0 Comments

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

۲- چیزی که برای آن اجزای بالقوه و بالفعل قابل تصور نباشد. این معنا منحصر به مجردات است.۳- چیزی که دارای اجزای عقلی نیز نباشد، حتی ترکیبی از ماهیت و وجود نیز برای آن قابل تصور نباشد، این معنای بسیط مختص به ذات حضرت حق است.اگر سؤال شود که کدام یک از معانی مختلف واحد […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

ـ تقدم بالطبع: از طرفی علّت ناقصه نوعی تقدّم بر معلول خود دارد که از آن به «تقدم بالطبع» تعبیر می‌کنند. این حکم درباره‌ی طرف عدم صادق است، یعنی عدم علّت ناقصه سبب عدم پیدایش معلول می‌شود، برخلاف تقدّم علّت تامه بر معلولش که هم از جنبه‌ی وجود است و هم از جنبه‌ی عدم.ـ تقدّم […]

0 Comments

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

از نظر دیگر می‌توان علّت را به بسیط و مرکب تقسیم کرد. علّت بسیط مانند مجرد تام (خدای متعال و جوهرهای عقلانی که باید در جای خودش اثبات شود)، و علّت مرکب مانند علّت‌های مادی که دارای اجزای مختلفی می‌باشند.۱-۲-۴٫ علّت بی‌واسطه و باواسطهاز نظر دیگر می‌توان علّت را به «بی‌واسطه» و «باواسطه» تقسیم کرد؛ […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید …

۱-۱٫ واژه‌شناسیگام آغازین در هر پژوهشی آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در آن موضوع است.۱-۱-۱٫ مفهوم لغوی علّتیکی از معانی اصلی واژه‌ی علّت[۱۱] بیماری است. استعمال این واژه به معنای سبب در فلسفه و سایر علوم را برخی مانند تفتازانی چنین توجیه کرده‌اند که «العله فی اللغه: عرض مؤدی للبنیه الجسمیه و لما کانت […]

0 Comments

تحقیق دانشگاهی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

اما منظور از علیّت چیست؟ علیّت به چه معناست و تصور آن چگونه برای آدمی به وجود می‌آید؟ فصل نخست، برای پاسخ به این سؤال و همچنین آگاهی یافتن از مفاهیم مبنایی این پژوهش اختصاص یافته است. سؤالات پژوهش الف) سوالات اصلیآیا غزالی موفق به درهم شکستن نظام فلسفی سینوی شده‌ است یا خیر؟اشکالات غزالی […]

0 Comments

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید …

 ۲۰۱مقدمه بیان مسأله از مشترکات هر نظام فلسفی بحث از علّت و معلول است، که هر فیلسوفی بسته به مبانی خود به بحث و بررسی در این موضوع می‌پردازد. این قاعده و لوازم آن در طول تاریخ از سوی فلاسفه و متفکرین گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نقش بحث علیّت در علوم […]

0 Comments

بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۸

متغیر اسمی NOMINAL جنسیت، وضعیت تاهل، نوع خانواده ترتیبیORDINAL سن، تحصیلات، درآمد فاصله ایSCALE دسترسی به رسانه ۳-۸- پایایی پرسشنامهپایایی، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. در واقع نشان می دهد که ابزارهای اندازه گیری برای سنجش متغیر و منفعتی خاص ساخته شده است، […]

0 Comments

تحقیق – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۷

مشارکتاجتماعی نمودار ۲-۳ مدل مفهومی تحقیقفصل سومروششناسی پژوهش۳-۱ مقدمهپژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راحلی است، میتوان تعریف کرد(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸).هر […]

0 Comments

بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۵

۲-۱۳-۱ خانواده سنتیدر جوامع سنتی، خانواده، نهادی اجتماعی با مرکزیت و محوریت مشخص است و هویت افراد، با توجه به خانوادههایشان شناخته میشود. اعضای خانواده سنتی را پدر و مادر، فرزندان، پدربزرگها و مادربزرگها تشکیل میدهند و جایگاه و احترام هر کدام مشخص و حفظ میشود.سرپرست خانواده، رفتار و منش اعضای خود را کنترل میکند […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود- قسمت ۳

۱-۶-۵ آیا متغیر سطح تحصیلات با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟۱-۶-۶ آیا توجه خانواده به مسائل اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود از تفاوت معنیداری برخوردار است؟۱-۶-۷ آیا میزان دسترسی به رسانههای جمعی با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟فصل دوممبانی نظری و پیشینه […]