0 Comments

منبع تحقیق درباره -نمودار، (CAS)، :درصد

1-methyl-4-(1-methylethyl) 43____0.8417.798____Filifolone Bicyclo[3.2.0]hept-2-ene, 2-methyl44____1.4120.007____Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-trimethyl 45__0.4022.4560.5822.450____Urea, phenyl- (CAS) 46____0.8822.685____Urea, phenyl-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-(-)-.beta.-Pinene47____0.4435.124____4,4-Dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yliden)-2-methylidenbicyclo[4.1.0]heptane48__0.4413.329______Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-(CAS)49 _0.8717.804______Filifolone 2-cyclopropylpyrrole507.3319.5204.5019.503______Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, exo- (CAS) 51__0.6621.140______Cyclohexene, 3-methyl-6-(1-methylethylidene) 52__0.8522.690______Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-Camphene5324.349.295________(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 541.4611.773________Pentane (CAS) 551.2711893________Propane, 1-chloro-2-methyl-3-(Bistrifluoromethylamino-oxy)nortricylene2-(METHYLTHIOMETHYL)PYRIDINE560.2414.874________Cyclopentane, 1-methylene-2-vinyl 571.6716.762________3-Carene 580.3617.838________2-Hexen-4-yne, (Z)-1,4-Cyclohexadiene3-Penten-1-yne, 3-methyl- (CAS)590.3219.332________1-Propene, 3-azido-1,2,3,6-Tetrahydropyridine3-Deuterio-1-methylpyrazole600.4619.904________(Z)-1-Propenylaziridine 611.8220.619________Bicyclo[2.2.1]heptane, 7,7-dimethyl-2-methylene-1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- (CAS)620.3121.145________Pyridine, 1-oxide 6313.1521.397________Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-Benzenemethanol, 4-ethyl- (CAS) 640.2522.719________2-Amino-2-butenedinitrile5-Norbornene-2-carbonyl chloride650.3429.448________Pyridine, 3-(2-propynyloxy) 66 4-3-2-نمودار درصد نتایج GC-MS:با توجه […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره ERP، اندازه گیری، ISO

که بهتر است توسط چوب پنبه پوشانیده شود. شیر انتهایی کلونجر چک شود که بسته باشد همچنین مقداری بالاتر از سطح شیر با آب مقطر پر شود، این کار برای آن است تا اسانس جمع آوری شده به دیواره کلونجر نچسبد وهدرروی نداشته باشد. برای آغاز کار منبع حرارت روشن شده وزمان شروع آزمایش ثبت […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره اکسیداسیون، ارزش اقتصادی، درجه حرارت

باشند. اين پيكها به دليل خروج بسيار سريع هم پوشاني دارند. در حاليكه مواد با نقطه جوش بالا به صورت پيك هاي پهن ظاهر مي شوند. با برنامه ريزي دمايي ، دماي اوليه كمتري به كار مي رود و پيكهاي اوليه به خوبي از يكديگر تفكيك مي شوند. اجزايي كه نقطه جوش بيشتري داشته باشند […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره كروماتوگرافي، آشكارساز، تزريق

بالاست و زمان استخراج نيز كاهش مييابد. روش کار بدین صورت است که بخار تولیدی را از بستر گياه مورد نظر عبور داده و اسانس موجود در گیاه را استخراج و بعد وارد کندانسور می کند و اسانس روغنی و آب را از هم جدا می سازند و در پایان آب باقیمانده در اسانس را […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره درجه حرارت، افزایش بهره وری، حداکثر قدرت

آنالیت از سطح مواد جامد موجود در ماتریکس نمونه میگردد [ گيري و همکاران،2008].217برای رسیدن به این هدف باید دمای مواد تا بالاتر از نقطه جوش آنها افزایش داده شود و برای اینکه حلال در حالت مایع خود باقی بماند باید فشار را روی حلال افزایش داد که به این روش از استخراج، استخراج حلال […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره شهرستان مشهد، گیاهان دارویی، استان خراسان رضوی

است. وقتي از اندام هاي مورد نظر يک گياه دارويي بيشترين مقدار ممکن مواد مؤثره استخراج گردد، در واقع محصول دلخواه بدست آمده است. از اين رو، زماني اقدام به جمع آوري گياهان دارويي نمود که اندام هاي مورد نظر داراي حداکثرمقدار ماده ي مؤثره ي باشد. مواد مؤثره موجود در پيکر رويشي، در مرحله […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره سرطان پستان، گروه کنترل، گروه درمانی

از این گیاهان، بسیار چشمگیر است. تقریباً یک چهارم داروهای تهیه‌شدة‌ دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان بدست آمده اند و یا بر اساس ترکیب گیاهی،‌ مدوله و سنتز شده‌اند ( ایینه چی، 1365). 2-1-2-گياهان دارويياستفاده از گیاهان جهت درمان بیماری با تاریخ زندگی بشر همراه بوده است، یعنی زمانی که […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، گیاهان دارویی، مشرق زمین

داشتند، بیان می کند. امواج و میدان‌های الکترومغناطیسی که در گستره وسیعی از انرژی و فرکانس ها با خواص متفاوت ساطع می‌شوند، نقش مثبت و منفی در زندگی جانداران و گیاهان ایفا می کنند.در اين تحقیق آزمايش زیرمورد مطالعه قرار مي گيرد که نمونه های جمع اوری شده از نقاط مختلف مشهد و در محدوده […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره فیزیولوژی، افراد مبتلا، زندگی روزمره

ز 0.4 میکرو تسلا بود، خطر ابتلا دو برابر شده بود که خطر نسبی برابر با 2 می‌شود. لازم به ذکر است که شدت میدان مغناطیسی در عکسبرداری MRI بین 1.5 تا 3 تسلا است. میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در منزل به عوامل متعددی همچون فاصله از خطوط برق قدرت، تعداد و انواع دستگاه‌های الکتریکی […]

0 Comments

منبع تحقیق درباره تلفن همراه، محل سکونت، آموزش و پرورش

ديگر مانند اپتيک، کوانتوم و … ارتباط بسيار نزديک دارد، لذا تعيين مرز و محدوده براي الکترومغناطيس کار دشواري است، اما مي توان گفت که بشر امروزي زندگي خود را مديون الکترومغناطيس است. به عنوان يک مورد ميتوان به کارآفريني الکترومغناطيس اشاره کرد. به عبارت ديگر صنعتي شدن و استفاده از الکتريسيته، شغل هايي براي […]