره می گردد، در الکل کاملاٌ حل می شود در صورتی که در آب غیر قابل اختلاط هستند. اسانس ها بسته به نوع گیاه ممکن است در اندام های مختلف گیاه وجود داشته باشند[ اميد بيگي، 1384].

2-5-روش هاي اسانس گيري :
اين روش ها بسته به نوع گياه (خشك يا تازه)، محل اسانس گيري در گياه، نوع مواد تشكيل دهنده و درجه خلوص محصول نهايي متغيير اند.
ساده ترين اين روشها تقطير است. در صنعت مي توان از روشهاي زير استفاده كرد.

2-5-1-تقطير با آب1 14: (يا كلونجر براي گياهان خشك و آنهايي كه در اثر جوشيدن خراب نمي شوند مناسب است) : یک روش ساده و قدیمی برای تهیه اسانس گیاهان، روش تقطیر با آب است. دستگاه های مختلفی برای این روش طراحی شده اند. یکی از این دستگاه ها، دستگاه کلونجر است. در این روش، گیاه مورد نظر به طور مستقیم در یک بالن تقطیر داخل آب قرار گرفته، بطوری که حدود دوسوم حجم بالن توسط آب اشغال شده و حرارت داده می شود. بخارهای تولید شده آب حاوی مولکول های اسانسی نیز هستند. این بخارات پس از عبور از لوله های مبرد، مایع شده و در قسمت گیرنده جمع آوری می شود. بهتر است گیاه توسط آب داخل بالن پوشانده شده و با بدنه بالن در تماس نباشد، زیرا گرمای مستقیم بالن موجب سوختن گیاه و ایجاد بوی نامطبوع و نیز موجب تخریب و برهم خوردن درصد واقعی ترکیبات اسانسی می گردد. برای جلوگیری از این عمل، ظرف تقطیر را به طور غیر مستقیم مثلاٌ یک توری نسوز بین شعله و ظرف تقطیر قرار می دهند و یا بهتر است حرارت با استفاده از شوف بالن تأمین شود. همچنین در این روش برخی از ترکیبات موجود در اسانس ممکن است با آب هیدرولیز شده و لذا کیفیت اسانس تحت تأثیر قرار گیرد. گذشته از این مسایل، بازده بعضی از اسانس ها با این روش افزایش نشان داده است. در بخش مبرد دستگاه کلونجر متراکم شدن و میعان بخارات آب حاصل می گردد. این بخارات حاوی تعداد زیادی مولکول های اسانسی است. با سرد شدن آب، مولکول های مذکور نیز سرد شده و در دمای معمولی از آب جدا می شود. این مولکول ها روغنی بوده و با مولکول های آب ترکیب نمی شود و جدا از هم می مانند. این فاز روغنی زرد کم رنگ یا بی رنگ و گاهی در برخی گیاهان سبز کمرنگ می باشد. اسانس موجود در گیاهان معمولاٌ پس از دو تا پنج ساعت تقطیر با آب استخراج می گردد. اصولاٌ هرگاه تشخیص دهیم که حجم اسانس تهیه شده تغییری نمی کند، آنگاه تقطیر را متوقف می کنیم. اسانس حاصل را با دقت در یک بشر ریخته و کمی سولفات سدیم بدون آب، جهت جذب آب و اندک رطوبتی که همراه اسانس است اضافه نموده و اسانس را که به حالت مایع است، از صافی پنبه یا پشم شیشه عبور می دهند. سولفات سدیم با جذب ذرات آب همراه اسانس تبدیل به جسم سختی شده و اضافه آن به شکل پودر سفید رنگی در ته بشر باقی می ماند. در نهایت آن را با کمی هگزان شستشو داده و به ظرف حاوی اسانس خالی نمود. اسانس بدست آمده را در یک ظرف تیره ریخته و درپوش آن را می بندند و در دمای 2 تا 4 درجه سانتیگراد نگهداری میکنند [ اميد بيگي، 1384].

شکل 2-1-شماي دستگاه تقطیر با آب و بخار

2-5-2-تقطیر با آب و بخار آب1 :
در تقطیر با آب و بخار از محفظه جدا گانه ای برای نگه داشتن گیاه استفاده می شود که در بالای ظرف محتوی آب قرار می گیرد به طوری که آب با گیاه در تماس نیست بلکه در مجاورت بخار آب اشباع شده قرار میگیرد .15

شکل 2-2-شماي دستگاه تقطیر با آب و بخار

دستگاه شیشه ای کايزر و لانگ1 بر همین اساس طراحی شده است.یکی از مهمترین مزایای این روش نسبت به روش تقطیر با آب این است هرگز گیاه در معرض حرارت مستقیم قرار نمی گیرد تهیه مواد گیاهی در این روش بسیار مهمتر از روش تقطیر با آب است، چون بخار فقط به وسیله عبور از میان گیاه از آن عبور می کند[ اميد بيگي، 1384]. 16
2-5-3- استخراج با بخار آب2 :
از این روش برای گیاهان تازه ای که حاوی اسانس هستند استفاده می شود. پس از جمع آوری گیاه را مستقیما وارد دستگاه تجزیه می کنند و داخل سبد های مخصوصی قرار می دهند در این روش از خیساندن گیاه صرف نظر می شود زیرا گیاهان حاضر حاوی مقادیر قابل توجهی آب می باشند. بخار را با فشار از میان گیاه عبور داده و اسانس همراه با آب خارج می شود، در قسمت سرد کننده دستگاه جمع آوری شده و از آب جدا می شود. مشکلی که ممکن است ایجاد شود این است که به علت تقطیر با بخار آب بعضی از ترکیبات اسانس هیدرو لیز شده و برخی نیز در اثر حرارت بالا تجزیه می شوند. به همین دلیل برای یک تقطیر مطلوب باید بخار آب با شدت زیادی به داخل بافت ها و سلول های گیاهی نفوذ کرده تا تجزیه اسانس به حداقل برسد و ضمنا مدت زمان اسانس گیری کاهش یابد [ اميد بيگي، 1384].

شکل 2-3-شماي دستگاه استخراج با بخار آب

2-5-4-استخراج PSE1: برای استخراج سریع و کارآمد آنالیت از مواد جامد گیاهی و غیر گیاهی، افزایش دمای نمونه، یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش بازده استخراج است. زیرا افزایش دما اثرات مهمی در فرایند استخراج دارد. از جمله باعث حل شدن مواد آنالیت در حلال و افزایش انتقال جرمی، نفوذ بیشتر حلال در مادهی جامد و کاهش ویسکوزیتهی آن میشود و یا به طور کلی باعث بهبود استخراج و دفع

منبع تحقیق درباره سرطان پستان، گروه کنترل، گروه درمانی

از این گیاهان، بسیار چشمگیر است. تقریباً یک چهارم داروهای تهیه‌شدة‌ دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان بدست آمده اند و یا بر اساس ترکیب گیاهی،‌ مدوله و سنتز شده‌اند ( ایینه چی، 1365).

2-1-2-گياهان دارويي
استفاده از گیاهان جهت درمان بیماری با تاریخ زندگی بشر همراه بوده است، یعنی زمانی که انسان پس از ابتلای به یک بیماری به جستجوی وسیلهای برای بهبود خود در محیط میپرداخت. جز توسل به گیاهان راه دیگری برای درمان خود نمییافت. از آنجایی که همیشه گیاهان دارویی بصورت تازه در دسترس نمیباشند و در بسیاری از موارد ما احتیاج به ترکیب خاصی از گیاه داریم و احتیاج به کل گیاه نداریم و گیاه به صورت تازه مدت کمی قابل نگهداری است. لذا ناگزیر به فرآوری و استخراج مواد دارویی آنها هستیم] خسروشاهی،1386 [.
امروزه در جوامع صنعتی و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی برای حفظ سلامتی، به‌دلیل افزایش اعتماد مردم به استفاده از این گیاهان، بسیار چشمگیر است، تقریباً بيش از 30درصد داروهای تهیه‌شده ی‌ دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره‌گیری شده‌اند و یا بر اساس ترکیب گیاهی،‌ تهيه و سنتز شده‌اند [ فلک ناز و همکاران،1388].

1-2-1-2 -تعريف اصطلاحات ومفاهيم:
-گياه دارويي :
به گياهي گفته مي شود كه تمام آن يا اجزائي از آن به صورت تازه، خشك شده و يا فراوري شده جهت تشخيص، درمان، پيشگيري، كمك به اعمال فيزيولوژيك وحفظ بهداشت بدن انسان يا حيوانات و ديگر گياهان بكار مي روند [اميد بيگي، 1379].
-مواد موثره6:
متابوليت هاي ثانويه اي كه در گياهان وجود دارند وپس از استخراج وخالص سازي، مي توانند در فرآورده هاي دارويي، آرايشي بهداشتي، غذايي و صنعتي كاربرد داشته باشند. اسانس ها، عصاره ها و رنگهاي طبيعي مثال هايي از مواد موثره هستند [ اميد بيگي، 1379].
-فرآوري7:
انجام هرگونه عمليات بر روي گياهان دارويي پس از برداشت، كه باعث حفظ ارزش دارويي ويا افزايش ميزان اثربخشي آنها شده و يا استفاده از آنها را ساده تر نمايد فرآوري ناميده مي شود. فرآوري گياهان دارويي شامل اقداماتي از قبيل خشك كردن، بسته بندي، عرق گيري، تهيه پودراسانس، عصاره و… است [ اميد بيگي، 1379].

2-1-2-2 -مزاياي استفاده ازگياهان دارويي :
حدود 150 سال است كه داروهاي مصنوعي توسط بشر تهيه گرديده ودر همين مدت عوارض جانبي متعددي نظير سرطان و اثرات مخرب بر جنين آثار خوني و كبدي و…. مشاهده شده است،كه با توجه به اين عوارض در داروهاي شيميايي، بشر با توجه به هزاران سال استفاده از گياهان دارويي که همراه کسب تجارب ارزشمندي بوده است مجددا به داروهاي گياهي علاقه مند شده است [ اميد بيگي، 1384].
گياهان دارويي به دليل توام بودن ماهيت طبيعي و وجود تركيبات همولوگ دارويي درآنها با بدن سازگار است و معمولا فاقد عوارض ناخاسته داروهاي شيميايي هستند، مخصوصا براي موارد مصرف طولاني و بيماري هاي مزمن مناسب تر مي باشند ( از جمله اختلالات اعصاب وروان) [ اميد بيگي، 1384].
متأسفانه سودآوري های كلان اقتصادی و توجه روز افزون به تجارت جهانی گياهان دارويی، مشكلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع به وجود آورده و نسل گونه های گياهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. چرا كه بخش عظيمی از تجارت، مربوط به گونه های گياهی دارويی است كه از طبيعت جمع آوری شده و بعضا با شيوه های نادرست، نه تنها به انقراض نسل گونه ها می انجامد بلكه تنوع زيستی منطقه و جهان را نيز با خطر نابودی مواجه می سازد و كاربرد روشهای علمی و صحيح در تمام ابعاد اعم از كاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن، ضروري مي باشد.
بنابراين با توجه به اهميت گياهان دارويي و متابوليت هاي مشتق شده از آنها درتامين سلامت جوامع بشري وپتانسيل بالاي اقتصادي اين گياهان، به عنوان يك منبع درامد مطمئن لازم است در كشور ما نيز برنامه مدون وجامعي در اين زمينه تدوين شده وبخشي از تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي بر روي شناسايي، توليد صنعتي و بهينه سازي روش هاي استخراج متابوليت هاي دارويي از اين گياهان اختصاص يابد [ ميردربکوند،1381].

3-1-2- مروري بر مطالعات انجام شده بر گياه رزماری :
1-3-1-2- مطالعات بیولوژیک و فارماکولوژیک :
1-1-3-1-2- اثرات ضد باکتريايي : اثرات ضد باکتريايي اسانس رزماري بر روي استافيلوکوکوس اورئوس هاي مقاوم به متي سيلين جدا شده از بيماران و مواد غذايي بررسي شده است که اين سويه ها با ساکن شدن در بيني به شدت موجب افزايش عفونت هاي بيمارستاني و مرگ و مير بيماران مي شوند. که 200 سويه استافيلوکوکوس اورئوس شامل 100 سويه جدا شده از بيماران و 100 سويه جدا شده از مواد غذايي مورد ارزيابي قرار گرفت. 28 سويه مقاوم به متي سيلين و سويه هاي مقاوم نسبت به چند آنتي بيوتيک از بين اين تعداد جداسازي شد. که اثرات ضد ميکروبي اسانس رزماري توسط روشهاي انتشار ديسک و رقت سازي در لوله، مورد ارزيابي قرار گرفت.که نتايج بررسي اثرات ضد ميکروبي اسانس رزماري بر روي سويه هاي غذايي و باليني يکسان بود و قطر هاله عدم رشد آنها در حدود 20 ميلي متر مشاهده شد [ سلطان دلال و همکاران، 1390].

2-1-3-1-2- بررسي اثر اسانس شش گياه دارويي در كنترل باكتري سالمونلا در مقايسه با آنتي بيوتيك استرپتومايسين : باكتري سالمونلا يكي از عوامل مهم ايجاد بيماري هاي عفوني در انسان و دام مي باشد. از اين رو آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با هفت تيمار و سه تكرار و به روش سنجش حساسيت به روش انتشار از ديسك بر اساس روش استاندارد bauer-kirby، بر روي اثرات ضد باكتريايي اسانس خالص شش گونه گياه دارويي: نعناع فلفلي(Mentha piperita)، اويشن باغي(Thymus vulgaris)، رزماري(Rosmarinus officinalis)، زيره سياه (Bunium persicum)، اكاليپتوس (Eucalyptus globulus) و بومادران (Achillea millefolium) و همچنين اثر آنتي بيوتيك استرپتومايسين بر روي پنج باكتري سالمونلاي جدا شده از پوسته تخم مرغ و دو نمونه استاندارد سالمونلا تايفي موريوم (Salmonella typhimurium) و سالمونلا اينتريتيديس (Salmonella enteritidis) تهيه شده از موسسه رازي اجرا گرديد. نتايج حاصله نشان دهنده اثرات بازدارندگي معني دار اسانس گياهان مذكور بر روي رشد باكتري سالمونلا بود [فلاحی و همکاران، 1389].

3-1-3-1-2 –بررسی اثر گیاه رزماری بر سلول‏های سرطان پستان : این مطالعه به بررسی اثرات سایتوتوکسیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) روی سلول‏های سرطان پستان القا شده توسط DMBA در رت‏های نژاد SD پرداخته است. 10 میلی‏گرم از کارسینوژن DMBA به رت های گروه تیمار خورانده شد. پس از ایجاد تومورها، جهت تعیین نوع تومور و بررسی هیستوپاتولوژیک، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین صورت گرفت که اثرات قابل توجهی داشته است [ همتا و پروینی، 1390].

4-1-3-1-2-اثرات آنتی اکسیدان : بررسی خاصیت انتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه رزماری ( اکلیل کوهی) در پایداری روغن کانولا مورد بررسی قرار گرفت که در این طرح استخراج عصاره رزماری با سوکسله و حلال متانول انجام گرفت است و میزان کل ترکیبات فنولیک موجود در عصاره طبق روش فولین- سیو کالتو تعیین شد. که اثر عصاره رزماری در به تاخیر انداختن فساد اکسیداتیو در روغن کانولا از طریق اون تست و ازمون پایداری روغن ( رنسیمت) سنجیده شد که اثرات قابل توجهی داشته است [ قنبری و همکاران، 1385].

5-1-3-1-2 – اثرات ضد درد و ضد التهاب : در این تحقیق اثرات ضد اندروژنی عصاره رزماری بر سیستم تولید مثل رت نر بررسی شده است که 24 سر رت نر نژاد ویستار انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه، یک گروه کنترل (8 سر) و دو گروه درمانی ( هر کدام 8 سر) تقسیم شدند. گروه درمانی به ترتیب دوزهای 50mg.kg و 100mg.kg از عصاره ابی رزماری روزانه بوسیله گاواژ در طی دو ماه دریافت کردند. و در این مدت گروه کنترل فقط اب دریافت کردند. که این مطالعه اثرات ضد اندروژنی خاصی بر سیستم تولید مثل رت نر داشته است [ حیدری و همکاران، 1386].

2-3-1-2- مروري بر مطالعات انجام شده اثرات امواج مایکروویو بر موجودات زنده :
1-2-3-1-2-اثر تابش مایکروویو با فرکانس های مختلف روی وزن بذر سیب زمینی و غدد محصول سیب زمینی: هدف از این کار بررسی تاثیر تابش مایکروویو در فرکانس های مختلف بین (2.45-54) گیگاهرتز در فرآیندهای زندگی گیاهی انتخاب شده سیب زمینی بود که پایان تحقیقات به تاثیر مثبت تشعشع مایکروویو در فرکانس 2.45 گیگاهرتز روی وزن بذر سیب زمینی تابشی، و وزن غده Felka انواع محصول سیب زمینی بر اثر تشعشع مایکروویو در فرکانس زیر مشاهده شد : 38 گیگاهرتز، 46 گیگاهرتز و 54 گیگاهرتز (جک بووسکی، 2010 ). 18
2-2-3-1-اثر امواج الکترو مغناطیس حرارتی بر بافت های انسان با استفاده از انتن های مایکروویو :
هدف از این تحقیق پرداختن به انواع مختلف از انتن ها که در اطراف ما برای فرستادن انرژی استفاده می شود که در این تحقیق فرکانس های مایکروویو فرستاده شده بر روی بافت پروستات را بررسی کرده است که این مطالعه نشان می دهد که انتقال گرمایی مایکروویو، بافت پروستات را تحت تاثیر می گذارد و باعث تحرک (تورم) ان بر اساس حرارت می شود. این تحقیق با فرکانس 900MHz بررسی شد (بان کرافت،2010).

3-2-3-1-2- الودگی الکترومغناطیسی از انتن های موبایل و اثر ان روی حیات وحش :
این تحقیق انجام شده تاثیر اشعه فرکانس رادیویی از ارتباطات راه دور بی سیم در حیات وحش را ارائه داده است. که تابش الکترومغناطیسی یک فرم از آلودگی زیست محیطی می باشد که ممکن است حیات وحش را مورد صدمه قرار دهد. که بر اساس این تحقیق دکل تلفن واقع در مناطق زندگی ما که در حال تابش به طور مداوم می باشد باعث می شود که برخی ازگونه های حیات وحش از تاثیر این امواج واقعا رنج ببرند، مانند کاهش دفاع طبیعی آنها، مشکلات در تولید مثل و بدتر از همه سلامت خود است و همچنین کاهش خاک مفید از طریق زوال زیستگاه است. تابش الکترومغناطیسی می تواند یک واکنش بد رفتاری در موش ، خفاش ها و پرندگان مانند گنجشک اعمال کند. بنابراین آلودگی فرکانس رادیویی و مایکروویو به منزله یک عامل بالقوه برای کاهش جمعیت حیوانات و زوال سلامت انها و زندگی گیاهان در نزدیکی دکل های تلفن می باشد ( بلموری، 2009)2.
4-2-3-1-2-اثرات تابش مایکروویو بر بیان ژن در گیاهان :
در این تحقیق تاثیر امواج مایکروویو بر ژن گیاهان بررسی شده است که در این تحقیق از گوجه فرنگی استغاده شده است که در محیط گلخانه ای کشت می شود و اثرات فیزیولوژی این تابش ها تا مدت ها در نظر گرفته شده است که این بررسی ها واقعا قابل اغماض می باشد. با این حال، در اینجا با استفاده از دقت کالیبره، سیستم تحریک می شود و به منظور بررسی همسانی و همگونی از EMF، اتاق را با سیگنال های فرکانس های مختلف از 800 تا 1000 مگاهرتز تابش می دهند و اندازه گیری در این زمینه بدست می اید که تمام این نتایج در بر گیرنده قطبش ژنی می باشد ( ویان و همکاران، 2006).

2-2-مراحل تحقيق
2-2-1-جمع آوري گياه:
يكي از مهم ترين فاكتورها زمان جمع آوري است، نمونه برداري از هر فرآورده يكي از شاخص هاي بسيار مهم در انجام آزمايشات است. دقت وصحت نتايج حاصل از آزمايشات انجام گرفته بر روي هر فرآورده بستگي كامل به اين امر دارد كه تا چه ميزان نمونه يا نمونه هاي انتخاب شده نمايانگر كل فراورده مي باشد. كه در گزارش كميته متخصصين سازمان جهاني بهداشت تحت عنوان “اختصاصات فراورده هاي دارويي”ارائه شده

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، گیاهان دارویی، مشرق زمین

داشتند، بیان می کند. امواج و میدان‌های الکترومغناطیسی که در گستره وسیعی از انرژی و فرکانس ها با خواص متفاوت ساطع می‌شوند، نقش مثبت و منفی در زندگی جانداران و گیاهان ایفا می کنند.
در اين تحقیق آزمايش زیرمورد مطالعه قرار مي گيرد که نمونه های جمع اوری شده از نقاط مختلف مشهد و در محدوده زیر 100 متر دکل BTS، فشار قوی برق و خارج از محدوده می باشد و جهت انجام این مطالعه از روشی که عبارتست از :
– اسانس گيري از طريق استخراج با تقطير با آب (کلونجر)1 مورد بررسي قرار می گیرد، و طيف كروماتوگرافي -گازي طيف سنج جرمي2 (GC-MS)و GC به منظور تعيين بررسي اثرات امواج مايکروويو براسانس و ترکيب شيميايي موجود در گونه ی گیاهی رزماری و اندازه گیری مقدار سرب موجود در این نمونه ها در فصل بهار مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت.4

شکل (1-1) گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis)

فصل دوم

کليات، مفاهيم و مراحل تحقيق

1-2) کلیات و مفاهیم
جهان امروز ما از انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی پر شده است. اگرچه این وسایل زندگی روزمره ما را بسیار آسان تر نموده اند، اما با این حال به طور مخفیانه در حال آسیب رساندن به سلامتی ما هستند. دستگاه های الکترونیکی نظیر کامپیوترها، تلویزیون، موبایل، ماشین های شوینده، مایکروفر ها، همچنین بسیاری از لوازم الکتریکی، فرستنده ها و آنتن هایی که بیرون از خانه ها مورد استفاده قرار میگیرند، امواج پر قدرت و بسیار خطرناکی را از خود منتشر می سازند که برای سلامتی انسان مضر است. مطالعات و تحقیقات دانشمندان نشان میدهد، حضور طولانی مدت در کنار این امواج مضر سبب بروز انواع ناراحتی ها، مرگ سلولی، ناباروری، تخریب دی اِن اِی ( DNA )، تومور و سرطان میشود. همچنین تشعشع این امواج برای بانوان باردار، سلول های در حال شکل گیری جنین و کودکان آسیب های جدی تری را به همراه خواهد داشت. بنابر يك تحقيق علمي انجام شده بر بوته گوجه فرنگي، امواج تلفن همراه، اثرات مخربي بر جانداران دارد. با اين كه اين تجربه علمي روي يك گياه انجام شده، ولي نتايج آن باعث افزايش نگراني‌‌ها از استفاده هميشگي از تلفن همراه بر انسان گشته است. يك گروه تحقيق علمي وابسته به دانشگاه «كلرمون فران» فرانسه، با هدف بررسي آثار احتمالي امواج هميشگي تلفن همراه بر جانداران، از بوته گوجه فرنگي استفاده كرده و تغيرات اين گياه را در رويارويي با اين امواج، مورد مطالعه و آزمايش قرار داده است. بر پايه اين تحقيقات، بعنوان مثال بوته گوجه فرنگي در همان ده دقيقه اول كه در كنار يك تلفن همراه، آن هم بدون مكالمه است و امواج الكترو مغناطيس را دريافت و يا صادر مي‌كند، از خود مولكولي ترشح مي‌كند؛ اين مولكول نزد بيولوژيست‌‌ها، به مولكول «استرس» معروف است و گيا‌‌هان به محض آسيب ديدن، آن را ترشح مي‌كنند. و تحقیقات گسترده دیگری نیز برای بررسی امواج الکترومغناطیس یا بعبارتی امواج مایکروویو بر موجودات زنده انجام گرفته که شاهد اثرات زیانبار ان بر موجودات زنده می باشد. و ازمایش انجام شده این تحقیق بررسی این امواج بر ساختار شیمیایی گیاه رزماری در اطراف دکل موبایل و دکل فشار قوی برق و خارج از محدوده این امواج می باشد که در ادامه به ان پرداخته شده است و نتایج این تحقیق در ادامه امده است که در ابتدا به معرفی بعضی مفاهیم و اصطلاحات درباره این گیاه دارویی و اشنایی بیشتر با ان می پردازیم (فاتح و همکاران، 1386).

1-1-2-رزماری
یکی از گیاهان دارویی با ارزش، گیاه رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis می باشد که با طبیعت گرم و خشک، از خانواده نعناعیان، که پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول می باشد. پرورش دهندگان عمده گیاه رزماری را در دنیا، کشورهای شمال آفریقا خصوصاً مراکش و تونس و کشورهای جنوب اروپا خصوصاً اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یوگسلاوی و آمریکا تشکیل می دهند. از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب، سردرد، میگرن، فشار خون، نفخ و بی‌اشتهائی و به صورت موضعی بعنوان مسکن موضعی در درمان دردهای عضلانی و بیماریهای روماتیسمی استفاده می‌شود. همچنین بعلت عطر و طعم مناسب در صنایع آرایشی ـ بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روغن رزماری یک روغن محرک است و از نظر رایحه و اثر، گرم و نافذ می‌باشد. اثر محرک رزماری روی سیستم اعصاب مرکزی بسیار برجسته است. مصرف رزماری چون موجب سهولت ترشح و دفع صفرا می‌شود از این جهت از آن در بیماریهای یرقان و نارسائی اعمال کبد استفاده بعمل می‌آورند.
رزماری ( اکلیل کوهی ) با طبیعت گرم و خشک، از خانواده نعناعیان، خانواده ای با طبیعت گرم، گیاهی چند ساله به صورت درختچه ای معطر که ارتفاع رشد آن به 2 متر می رسد با برگ هایی باریک و سوزنی شکل و همیشه سبز، از برگ کاج بسیار کوتاهتر و ضخیم تر، در بهار و تابستان برداشت می شود، بومی سواحل مدیترانه است، به این جهت آن را شبنم دریا یا همان رزماری می نامند. جالب اینجاست با آب و هوای کشورمان بسیار سازگار است، آفتاب گرم را به راحتی تحمل می کند، رزماری از دیر زمان مورد توجه بوده است، وجود نقاشی از این گیاه در عهد مصر باستان، شاهدی بر این ادعا می باشد.
رزماری گیاهی است که قطعا در پارک ها در افق نگاهتان بوده است که نا آشنا از کنارش عبور کرده اید.
مغرب زمین، رزماری راچون جین سینگ مشرق زمین نیروبخش میداند. پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول می باشد.

نامهای گیاه:
لاتین: Rosmarinus officinalis
فارسی: رزماری، رومارن
عربی: اکلیل الجبل، حصالبان، حصالبان اکسیر
انگلیسی Rosemary, Common Rosemary, Moorwort, Herb of memory :
آلمانی Echter Rosmarin, Anthoskraut, krankrautblatter, kranzenkrautblatter :
فرانسه Romarin, Rose marine, Herbe aux couronnes, Feuilles de Rosmarin :
اندام داروئی: برگ و سرشاخه‌های گلدار گیاه، اندام داروئی رزماری را تشکیل می‌دهد.
عمده‌ترین ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه را 1و8 ـ سینئول( 1و8 ـ ( cineol، بورنئول( (Borneol، کام – فر (Campher)، بورنیل استات (Bornyl acetate) ، آلفاپی‌نن (α – pinene)و B- پینن تشکیل می‌دهند که بسته به شرایط جغرافیائی محل کشت گیاه، میزان و درصد هریک ازاین مواد متغیر می‌باشد.
روش هاي مختلفي جهت استخراج اسانس از گياهان وجود دارد. كاربرد گسترده، قيمت بالا و حساس بودن اسانس ها نسبت به شرايط استخراج، منجربه پيدايش و گسترش روش هاي نوين استخراج اسانس گرديده است. اين روش هاي نوين استخراج مي بايستي علاوه بر حفظ خصوصيات كيفي اسانس، سريع تر و ارزانتر نيز باشند. اسانسها ترکیبات الی هستند که در اندامهای مختلف گیاهی وجود دارند. از انجایی که این ترکیبات در اثر مجاورت با هوا در دمای معمولی تبخیر می شوند و فرار هستند نام روغن های فرار¹ یا روغن های اتری ² به انها داده شده است و نیز به علت نقطه جوش پایین نام اسنشیال اویل ³ به انها اطلاق شده است.5
تاریخچه اسانسها و مواد معطر به هزاران سال پیش و به افسانه ها و اساطیر یونانی قدیم بر می گردد. بسیاری از اسامی اسانسهای معطر از شخصیتهای افسانه های یونانی قدیم و خدایان روم باستان منشا می گیرد مانند : منته ا 4و ارتمزیا 5 که به معنای الهه پاکی و باکرگی است.
در افسانه های یونانی امده است که ونوس 6 ( الهه زیبایی یونان قدیم ) اولین کسی بود که ازعطر برای جلب توجه دلدادگان خود استفاده می کرده و کلوپاتر 7 بادبانهای قایق خود را در عصاره گیاه سی پرینیوم 8 خیسانده بوده تا در هنگام عبور از روی رودخانه نیل، عطر ان به مشام انتونی 9برسد.
با این حال توسعه صنعت اسانس با توسعه صنعت تقطیر در مصر، ایران و هند ارتباط داشت. اطلاعات اولیه در مورد اسانس نامعلوم است̨ اما تجارت ان در کشورهای باستانی مشرق زمین و روم و یونان انجام می گرفت.
تولید و استفاده از اسانس از حدود نیمه دوم قرن شانزدهم رواج یافت. شخصی به نام هیکرونیموس 10درکتاب خود در مورد محصولات و تکنیک های تقطیر مطالب وسیعی بیان کرده است.
در این کتاب فقط از 4 اسانس : رزماری11، تر پنتین 12، جونی پرمیل 13و اسپیک لاواند 14 یاد شده است. می توان گفت مطالعه سیستماتیک اسانسها با اغاز شیمی الی مدرن به خصوص توسط جی. با. دوما 15در قرن نوزدهم اغاز شد.
در ابتدا توجه بیشتری روی استفاده دارویی انها بود. ولی به دنبال ان قابلیت انها برای عطر سازی، نوشیدنیها و مواد غذایی اهمیت پیدا کرد. اسانسها گروهی از مواد موثر گیاهی را تشکیل می دهند. اسانسها مواد خوشبو، فرار و معمولا مایع هستند که در بعضی گونه های گیاهی و یا در قسمتهای مختلف گیاهان ازجمله گل، میوه، دانه̨، برگ، پوست و چوب یا ریشه یافت می شوند (ایینه چی، 1365)
گروهی بزرگ از الکلهای معطر، الدهید ها و کتونها و اترهای معطر به مقدار کم در گیاهان وجود دارند. نقش انها ممکن است مرتبط با بوی قوی انها باشد که باعث جذب حشرات برای گرده افشانی و جذب حیوانات برای پراکندگی دانه ها می شود.
مهمترین خانواده های گیاهی که از نظر اسانسهای روغنی غنی هستند عبارتند از : میر تاسیه ، لابیاته ، مارتریکاریا، کامپزیته، روتاسیه، رساسیه، پیناسیه و امبلی فرایه ( ایینه چی، 1365).
روغن های فرار معمولا بیرنگ هستند̨ ( مخصوصا هنگامی که تازه تهیه شده باشند ) ولی به مرور زمان اکسید و رزینی شده و در نتیجه تیره می شوند. لذا توصیه شده است جهت جلوگیری از این تغییرات انها را در جای خنک، خشک و درظرف مات، سر بسته و دور از نور نگهداری کرد.
محل تشکیل و جایگیری اسانس در گیاهان بستگی به تیره های مختلف دارد، این ترکیبات بر حسب نوع گیاه در سلولهای پارانشیمی، کرکهای غده ای، سلولهای ترشحی منفرد یا مجتمع، لوله های روغنی وکانالهای شیزوژن یا شیزولیزوژن یافت می شوند. اسانسها در گیاه توسط پروتوپلاسم سلولی به وسیله تجزیه لایه رزینی دیواره سلولی یا توسط هیدرولیز گلیکوزیدها تشکیل می شوند.
اسانسها معمولا در داخل سلولهای گیاهی به صورت قطرات ریز یا گلیکول مانند جای گرفته است. به عنوان مثال در تیره فلفل اسانس در سلولهای پارانشیمی تغییر شکل یافته است و در گیاهان تیره نعناییان تارهای ترشح کننده در پی پر اسیه سلولهای پارانشیم، در تیره چتریان لوله های اسانس دارد و در مرکبات در کیسه های ترشحی پوست میوه وجود دارند. در بعضی گیاهان مانند گل سرخ فقط اندام خاصی دارای اسانس است ولی بعنوان نمونه در تیره گیاه کاج تمام اندام ها حتی چوب ساقه هایشان نیز حاوی اسانس بوده و معطر است.اما این مواد ممکن است به طور مستقیم از تغییرات پروتوپلاسم یا در اثر تجزیه شدن لایه های رزینی شده دیوار سلولی و یا هیدرولیز بعضی گلیکوزید های مشخص بوجود آیند. استفاده از برخی گیاهان در درمان بیماری‌ها توصیه شده است. قدمت استفاده از گیاهان دارویی، به‌معنی روند رو به کاهش آن در دنیای مدرن امروزی نیست، بلکه امروزه در جوامع صنعتی و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی برای حفظ سلامتی، به‌دلیل افزایش اعتماد مردم به استفاده

منبع تحقیق درباره فیزیولوژی، افراد مبتلا، زندگی روزمره

ز 0.4 میکرو تسلا بود، خطر ابتلا دو برابر شده بود که خطر نسبی برابر با 2 می‌شود. لازم به ذکر است که شدت میدان مغناطیسی در عکسبرداری MRI بین 1.5 تا 3 تسلا است. میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در منزل به عوامل متعددی همچون فاصله از خطوط برق قدرت، تعداد و انواع دستگاه‌های الکتریکی داخل منزل، مکان سیم کشی منزل، بستگی دارد. میدان الکتریکی داخل اکثر منازل از 500V/m ومیدان مغناطیسی از 150 µT تجاوز نمی‌کند.  کسانی که با کامپیوتر یا وسایل الکتریکی و سیم‌ها سر و کار دارند، ممکن است مقدار زیادی میدان الکتریکی و مغناطیسی به آنها تابیده شود. مثلا در پست‌های فشار قوی میدان الکتریکی به بیشتر از25kV/m و میدان مغناطیسی به 2 mT نیز می‌رسد. جوشکاران در معرض میدان مغناطیسی حدود130mT هستند. کسانی که با دستگاه‌های فتوکپی و دستگاه‌های ویدئویی کار می‌کنند نیز در معرض تابش قرار دارند. مسلم است که در معرض میدان مغناطیسی ELF بودن می‌تواند بر فیزیولوژی و وضعیت انسان تاثیر بگذارد. در آزمایش‌ها مشاهده شده که میدانELF بیشتر از 5mT اثرات اندکی  بر برخی علائم بالینی و فیزیولوژیکی گذاشته است. مثل: تغییرات خونی، ECG (نوار قلبی)، ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن. برخی محققان گفته‌اند که میدان ELF می‌تواند ترشح هورمون ملاتونین (هورمونی که به خواب، بلوغ و… مرتبط است) متوقف کند. دوری از میدان‌های الکتریکی 50/60Hz می‌تواند به وسیله حفاظ قرار دادن دور سیم‌های برق ساختمان در هنگام سیم کشی انجام شود؛ در محل‌های کار که میدان الکتریکی در آنها زیاد است می‌تواند مفید باشد. اما راه مقرون به صرفه‌ای برای محافظت در برابر میدان‌های ELF مغناطیسی وجود ندارد. میدان‌های ELF قوی باعث تداخل الکترومغناطیسی (EMI) در دستگاه‌های تنظیم‌کننده ضربان قلب یا باتری‌های قلب می‌شوند. کارمندانی که با کامپیوتر کار می‌کنند ممکن است لرزش یا نامطلوب بودن تصویر را در مونیتورشان مشاهده کنند. میدان مغناطیسی ELF اطراف ترمینال‌های ورودی برق و گاهی پاور کامپیوتر بیشتر از 1µT است که می‌تواند با تصویر روی صفحه مونیتور تداخل کند. یک راه حل ساده برای این مشکل تغییر مکان کامپیوتر به جایی دیگر در اتاق است.
1-8- کابل‌ها و سرطان :
برخی دانشمندان وجود رابطه میان انواعی از میدان‌های الکترومغناطیسی و سرطان خون در کودکان را تایید می‌کنند و اعلام کرده‌اند کابل‌ها و دکل‌های برق فشار قوی می‌توانند عامل سرطان‌های خون در کودکان باشند. در مطالعه اخیری که در اروپا انجام شده است، حدود 29 هزارنفر را که پیش از 15سالگی به سرطان مبتلا شده‌اند (ازجمله 9700 مورد سرطان خون) با گروه کنترلی که از لحاظ جنسیت، تاریخ تولد و منطقه تولد با افراد مبتلا به سرطان مشابهت داشته‌اند، مقایسه کرده‌اند. در این پژوهش، افراد جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق 275 و 400 کیلوواتی زندگی می‌کرده‌اند. این تحقیقات نشان داده است کودکانی که در محدوده 200 متری خطوط برق زندگی می‌کنند، امکان ابتلا به سرطان خون در آنها 69 درصد بیش از کودکانی است که در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می‌کنند. این گزارش همچنین حاکی است، کودکانی که در محدوده 200 تا 600 متری خطوط برق زندگی می‌کنند، نسبت به کودکانی که در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می‌کنند، 23درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان خون هستند. با وجود این محققان عقیده دارند هرچند نزدیکی به خطوط فشار برق قوی می‌تواند در ایجاد سرطان خون در کودکان مؤثر باشد.
1-9- مضرات امواج :
جهان امروز ما از انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی پر شده است. اگرچه این وسایل زندگی روزمره ما را بسیار آسان تر نموده اند، اما با این حال به طور مخفیانه در حال آسیب رساندن به سلامتی ما هستند. دستگاه های الکترونیکی نظیر کامپیوترها، تلویزیون، موبایل، ماشین های شوینده، مایکروفر ها، همچنین بسیاری از لوازم الکتریکی، فرستنده ها و آنتن هایی که بیرون از خانه ها مورد استفاده قرار میگیرند، امواج پر قدرت و بسیار خطرناکی را از خود منتشر می سازند که برای سلامتی انسان مضر است. مطالعات و تحقیقات دانشمندان نشان میدهد ، حضور طولانی مدت در کنار این امواج مضر سبب بروز انواع ناراحتی ها، مرگ سلولی، ناباروری، تخریب دی اِن اِی ( DNA )، تومور و سرطان میشود. همچنین تشعشع این امواج برای بانوان باردار، سلول های در حال شکل گیری جنین و کودکان آسیب های جدی تری را به همراه خواهد داشت.
1-10- اثرات بيولوژيك ميدان هاي الكترومغناطيس :
تاثيرات ميدان هاي الكترومغناطيسي بر روي حيوانات و تقسيم سلولي باعث ايجاد  تاثيرات بيولوژيكي شامل تغييراتي در اعمال سلول ها و بـافـت هـا و تـغـييراتي در فعاليت مغز استخوان انسان و ضربان قلب مي‌شود. مطالعات زيادي بر روي حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات اهلي و نيز انسان بررسي شده است. طول موج، مدت در معرض امواج بودن، فاصله نسج با موج در تكثير سـلـولـي و جـزئـيـات تـكـثير‌، مورد بررسي قرار گرفته است و باعث اختلال در تكثير سلولي در مـرحـلـه DNAسـازي و نـيز باعث افزايش بروز نقص مادرزادي و اختلال باروري و موتاسيون هـاي مـخـتـلـف مـي‌شـود و اين اختلال با مدت مجاورت با ميدان الکترومغناطیس و نوع موج متناسب بوده است.
کارشناسان وزارت بهداشت معتقدند كارت هاي اعتباري يكي از وســايــل مــولــد انـرژي هـسـتـنـد كـه میدانهای مغناطیسی در اطــراف خــود ايـجــاد مـي‌كننـد بـنـابـرايـن بـراي به خـطـر نـيـفـتـادن سلامت، بايد نكاتي را در استفاده از اين نوع كارت ها مورد توجه قرار داد. سازمان جهاني بهداشت از سال 1996 پروژه اي بين المللي را با نام پروژه ميادين الكترومغناطيس آغاز كرده است كه در آن به جمع آوري شواهد مرتبط با تاثير امواج الكترومغناطيس در سلامت افراد مي پردازد.

1-11- مكانيسم آثار بيولوژيك امواج راديويي و ميكروويو :
همانطور كه امواج الكترومغناطيسي در فركانس هاي مختلف، خواص مختلفي از خود نشان مي دهد، در روي بافت هاي زنده نيز اثرات متفاوت با مكانيسم هاي متفاوت دارند. اعضاي بدن انسان در مقابل فركانس هاي گوناگون، حساسيت هاي مختلفي از خود نشان مي دهند. بـه طـور كلـي بـافـت هـاي زنده با حداقل دو مکانیسم از امواج الكترومغناطيسي تاثیر مي‌پذيرند . مهمترين علت تأثيرگذاري بر بافت زنده در فركانس راديويي و  MW جذب انرژي توسط بافت زنده و ايجاد گرما ناشي از آن در بافت است‌. اين جذب انرژي مي تواند از يك تـحـريـك سـلـولي تا گرم شدن بافت، و از يك اخـتــلال در عـمـلـكــرد دورن سـلــولــي تــا حـتــي سوختگي سطحي يا عمقي متفاوت باشد. دومــيــن تــأثـيــر مـسـتـقـيــم ايــن پــرتــوهــا الـقــاء جريان‌الكتريكي – مغناطيسي درون بافت زنده است. اين جريان القا شده در بدن به نوبه خود بر جــريــان‌هــاي داخـلــي بـدن مـانـنـد جـريـان هـاي موجود در سيستم عصبي مركزي و قلب تأثير بسيار سوئي خواهد داشت. ساير مكانيسم ها، تـاكنون ناشناخته مانده اند و بسياري از اثرات مثل سرطان زايي به اين مكانيسم منتسب هستند. اثرات سوء سلامتي امواج مايكروويو و راديويي در بدن انسان را در سه دسته 1-آثار گرمايي  2- آثار غير گرمايي و 3-آثار غير مستقيم مورد بررسي قرار  مي گيرد. آثار گرمايي
تنهـا اثـر قطعـي منتسب به امواج فوق اثرات گـرمـايي هستند. در بررسي آثار گرمايي امواج راديـويـي و مـايكـروويـو، ذكـر ايـن نكـات حـائـز اهـمـيت است كه اولا در فركانس هاي بالاتر، ميزان جذب بافتي انرژي افزايش مي يابد، ثانيا ميزان جذب انرژي در بافت هاي مختلف با هم مـتـفـاوت اسـت. ثـالثا مقدار زيادي از تأثير اين امـواج بـه قـدرت نفوذ اين امواج به داخل بدن بـسـتـگـي دارد كـه در فـركـانـس هـاي مـخـتـلـف، مـتـفــاوت اســت.

1-12- برخی از مضرات اثبات شده امواج :
• افزايش دماي بدن
• افزايش ضربان قلب، تپش قلب و تشديد گردش خون و فشار خون بالا
• ضعف و خستگي و تار شدن ديد چشم و آب مرواريد زودرس
• تهوع ، سرگيجه و سردرد خصوصا در ناحیه شقیقه، وِزوِز گوش
• سوزش پوست بالاخص در منطقه آهيانه (پاريتال) سر
• احساس ناخوشی و كسالت عمومی، بيخوابي و بدخوابي و خواب آلودگي هنگام كار
• تحمل‌ناپذيري و تندخوئي
• دردهاي عضلاني ستون فقرات و شانه‌ها، التهاب بين مهره‌هاي ستون فقرات و مفصل‌هاي لگن خاصره،کرامپ يا اسپاسم عضلاني
• فشار در سینه و درد در ناحيه پشت ريتين
• اختلال در سيستمهاي عصبي عضلاني (نوروماسكولار)
• كاهش قدرت يادگيري و اُفت تحصيلي، كاهش حافظه بالاخص حافظه كوتاه‌ مدت
• كاهش قدرت جنسي و اختلال در باروري
• تغيير شكل پروتئين‌هاي خون، اختلالات سلولي، افزايش قند خون، تورم و التهاب، تورم و التهاب كليه
• سرطانهاي مختلف چون لنفوم (سرطان غدد لنفاوي) و لوسمي (سرطان خون) و سرطان غدد بزاقي و سرطان سينه

امروزه حضور این امواج به صورت ناخواسته در زندگی اکثر انسان ها جاریست. حتی اگر شما وسایل منتشر کننده این امواج را از خود دور سازید، بازهم چنانچه در اطراف شما کسانی از این وسایل استفاده کنند، شما نیز در معرض خطر آنها قرار خواهید داشت. این پدیده مشکلی جدی در عصر حاضر میباشد که نیازمند توجهی خاص و ویژه به بهداشت امواج می باشد.
1-13- اثرات مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات رادیویی بر بدن انسان :
اثرات شناخته شده تشعشعات رادیویی بر بدن انسان شامل سه اثر مستقیم و غیر مستقیم بر انسان و اثرات بر روی اشیاء موجود در محیط است که می توان به اثرات حرارتی، غیر حرارتی و شوک و سوختگی به عنوان اثر مستقیم تشعشات رادیویی اشاره کرد. طبق تحقیقات به عمل آمده اثرات حرارتی اصلی ترین اثر ملموس فرکانس های بالاتر از 100 کیلوهرتز روی بدن انسان است که ناشی از انتقال انرژی الکترومغناطیسی به بدن است. به عبارتی اثر حرارتی ناشی از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب انرژی امواج رادیویی خواهد بود. اما در اثرات غیرحرارتی میدان به طور مستقیم بافتهای بیولوژیک بدن را تحت تاثیر قرار می دهد بدون آنکه گرمای قابل توجهی ایجاد کند. در بحث شوک و سوختگی نیز ممکن است تاثیرات ناشی از تماس با اشیاء هادی مانند قطعات فلزی واقع شده در میدانهای الکترومغناطیسی باشد به همین دلیل توصیه می شود که در میدانهای الکترومغناطیسی و در فرکانس های تا 100 کیلوهرتز از تماس با اشیاء هادی و قطعات فلزی نظیر حصارهای فلزی، دیش ها، آنتنها و تجهیزاتی مانند خودرو جلوگیری شود. در مورد اثرات غیر مستقیم بر انسان نیز باید گفت که این نوع اثرات معمولا بر قطعات و یا تجهیزات کاشتنی مانند دستگاههای تنظیم کننده ضربان قلب، پمپهای انسولین و دیگر سخت افزارهایی که در بدن انسان به کار گرفته می شوند تاثیر می گذارند. از جمله اثرات تشعشعات برروی اشیا موجود در محیط نیز می توان به سوخت بخارهای قابل اشتعال و تجهیزات انفجاری الکترونیکی اشاره کرد که این خطرات می تواند متوجه افرادی باشد که در کنار مواد قابل اشتعال و یاانفجاری کار می کنند. در همین حال تداخل الکترومغناطیسی در سیستم های ناوبری هواپیما و تداخل با این چنین تجهیزاتی نیز از دیگر اثرات ناشی از تشعشعات بر روی اشیا موجود در محیط است.
1-14- تاثیر بر موج نگاریهای مغزی در حیوانات :
طبق آزمایشهای انجام شده بر روی گربه ها و خرگوشها، در فرکانسها رادیوی یک تا 10 مگاهرتز
تغییراتی در موج نگاریهای مغزی (EEG) و پارامترهای رفتاری گزارش شده است. همچنین با افزایش زمان تشعشع مجددا تغییراتی در طیف موج نگاری دیده شده است. گزارشاتی نیز تاثیر این امواج را بر روی موج نگاری مغزی موشها و خرگوشهایی که در محدوده فرکانسی بالاتر از تشعشعات گوشی همراه قرار

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، محل سکونت، آموزش و پرورش

ديگر مانند اپتيک، کوانتوم و … ارتباط بسيار نزديک دارد، لذا تعيين مرز و محدوده براي الکترومغناطيس کار دشواري است، اما مي توان گفت که بشر امروزي زندگي خود را مديون الکترومغناطيس است. به عنوان يک مورد ميتوان به کارآفريني الکترومغناطيس اشاره کرد. به عبارت ديگر صنعتي شدن و استفاده از الکتريسيته، شغل هايي براي مردمي که از آموزش و پرورش کمتري برخوردارند، ايجاد کرده است. ارتباطات الکتريکي، حمل و نقل سريع با استفاده از قطارهاي مغناطيسي، انواع وسايل خانگي مانند تلويزيون، راديو و …، تأمين روشنايي با استفاده از جريان الکتريکي و صدها مورد ديگر را مي توان به عنوان گستره علم الکترومغناطيس در زندگي بشر عنوان کرد. امواج الکترومغناطيسي داراي ماهيت و سرعت يکسان هستند و فقط از لحاظ فرکانس، يا طول موج باهم تفاوت دارند .اين امواج براي انتشار خود نياز به محيط مادي ندارند.

1-4-اثرات امواج مايكروويو بر بدن انسان :
با افزايش كاربردي امواج الكترومغناطيسي در زندگي روزمره انسان، دانشمندان زيادي به فكر تحقيق در مورد خطرات احتمالي اين امواج افتادند و از سال 1940 تاكنون تحقيقات زيادي در اين مورد انجام شده است. قدر مسلم آن است كه اين امواج برسلامت انسان اثر سوء دارند، در اين رابطه توسط مؤسسات گوناگون استانداردهاي متعددي جهت تعيين سطح مضر بودن اين امواج براي انسان داده شده است كه از شروع وضع اين گونه استانداردها، تاكنون، مقدار آستانه مضر بودن اين امواج كم تر شده است، به گونه اي كه استانداردهاي اوليه سطحي را براي جذب انرژي الكترومغناطيسي توسط بدن مجاز دانستند، ولي پس از تحقيقات بيش تر مشخص شد الكترومغناطيسي توسط بدن مجاز دانستند، ولي پس از تحقيقات بيش تر مشخص شد كه آن استاندارد صحيح نبوده و مقدار كمتري از آن را بايستي مجاز دانست. استانداردهاي اوليه مقدار جذب انرژي توسط كل بدن را مدنظر قرار مي دادند ولي يك ميانگين را به صورت وات بركيلوگرم به عنوان آستانه قرار مي دادند و مقادير جذب انرژي بالاتر از آن مقدار را مضر و پايين تر از آن را مجاز مي دانستند. بعدها علاوه بر مقدار ميانگين انرژي جذب شده، در زمان معين مقادير ماكزيمم و نقطه جذب توان، توسط بدن را مدنظر قرار دادند.
1-5-آثار مخرب امواج گوشیهاي تلفن همراه بر بدن انسان :

دستگاه هاي توليد انرژي الكترومغناطيسي به مقدار زيادي در زندگي روزمره وارد شدند. فرستنده هاي راديوتلويزيوني، بي سيم هاي ثابت و سيار نيروي نظامي و انتظامي، رادار، اجاق هاي مايكروويو، تلفن هاي بي سيم خانگي، تلفن هاي همراه و … نمونه هايي از اين دستگاه ها هستند. گسترش روزافزون شبكه هاي تلفن همراه و تنوع سرويس هاي ارائه شونده توسط سرويس دهندگان اين شبكه ها نيز، موجب افزايش اقبال عمومي مردم سراسر جهان به استفاده از اين وسيله ارتباطي شده، به حدي كه تلفن همراه ديگر نه يك وسيله تجملي بلكه يكي از ابزارهاي لازم و ضروري در زندگي شخصي است. در حال حاضر گوشي هاي تلفن همراه يكي از مضرترين اين دستگاه هاي ارتباطي هستند. محققان زيادي در مورد مضرات اين دستگاه ها كار كرده اند. بسته به مقدار انرژي تشعشعي دستگاه و فاصله آن از بدن، اثرات سوء آن كم و بيش نمايان مي شوند. كم شدن حافظه بلندمدت و كوتاه مدت، سردرد، افزايش فشار خون، بروز عوارض در قلب و كليه ها نمونه هايي از اثرات گوشي هاي تلفن همراه بر بدن انسان هستند.
در يك آمارگيري كه جهت بررسي آثار آنتن هاي BTS1 تلفن همراه در انگلستان و اسپانيا صورت گرفت آثار سوء در كساني مشاهده شد كه ٩٧ درصد آنان بيش از حدمعمول از گوشي تلفن همراه استفاده مي كردند. استرس، سردرد، خستگي، دلهره مشكل در تمركز، اختلال در حافظه، بي اشتهايي و مشكلات پوستي از آثار مشاهده شده در اين تحقيق بود. 2
تكنولوژي شبكه هاي تلفن همراه مبتني بر انتشار امواج راديويي بوده و ايجاد و توسعه آن نيازمند استفاده از آنتن و فرستنده و گيرنده هاي نسبتًا زيادي در سطح شهرها و روستاهاست و عموم مردم نيز هر روزه در معرض تشعشعات اين آنتن ها و همچنين تشعشعات گوشي هاي تلفن همراه خود قرار دارند، همه اين عوامل موجب شده تا حساسيت ها و نگراني هايي در مورد تأثيرات احتمالي امواج راديويي موبايل بر سلامتي انسان به وجود آيد. در اين رابطه موسسات و سازمان هاي معتبر جهاني و بين المللي در حوزه هاي پزشكي و مخابراتي با بررسي ماهيت اين امواج وتاثیرات احتمالي آن ها، گزارش هايي را منتشر كرده اند.
سؤالي كه اين روزها در ذهن كاربران تلفن همراه وجود دارد، اين است كه آيا دستورالعمل ها و خط قرمزهاي ايمني در مورد ميزان انرژي امواج آنتن هاي تلفن همراه براي سرويس دهندگان و طراحان شبكه تعريف شده است يا خير؟ در جواب بايد گفت كه بله

