0 Comments

فايل دانشگاهی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مینیمم ۸۹۵۴۸۴/۰- انحراف معیار ۵۸۹۶۷۰/۰ ضریب چولگی ۱۳۵۴۵۳/۱ ضریب کشیدگی ۷۸۳۲۶۳/۵ جارک- برا ۰۷۹۳/۱۵۱ مأخذ: محاسبات تحقیقطبق آمار به دست آمده متغیر تورم دارای ضریب چولگی بزرگتر از صفر و مثبت (چولگی به سمت راست) و دارای ضریب کشیدگی بزرگتر از سه است. همچنین آماره جارک- برا[۱۴۰] نشان از نرمال نبودن این متغیر در سطح ۵ […]

0 Comments

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

مبدأ دورتر میشویم هزینه افزایش مییابد ( ). منحنی نشان میدهد برای سطح معینی از تورم، چگونه خطای پیشبینی همراه با سرمایهگذاری تغییر میکند.در سطح تورم ، برای حداقل کردن هزینه نیاز به سرمایهگذاری است در نتیجه خطا در سطح میشود. وقتی تورم افزایش مییابد به () و منحنی به سمت بالا شیفت میکند برای […]

0 Comments

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت ۱۷

۳-۸- اندازه‌گیری پارامترهای بافتپارامترهای بافتی نمونه‌ها به وسیله دستگاه بافت سنج (Lioydl، مدل ۴:۳T ، امریکا) اندازه‌گیری شد آزمون های بافت مورد اندازه گیری آزمون پروفایل بافت[۳۰] بود که با استفاده از پروب استوانه ای به قطر ۵/۳ سانتی متر انجام شد. به منظور انجام آزمون پروفایل بافت قطعات مکعبی (۱×۱×۱ سانتی متر) از نمونه ها […]

0 Comments

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت …

همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا میباشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در ۴ آزمون مورد نظر، مانا میباشد.با توجه به آزمون همجمعی، مقدار احتمال در مدل، […]

0 Comments

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از شرکت خودش اخراج شده و تحت تعقیب بود، به دنبال راهی برای ایجاد یک ارتباط امن بود، طوری که پلیس نتواند مکان او را ردیابی کند. به‌این‌ترتیب تصمیم گرفت نرم‌افزاری […]

0 Comments

خرید دام زنده

دام زنده شهرداری میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات زیادی نظیر فروش دام زنده و فروش گوسفند زنده در آن صورت می گیرد. احداث این میادین از ویژگی های زیادی برخوردار است که یکی از آن هابرطرف شدن از […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۱ مدل تحقیق ۸۱-۲ ساختار تحقیق ۹۲-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۴۲-۲ رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ۱۵۲-۳ نقشه استراتژی ۲۰۲-۱ سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی ۲۲۴-۲ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت ۴۳۴-۳ نمودارتوزیع فراوانی افراد حاضر در […]

0 Comments

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

رمضانی، فاطمه. «اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا». جستارهای فلسفی، شماره‌ی۲۲، پاییز وزمستان۱۳۹۱، ص۵۹-۷۷زمانی قمشه‌ای، علی.«چالش فلسفی غزالی وابن رشد». مجله کلام اسلامی ،تابستان ۱۳۷۷، شماره۲۶ ص۹۹-۱۰۴سالم، مریم. «جایگاه علیّت سینوی: بررسی تاریخی». حکمت سینوی، پاییز و زمستان۱۳۹۱، شماره ۴۸، ص۵۵-۷۶علم الهدی، سید علی. «بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی […]

0 Comments

پژوهش – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید …

طباطبایی، محمدحسین. نهایه الحکمه. جلد۱، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: بوستان کتاب، چاپ دهم، (۱۳۸۹ه‍..ش.)طباطبایی، محمدحسین. نهایه الحکمه. جلد۲، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: بوستان کتاب، چاپ دهم،(۱۳۸۹ه‍..ش.)طوسی، محمد بن حسن. الاقتصاد فیما یتعلق به الاعتقاد، بیروت: دار الاضواء، الطبعه الثانیه، (۱۹۸۶م.)طوسی، علاءالدین. تهافت الفلاسفه. بیروت: دارالفکر اللبنانی، چاپ اول، (۱۹۹۰م.)علّامه حلّی. مناهج الیقین فی اصول الدین. محقق […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

ابن‌سینا. الهیات از کتاب شفا، ویرایش و ترجمه‌ی ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات امیرکبیر، (۱۳۸۸ه‍..ش.)ابن‌سینا، الالهیات من کتاب الشفاء. محقق حسن حسن‌زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، (۱۳۷۶ه‍..ش.)ابن‌سینا، الشفاء. تصحیح ابراهیم مدکور، محقق سعید زاید، قم: مکتبه آیت الله المرعشی، (۱۴۰۵ه‍..ق.)ابن‌سینا، الهیات نجات. ترجمه و شرح یحیی یثربی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (۱۳۸۵ه‍..ش.)ابن‌سینا، رسائل، گردآوری عبدالرحمن بدوی، قم: انتشارات […]