تقدیم به پدر و مادرم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5 تعریف نظری واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………6
1-6 تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..9
2-1-1 تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………..9
2-1-2 تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………..10
2-1-3 پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ……………………………………………………………….15
2-2-1 دانشکده ها ……………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-2 بیمارستان ها ………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-3 معاونت ها …………………………………………………………………………………………………………………….16

عنوان صفحه

2-2-3-1 معاونت آموزشی ………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-3-2 معاونت پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-3-3 معاونت درمان ……………………………………………………………………………………………………………18
2-2-3-4 معاونت بهداشتی ………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-3-5 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………….21
2-2-3-6 معاونت غذا و دارو …………………………………………………………………………………………………….21
2-2-3-7 انتشارات …………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-3 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………..24
2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………….24
2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………29

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..31
3-2 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………31
3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………….31
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….33
3-5 آزمون های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….34
3-6ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….34
فصل چهارم : نتایج
4-1 مقدمه‏ ………………………………………………………………………………………………………………………………..36
4-2 شاخص های توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………36
4-3 تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق ……………………………………………………………………………………….43
عنوان صفحه

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغيرها ………………………………………………………………………………………….44
4-5 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه……………………………………………… ……….. …………..45
4-5-1تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………….45
4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی اول:………………………………….46
4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………..47
4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی اول………………………………………………………48
4-5-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی ………………………………………………48
4-5-6 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………49
4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………….50
4-5-8 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….51
4-5-9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی دوم……………………………………………………..51
4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی …………………………………………….52
4-5-11 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم ……………………………………………………………………..53
4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………….54
4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….54
4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی سوم…………………………………………………..55
4-5-15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی …………………………………………………56
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..58
5-2پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………..63
5-3 پیشنهادات پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………………………..63
5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..64
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 65
منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

چکیده

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *