ژانویه 26, 2021

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

 ۹۸۱۰۰۱۰۲۱۰۴۱۰۶۱۰۸۱۱۰ مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱-۲ شکل ابعاد هوشمندی رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….۲-۲شکل منابع ثانویه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۳-۲ شکل چرخه هوش رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….۴-۲ شکل رابطه هوش رقابتی با …

تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه …

Tan, C. (2009). Financial Time Series Forecasting Using Improved Wavelet Neural Network. Master’s Thesis. Aarhus Universitet, Datalogisk Institute.Teece, D. J. (2000). Managing Intellectual Capital. Oxford University Press, …