اين استانداردها توسط موسسه مهندسين برق والكترونيك2 (IEEE) ، مؤسسه استانداردهاي ملي آمريكا3 (ANSI)، كميسيون بين المللي حفاظت در برابر تشعشعات غير يونيزه4 (ICNIRP) و انجمن ملي اندازه گيري و حفاظت در برابر تشعشعات راديويي آمريكا 5(NCRP) تهيه شده است. حال بايد ديد كه در عمل چه ميزان انرژي به كساني كه در معرض تشعشعات اين شبكه ها قرار دارند القاء مي شود و از آن مهم تر اينكه آيا شبكه هاي كنوني تلفن همراه توانسته اند اين استانداردها را رعايت كنند يا خير؟ اما پيش از پاسخ دادن به اين سؤال بايد اين نكته را در نظر داشت كه ميزان انرژي ساطع شده توسط آنتن هاي BTS تلفن همراه به صورت مستقيم به چگونگي طراحي پارامترهاي شبكه بستگي دارد، در واقع با طراحي مناسب، شبكه هاي تلفن همراه مي توانند اين استانداردها را با يك حاشيه ايمني بسيار بالا تأمين كنند . اهميت اين موضوع باعث شد كه اتحاديه اروپا در سال 2004 گزارش جامعي را در 259 صفحه منتشر كند كه نتيجه اين گزارش نيز مهر تأييدي بود بر تمامي گزارش هاي منتشر شده توسط مؤسسات معتبر علمي و تحقيقات، در اين گزارش به نكته جالب و قابل تأملي اشاره شده بود، مبني بر اينكه امواج تلفن هاي همراه ممكن است باعث ايجاد يكسري تأثيرات ژنتيكي (جهش هاي ژني) در انسان شود.3 برخي گزارش هاي ارائه شده از سوي مؤسسات تحقيقاتي حاكي از اين است كه امواج الكترومغناطيس برسلامت انسان اثر سوء دارند. در اين رابطه توسط مؤسسات گوناگون استانداردهاي متعدد ي جهت تعيين سطح مضر بودن اين امواج براي انسان داده شده است كه از شروع وضع اين گونه استانداردها، تاكنون، مقدار آستانه مضر بودن اين امواج كم تر شده است. در حال حاضر گوشي هاي تلفن همراه يكي از مضرترين اين دستگاه هاي ارتباطي به شمار مي آيند. محققان زيادي در مورد مضرات اين دستگاه ها كار كرده اند. بسته به مقدار انرژي تشعشعي دستگاه و فاصله آن از بدن، اثرات سوء آن كم و بيش نمايان مي شوند. كم شدن حافظه بلندمدت و كوتاه مدت، سردرد، افزايش فشار خون، بروز عوارض در قلب و كليه ها نمونه هايي از اثرات گوشي هاي تلفن همراه بر بدن انسان هستند. در آنتن هاي مايكروويو نيز در سمت فرستنده در نظر گرفتن فاصله ٥٠ متري از پاي دكل فاصله اي مطمئن جهت دوري از اشعه ناخواسته است. در مورد خطوط برق نيز ذكر اين نكته ضروري است كه خارج از حريم خطوط هيچ گونه خطري موجودات زنده اعم از انسان، حيوان و گياه را تهديد نميكند.
براساس گزارش‌هاي به دست آمده و تحقيقات انجام شده، فراواني امواج الکترومغناطيس که به طور عمده به دنبال نصب دکل‌هاي BTS در مناطق مسکوني منتشر مي‌شود، باعث بروز مشکلات خوني و مغزي براي ساکناني که در ميدان مغناطيسي تاثيرگذار اين امواج زندگي مي‌کنند، شده است و با توجه به اثرات زيان بار اين امواج، لازم است راهکارهاي اساسي براي کاهش اثرات اين امواج در کشور به کار گرفته شود. خطر انتشار امواج الکترومغناطيس توسط دکل‌هاي BTS با تاثير روي سيستم جهت يابي پرندگان، حيات آنها را در معرض خطر قرار داده و سبب ساز کوچ دسته جمعي آنها مي‌شوند.
1-6- دکل های برق فشارقوی :

 ستاد بحران تشکیل می دهیم تا برای بحرانهای احتمالی مثل زلزله، سیل و … در آینده دور یا نزدیک آمادگی داشته باشیم. بدیهی است که این کار نه تنها لازم است بلکه حتی ازاینکه هست باید بیشتر و بهتر نیز باشد. ولی آیا از خطری که باالفعل در بسیاری از نقاط شهرمان (شهرهایمان) بی صدا در تمام سلولهای بدنمان نفوذ میکند میتوانیم به این راحتی بگذریم؟ شاید تا به حال وقتی از کنار غولهای آهنی که در بسیاری از نقاط شهر ریشه کرده اند، می گذشتید فقط محو تماشای بزرگی آنها و یا زیبائی خط خطی آنها می شدید. اما این تنها ظاهر یکی از هدایای مدرنیته می باشد. بعد از خواندن این مقاله از دیدن سیم های آویزان طولانی بین آنها از پنجره خانه مان احساس خوشی نخواهیم داشت.
درسال 1347 (43 سال پیش ) قانونی در مورد حریم مجاز در مورد ساخت و ساز و… در نزددیکی کابلهای برق فشار قوی تصویب شده است و در حال حاضر یکی از معیارهای اصلی برای امورات شهرسازی این قوانین می باشند. در چند دهه اخیر مطالعات فراوانی در مورد عوارض زندگی در نزدیکی کابلهای برق فشار قوی انجام شده اند. نتایج آنها متفاوت و در زمینه های مختلف سلامتی هستند. ولی در مجموع کلیه آنها بر عوارض این هم زیستی در درازمدت تاکید دارند. بخصوص اثر منفی آنها بر روی جنین مادران باردار و کودکان در سن رشد حداقل به صورت آماری به اثبات رسیده است. ای کاش قوانین در این مورد نیز به روز رسانی شوند. زیرا سلامتی از دست رفته باز نخواهد گشت. آنچه را فرزندان ما امروز از دست می دهند قابل برگشت نیست.
1-7- مفهوم میدان الکترومغناطیسی:
میدان الکترومغناطیسی از نیروی نامرئی الکتریسیته و میدان مغناطیسی می باشد. این عوامل در اثر پدیده ای طبیعی ایجاد می شودکه عمدتاً در اثر استفاده از نیروی برق (الکتریسیته) به وجود می آید.
اغلب میدانهای الکترومغناطیسی تولید شده توسط انسان، در حقیقت تبدیل الکتریسیته به فرکانسهای خاصی میباشد که محدوده آنها از فرکانسهای رادیوئی بالا (RF) مثلا امواج تولید شده در گوشیهای موبایل و فرکانسهای متوسط (IF) مثل امواج تولید شده توسط مونیتورهای کامپیوتر تا فرکانسهای بسیار پائین (ELF) مانند آنچه توسط کابلهای برق فشار قوی تولید می شود. کلمه استاتیک (Static) اشاره به میدانهای دارد که با گذشت زمان تغییر نمی کنند. میدانهای مغناطیسی استاتیک در وسایل تصویر برداری پزشکی استفاده می شود و همچنین در لوازم خانگی که از برق مستقیم (غیرمتناوب) استفاده می کنند.برای چند سالی خطر ابتلا به سرطان کسانی که در نزدیکی خطوط فشار قوی برق زندگی می‌کردند دارای اهمیت بود. مطالعات فراگیر در انگلیس و جاهای دیگر جهان روی خطر ابتلای کودکان به سرطان مثل سرطان خون، انجام شد. این مطالعات نشان داد که قرار گرفتن  محل زندگی کودکان در نزدیکی خطوط فشار قوی خطر ابتلا به سرطان خون را در آنان دو برابر می‌کند.
این تحقیقات به هم پیوسته در 9 کشور انجام گرفت (کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و نیوزلند)، در کل، روی 3247 کودک مبتلا به لوسمی و 400 10 کودک تحت نظر تحقیق انجام گرفت. برای هر کودک، 24 یا 48 ساعت اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی در منزل آنان با توجه به سوابق در معرض میدان مغناطیسی بود نشان به عمل آمد. مرکز مطالعات سرطان کودکان انگلیس بیشترین تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون را در این آزمایش دخالت داد؛ یعنی 1073 نفر. در 3203 کودک مبتلا به لوسمی و 338 10 کودک تحت نظر که شدت میدان مغناطیسی در محل سکونت‌شان کمتر از 4/0 میکرو تسلا بود، افزایش خطری نسبت به مبتلا شدن به لوسمی مشاهده نشد. در 44 کودک مبتلا به لوسمی و 62 کودک تحت نظر که محل سکونتشان در معرض تشعشع بیشتر ا

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، اندازه گیری، گیاهان دارویی

دانشگاه آزاداسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش الی

عنوان:
بررسي اثرات امواج مايکروويو براسانس و ترکيب شيميايي موجود در گونه ی گیاهی رزماری
استاد راهنما:
جناب آقای دکترحسین عباسپور
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر وحید پوزش
نگارنده:
اسماعیل گفتی

شهریور 92

تقدیم با بوسه بر دستهای پدر و مادرم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.
پروردگارا:
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
تقدیم به برادرانم:
به همسفران مهربان زندگیم حمید و حسین عزیزتر از جانم:
که با هم آغاز کردیم، در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می دوزیم. قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم. که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودید و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودتان مایه دلگرمی من می باشد.

تقدیم به خواهران گلم:
که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است.

سپاسگذاری:
خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما.
از استاد گرامیم جناب آقای دکتر عباسپور بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود.
از استاد و مدیر گروه عزیزم جناب اقای دکترحمید هاشمی مقدم به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند، کمال تشکر و ادب را دارم.
از استاد گرامیم جناب آقای دکتر وحید پوزش بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه برایم مشکل می بود .
از استاد گرامیم جناب آقای دکتر بهنیانفر کمال تشکر و قدردانی برای پذیرفتن داوری این پایان نامه را دارم.
از عموی عزیزتر از جانم جناب اقای مهندس افشین اریامنش بخاطر لطف بی دریغ و بی چشمداشت و زحمات بسیار فراوانش برای اینجانب نهایت تشکر و قدر دانی را دارم، باشد که تمام زحمات ایشان را جبران و نهایت ارزوی موفقیت را برایش دارم.
و از همه دوستان عزیز و مهربانم جناب اقای مهندس مهدی محدثی فر، مهندس محمد گفتی، مهندس محسن محدثی فر، مهندس مهدی رسولی نژاد، مهندس موسی رسولی نژاد، مهندس علی ساعی و مهندس روح ا… سنایی که در نهایت صبوری و لطفی که به من داشتند کمال تشکر و ارزوی موفقیت را از صمیم قلب دارم.
و همچنین از دکتر اخلاقی بخاطر هماهنگی با اداره منابع طبیعی و ابخیز داری سبزوار جهت انجام کارهای ازمایشگاهی و از ریاست ان واحد نیز کمال تشکر را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده : 1
فصل اول 2
1-1مقدمه : 3
2-1- پيشگامان علم الکترومغناطيس : 4
1-3-گستره الکترومغناطيس : 4
1-4-اثرات امواج مايكروويو بر بدن انسان : 5
1-5-آثار مخرب امواج گوشیهاي تلفن همراه بر بدن انسان : 5
1-6- دکل های برق فشارقوی : 8
1-7- مفهوم میدان الکترومغناطیسی: 9
1-8- کابل‌ها و سرطان : 10
1-9- مضرات امواج : 11
1-10- اثرات بيولوژيك ميدان هاي الكترومغناطيس : 11
1-11- مكانيسم آثار بيولوژيك امواج راديويي و ميكروويو : 12
1-12- برخی از مضرات اثبات شده امواج 12
1-13- اثرات مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات رادیویی بر بدن انسان : 13
1-14- تاثیر بر موج نگاریهای مغزی در حیوانات : 14
فصل دوم 16
1-2) کلیات و مفاهیم 17
1-1-2-رزماری 17
2-1-2-گياهان دارويي 20
1-2-1-2 -تعريف اصطلاحات ومفاهيم: 21
2-1-2-2 -مزاياي استفاده ازگياهان دارويي : 21
3-1-2- مروري بر مطالعات انجام شده بر گياه رزماری : 22
2-3-1-2- مروري بر مطالعات انجام شده اثرات امواج مایکروویو بر موجودات زنده : 24
3-2-3-1-2- الودگی الکترومغناطیسی از انتن های موبایل و اثر ان روی حیات وحش : 24
4-2-3-1-2-اثرات تابش مایکروویو بر بیان ژن در گیاهان : 25
2-2-مراحل تحقيق 25
2-3-روشهاي عصاره گيري: 28
2-4- اسانس: 29
2-5-روش هاي اسانس گيري : 29
2-6-روشهاي جداسازي و شناسائي اجزاي متشكله اسانسها 38
فصل سوم 46
1-3اسانس گيري اندام هاي هوايي گياه رزماری از طريق تقطير با آب (کلونجر): 47
3-2-آماده سازی اندامهای گیاهی برای تقطیر : 48
3-3- معایب روش تقطیر با آب : 48
3-4- تغییرات شیمیایی اسانس ها در جریان تقطیر: 49
3-5- روش کار اسانس گیری با کلونجر: 49
3-6- اسانس گيري اندام هوايي گياه رزماری با دستگاه کلونجر : 50
3-7- اندازه گیری مقدار سرب موجود در گیاه رزماری : 50
فصل چهارم 51
4-1- ترکیبات 52
2-4- چگونگی انتخاب مناطق برای جمع اوری گیاه رزماری و شرایط جغرافیایی : 54
4-3- نتایج طیفهای GC-MS در اردیبهشت ماه ( بهار) : 56
-4-4اندازه گیری و نتایج مقدار سرب موجود در گیاه رزماری : 76
4-5- بحث و نتیجه گیری : 77
مراجع: 85

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
4-3-1- جدول نتایج GC-MS : 56
4-3-2-نمودار درصد نتایج GC-MS: 62
5-1-نمایش تصاویر GC-MS : 80

چکیده :
یکی از گیاهان دارویی با ارزش، گیاه رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis می باشد که با طبیعت گرم و خشک، از خانواده نعناعیان، که پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول و دارای خواص با ارزش متعددی از جمله خواص انتی اکسیدانی،ضدباکتری و ضد درد و دیابت می باشد.در این تحقیق به منظور بررسي اثرات امواج مايکروويو براسانس و ترکيب شيميايي موجود در گونه گیاه رزماری از برگ گونه در یک مرحله از پنج نقطه مختلف(دو نمونه در محدوده فشار قوی برق و یک نمونه در محدوده امواج موبایل و دو نمونه دیگر خارج از محدوده فشار قوی برق و موبایل)جمع اوری و خشک شد.سپس از نمونه توسط دستگاه کلونجر(تقطیر با بخار اب)اسانس گیری به عمل امد. سپس جهت بررسی ترکیب شیمیایی اسانس ها از دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS)استفاده شد.نتایج نشان داد که ترکیبات عمده در طرح بیشتر شامل آلفاپینن(16HC10)، کامفن، بتاپینن،اکتانون (C8H16O)، بتامیرسن، 1و8 سینئول (C10H18O)می باشد. بعضی از این ترکیبات بسته به شرایط جغرافیایی و محیطی از جمله اب و هوا، خاک، میزان ابدهی، چند ساله بودن گیاه، کوددهی و … و همچنین در محدود اثر این امواج یا بدون اثر این امواج میزان درصد این ترکیبات کم و زیاد می شود یا در بعضی از این مکانها بسته به شرایط گفته شده و تاثیر امواج فشار قوی برق و امواجBTS و یا خارج از محدوده این امواج این ترکیبات می توانند بصورت درصدهای متفاوت در این مکان ها ظاهر یا اصلا ظاهر نشوند.

فصل اول
مقدمه

1-1مقدمه :
محققان تأكيد دارند كه قرار گرفتن در معرض تشعشعات امواج، اثرات نامحسوسي بر سلامتي انسان دارد و اين اثرات به طول موج اشعه بستگي دارد .شواهد نشان مي دهد افرادي كه بيش از سايرين در معرض امواج الكترومغناطيسي هستند، معمولا در مراحل اوليه خواب فعاليت هاي مغزي بيش تري نسبت به سايرين داشته و احسا س آشفتگي دارند. بنابراين هنگامي كه ما از راحتي و آسودگي استفاده از لوازم الكتريكي و تلفن هاي همراه لذت مي بريم و كارهاي روزمره خود را با آن ها انجام مي دهيم به طور همزمان در معرض اثرات منفي امواج الكترومغناطيسي قرار داریم، اما متأسفانه همه ما سعي داريم اين واقعيت كه استفاده مداوم و طولاني مدت از لوازم الكتريكي آسيب هايي بر بدن ما وارد میکند را ناديده بگيريم و به راحتي از كنار آن بگذريم . گزارش هاي علمي حاكي از آن است كه تلفن هاي همراه يكي از منابع اصلي توليد امواج الكترومغناطيسي هستند و دانشمندان بر اين عقيده اند كه استفاده از این وسيله ارتباطي مي تواند اثرات مخربي را بر سلامت انسان داشته باشد. امروزه پيشرفت تكنولوژي و به دنبال آن گشايش افق هاي تازه بر روي انسان قرن 21 از يكسو و بهبود وضعيت اقتصادي مردم در نقاط مختلف جهان از سوي ديگر سبب شده تا اقشار مختلف مردم به منظور راحتي كار و افزايش رفاه خود از ابزارهاي جديدي استفاده كنند . به نظر مي رسد كه استفاده از اين ابزارها علاوه بر فوايد آن، زيان هايي را براي كاربران آن ها به همراه دارد که از جمله آن ها مي توان به انتشار امواج الكترومغناطيسي از انواع دستگاه هاي تلفن همراه و وسايل برقي نظير مايكروويو، سشوار، سيستمهاي بي سيم، موتور ماشين ها، سيم هاي فشار قوي، انواع كامپيوترها و بسياري از لوازم برقي موجود در اطراف ما اشاره كرد كه همواره به عنوان تهديدي جدي براي سلامتي انسان ها محسوب مي شوند و ما را همواره در معرض ابتلا به ناهنجاري هايي قرار می دهد. تحقيقات دانشمندان روي پديده هاي الكتريكي و مغناطيسي و وابستگي آن ها نشان داد كه الكتريسيته و مغناطيس و نور از هم جدا نبوده و از يك جنس هستند و نور بخش كوچكي از آن است و فقط طول موج امواج انهاست كه اين پديده ها را از هم جدا مي كند. دو جسم كه داراي بار الكتريكي باشند بر يكديگر نيرو وارد مي كنند. كولن تحت تأثير قانون جهاني گرانش نيوتن مقدار نيرويي را كه اجسام باردار بر يكديگر وارد مي كنند را به طور رياضي بيان كرد كه طبق آن، اين مقدار با حاصلضرب بارها متناسب و با مجذور فاصله نسبت عكس دارد.
F=kqQ/r^ .

2-1- پيشگامان علم الکترومغناطيس :
مبدأ علم الکتريسيته به مشاهده معروف تالس 1 در600 سال قبل از ميلاد برمي گردد در آن زمان تالس متوجه شد که يک تکه کهرباي مالش داده شده خرده هاي کاغذ را مي ربايد. از طرف ديگر مبدأ علم مغناطيس به مشاهده اين واقعيت برمي گردد که بعضي از سنگ ها (يعني سنگ هاي ماگنتيت ) به طور طبيعي آهن را جذب مي کند. اين دو علم تا سال 1820 به موازات هم تکامل مي يافتند. در سال 1820 هانس کريستان اورستد (1777-1851) مشاهده کرد که جريان الکتريکي در يک سيستم مي تواند عقربه قطب نماي مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب الکترومغناطيس به عنوان يک علم مطرح شد . اين علم جديد توسط بسياري از پژوهشگران که مهم ترين آنان مايکل فاراده بود تکامل بيش تري يافت. جيمز کلرک ماکسول قوانين الکترومغناطيس را به شکلي که امروزه شناخته شده است، درآورد . اين قوانين که معادلات ماکسول ناميده مي شوند، همان نقشي را در الکترومغناطيس دارند که قوانين حرکت و گرانش در مکانيک دارا هستند.1
1-3-گستره الکترومغناطيس :
از آنجا که الکترومغناطيس يک علم بسيار وسيع و دامنه دار است و نيز با علوم