دهاي پرورش طيور ضروري به نظر ميرسد. لذا از آنجا که شرايط محلي و موقعيت جغرافيايي هر منطقه متفاوت است، بنابراين تحقيقات منطقهاي و توصيههاي محلي مهمترين عامل براي افزايش توليد و رفع مشکلات مرغداران منطقه است.
در ايران نيز در سالهاي اخير توجه قابل ملاحظهاي به بهرهوري شده است که ميتوان به مطالعات دشتي و يزداني (1375) در تحليل بهرهوري و تخصيص بهينه عوامل توليد در صنعت طيور ايران، نيک نسب (1377) در بررسي بهرهوري و تخصيص بهينه عوامل توليد مرغ گوشتي شهرستان ساوجبلاغ، ميرائي کوتنائي و مجاوريان (1381) در بررسي و تحليل رشد بهرهوري محصولات راهبردي بخش کشا ورزي ايران، نيکوگفتار ظريف (1382) در بررسي عوامل مرتبط با ارتقاي بهرهوري در صنايع روستايي وزارت جهاد کشاورزي استان تهران اشاره نمود.
اهداف تحقيق:
تحقيق حاضر تلاشي است در جهت مشخص نمودن برخي از زواياي بسيار مهم پديده عملکرد اقتصادي كه از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اهدافي به تفكيك عام و خاص به شرح زير را تعقيب مي كند.
اهداف عام: مطالعات نظري پيرامون بهبود کيفيت و افزايش توليد به منظور شناسايي عوامل موثر بر صنعت مرغداري ،دستيابي به اطلاعات لازم در جهت حل مساله ومشكلات موجود در محدوده صنعت مرغداري .
اهداف خاص:تعيين و شناسايي عوامل موثر فردي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري، تعيين و شناسايي عوامل موثر سازماني در بهره وري صنعت مرغداري شهرستان آمل و ارائه پيشنهادات و توصيه هاي لازم براي بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري شهرستان آمل.
فرضيات تحقيق:
1- بين بازار نهاده هاي توليد مرتبط اين صنعت و بهبود کيفيت و افزايش توليد رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين ايجاد شركت هاي تعاوني با كاركرد تهيه مواد اوليه و بهبود کيفيت و افزايش توليد رابطه معناداري وجود دارد.
3- بين ميزان علاقه و مشاركت مرغداران و بهبود کيفيت و افزايش توليد رابطه معناداري وجود دارد.
4- بين ساماندهي بازار وتقاضاي گوشت مرغ و رونق اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
5- شناسايي دقيق زير ساخت ها مي تواند در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري موثر واقع گردد.
6- بين بالا بردن انگيزه و رضايتمندي و مهارت كارگران شاغل در واحدهاي مرغداري گوشتي و بهبود کيفيت و افزايش توليد رابطه معناداري وجود دارد.
7- بين حضور دولت در مراحل مختلف سياستگذاري مرتبط با صنعت مرغداري و بهبود کيفيت و افزايش توليد در اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

قلمرو تحقيق:
الف) قلمرو موضوعي
در اين تحقيق به بررسي موضوعات مختلف مرتبط با عملکرد اقتصادي (بهبود کيفيت و افزايش توليد) در صنعت مرغداري از ديدگاه كارشناسان و مديران مرتبط با صنعت مرغداري مورد بررسي قرار مي گيرد.
ب) قلمرو مكاني
جامعه آماري اين پژوهش كليه مرغداران و مديران مرتبط با مرغداري شهرستان آمل ،منطقه لاريجان مي باشد.

روش تحقيق:
روش تحقيق توصيفي- تحليلي و بر اساس بررسي اطلاعات و آمار حاصل از پرسشنامه خواهد بود.
روش هاي جمع آوري اطلاعات :
1- روش کتابخانه اي ( فيش برداري ) ، استفاده از کتب ، منابع داخلي و خارجي ، نظرات و تجربيات کارشناسان و مديران و جستجوي اينترنتي.
2- استفاده از طراحي و تدوين پرسشنامه خود ساخته توسط محقق.
جامعه آماري :
جامعه آماري مورد بررسي ، کارشناسان و مديران و صاحب نظران بخش اقتصادي در صنعت مرغداري که تعداد نمونه 50 نفر در نظر گرفته شده است .
تعريف واژه ها و اصطلاحات :
1-تعريف توليد:
توليد عبارت از يك جريان يا پروسه1 است. توليد عمل تبديل نهاده‌هاي توليد به كالاها و خدماتي است كه براي مصرف يا سرمايه‌گذاري مورد نياز است.
به عبارت ديگر توليد به جرياني اطلاق مي‌شود كه عوامل توليد2 يا نهاده‌ها3 به كالاهاي ديگر به نام محصولات4 يا ستاده‌ها5 تبديل مي‌شوند. به تعبير كلي تر به هر فعاليتي كه باعث ايجاد مطلوبيت6 در زمان حال يا آينده شود، توليد گفته مي‌شود. بنابراين عمل تبديل نهاده‌هايي مثل زمين، كود، سرمايه و آب به محصولاتي مثل گندم يا جو را توليد گويند.
2- بهبود کيفيت
بكارگيري عوامل تأثير گذار در توليد جهت رسيدن به استانداردهاي بالاتررا بهبود کيفيت گويند.
3- افزايش توليد:
افزايش توليد بدين معناست که تغييرات مثبت کمي در توليد به طوري که ظرفيت هاي خالي توليد از بين رفته و همه عناصر با بالاترين کارآيي خود در پروسه توليد دخيل باشند.

فصل دوم
ادبيات پژوهش و پيشينه تحقيق

2-1- تاريخچه مرغداري جديد در ايران7
تا چند دهه پيش ، پرورش طيور در ايران بصورت كاملاً روستايي و اوليه صورت مي گرفت، بدين ترتيب كه هر خانواده روستايي، تعداد معدودي مرغ و خروس و ساير طيور اهلي از قبيل اردك و غاز و ندرتاً بوقلمون را براي مصرف خود، نگاهداري مي نمود . اغلب منظور اصلي از نگاهداري اين تعداد معدود طيور بومي نيز تهيه تخم مرغ مصرفي خانواده بوده و كمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار مي گرفت ، فقط نيمچه خروس هاي اضافي و يا مرغهاي مسن و پير را كه از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداريها به مصرف مي رساندند .
در شهرها مصرف گوشت طيور بسيار پايين بوده و از مازاد توليد در روستاها تامين مي گرديد و از اين گوشت ماكول فقط در خانه اغنياء و متمكنين و آنهم بعنوان غذاي مخصوص مهماني ها يا بيماران ، استفاده مي شد ، از اين رو گوشت طيور نقش قابل توجهي در غذاي روزمره مردم نداشت . بعلاوه از نظر پرورش اقتصادي و اصلاح نژاد و تشخيص مرغهاي بومي نيز هيچگونه اقدامي صورت نمي گرفت ، حال آنكه در كشورهاي ديگر ، از دهها سال پيش به پرورش طيور تجارتي و علمي پرداخته و قسمتي از مصرف پروتئين حيواني آنها را توليدات طيور تشكيل مي داده است . به عنوان مثال از سال 1873 يعني بيش از يك قرن قبل ، در آمريكا براي شناسايي و توليد نژادهاي اصيل و تجارتي مرغ ، اتحاديه پرورش طيور آمريكا8 تشكيل گرديد و مقارن با آن ، نژادهاي اقتصادي مانند پليموت روك ، ويندوت وردايلندرد شكل گرفت .
سالنماي فعاليتهاي مرغداري جديد در ايران را به قرار زير مي توان خلاصه نمود:
1-اولين گام در مورد توسعه مرغداري و دامپروري جديد در سال 1309 با تاسيس بنگاه دامپروري كشور برداشته شد. هدف از تاسيس اين بنگاه، ترويج دامپروري و مرغداري بصورت صحيح و تجارتي در كشور بوده است. به اين منظور در ابتدا سه اصل مطالعاتي مورد توجه قرار گرفت.
الف-بررسي و تحقيق و تكثير نژادهاي بومي و طيور در ايران.
ب-بررسي و تحقيق و توسعه نژادهاي اصيل دام و طيور خارجي در ايران.
ج-توليد دورگ گيري و اختلاط نژادهاي اصيل خارجي و بومي با توجه به شرايط جغرافيايي و آب هوايي ايران جهت بالا بردن توليدات دامي كشور.
2-در سال 1314 – موسسه دامپروري حيدرآباد در كرج تشكيل گرديد و در مورد دامهاي بومي و اصيل خارجي فعاليت خود را آغاز كرد كه بعداٌ نيز تعدادي موسسات مشابه در نقاط مختلف ايران مانند خراسان و فارس و مازندران تاسيس شد.
3-در سال 1316- تعدادي دام اصيل از خارج با زحمات فراوان وارد ايران گرديد و به موسسات دامپروري دولتي منتقل و نگاهداري گرديد. در شروع كار، به علت عدم وجود متخصصين داخلي، از متخصصين خارجي بخصوص فرانسويها استفاده گرديد، ولي به مرور بازگشت دانشجويان اعزامي كشور، از متخصصين ايراني استفاده شد.
4- در سال 1320- تعدادي تخم مرغ جوجه كشي از نژادهاي اصيل اروپايي و آسيايي و همچنين تعداد معدودي جوجه يك روزه از كشور هاي خارج وارد ايران گرديدو همچنين تعدادي معدودي ماشين جوجه كشي دستي و نفتي مورد استفاده قرار گرفت و به موازات آن، مطالعاتي نيز در مورد نژادهاي بومي مرغ در ايران، از جمله نژاد مرندي در حيدرآباد كرج بعمل آمد، ولي متاسفانه به علت نداشتن برنامه و عدم وجود متخصصين و كارشناسان لازم و عدم علاقه مردم، اين فعاليت ها با موفقيت چنداني روبرو نگرديد.
با شروع جنگ بين المللي دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي خارجي، فعاليتهاي جزئي انجام شده متوقف گرديد، به طوري كه تا سال 1333 عملاً هيچگونه فعاليت چشمگيري در مورد طيور از سوي تشكيلات دولتي و خصوصي انجام نگرفت و مرغداري همچنان بطور سنتي در سطح روستاها و شهرها انجام مي گرفت، بدون اينكه نقش مهمي در تغذيه مردم و اقتصاد روستايي داشته باشد.
5-در سال 1333- سازمان دامپروري كشور به كمك اصل چهار ترومن و كمك هاي فني آمريكا، تعداد 60000 جوجه از نژادهاي اصيل خارجي مانند نيو همشاير، ردايلندرد و پليموت روك وارد ايران نمود. اين جوجه ها بعداً توسط وزارت كشاورزي در بين روستاييان اطراف شهرها پخش شد. مقارن با اين عمل، در اثر بروز بيماري نيوكاسل كه براي اولين بار در ايران ظاهر شده بود، تلفات سنگيني بين جوجه هاي مزبور و همچنين گله هاي بومي وارد آمد و اين امر، لطمه شديدي به مرغداري بومي ايران و همچنين استقبال كشاورزان از نژادهاي اصيل خارجي وارد ساخت. ( متاسفانه از آن به بعد، بيماري نيوكاسل بطور وسيعي در ايران اشاعه يافت و ساليانه ميلياردها ريال ضرر و زيان به مرغداري ايران وارد شد).
6-در سال 1334 – خوشبختانه كارشناسان مؤسسه رازي موفق به ساختن واكسن مؤثر بر عليه نيوكاسل گرديدند، بطوريكه در سالهاي بعد بيماري تا حد قابل توجهي مورد كنترل قرار گرفت و پس از يك توقف چند ساله در امر گسترش مرغداري جديد،در اثر وجود بازار مناسب و تقاضاي كافي براي فرآورده هاي طيور و همچنين وجود تخصص هاي لازم در داخل كشور تشكيلات دولتي و خصوصي دوباره شروع به فعاليت در اين زمينه نمودند.
7-در سالهاي 1339 و 1340 و 1341 – به ترتيب تعدا د 1327726 و 116321 و 1837180 عدد جوجه يكروزه كه اغلب از نژاد تخمي بودند، توسط بخش خصوصي و دولتي وارد ايران شد، معهذا هنوز توليدات طيور در شرايط تجارتي بسيار كم بود، به طوري كه در سال 1339 نسبت توليد در مرغداريهاي تجارني اطراف شهرها به كل توليد تخم مرغ 01/1 درصد بوده است.
8-در سال 1339- با تاسيس موسسه جوجه كشي نارمك متعلق به وزارت كشاورزي، صنعت مرغداري نوپاي ايران با ماشينهاي جوجه كشي بزرگ و همچنين تشكيلات تجارتي توليد جوجه يك روزه به مقياس وسيع آشنا گرديد، مؤسسه نارمك در تيرماه 1340 با ظرفيت 2296160 تخم مرغ مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1348 ظرفيت آن به 11831040 تخم مرغ رسانده شد، اين امر، موجب تشويق و راهنمايي بخش خصوصي گرديد و به مرور، تشكيلات عظيم جوجه كشي و توليد جوجه يك روزه در اطراف شهرهاي بزرگ بوجود آمد. تخم مرغ جوجه كشي مورد احتياج ماشين هاي مزبور، ابتدا از خارج و از مزارع بزرگ خارجي، تامين مي شد، بطوري كه در سال 1340 بالغ بر 141050 و در سال 1341، 460470 تخم مرغ جوجه كشي از خارج وارد ايران گرديد. اين تخم مرغ ها به قيمت گزاف از كشورهايي مانند اسرائيل، آمريكا، دانمارك و حتي چين به ايران وارد مي شد.
9-از سال 1342 – وزارت كشاورزي و همچنين بخش خصوصي بجاي ورود تخم مرغ جوجه كشي كه اغلب مستلزم پرداخت مبالغ زيادي ارز و اشكالات ديگر بود، شروع به تهيه گله هاي مخصوص تهيه تخم مرغ جوجه كشي9 و يا به اصلاح گله هاي مرغ مادر نمود. اين گله ها كه از نژادهاي اصيل و خالص خارجي خريداري و در ايران پرورش داده مي شد و از آنها تخم مرغ جوجه كشي تهيه مي گرديد. با اين طريق به طور قابل ملاحظه اي، مملكت از ورود جوجه هاي يك روزه و يا تخم مرغ جوجه كشي بي نياز گرديد و كمك فراواني به گسترش پرورش طيور تجارتي در اطراف شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شيراز و غيره نمود. به موازات اين فعاليتها، در زمينه هاي ديگر مانند تهيه كارخانجات مواد

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *