نازنين الهه مهرباني و کوه صبر و بردباري مادرم، دست اين دو فرشته زندگي را مي بوسم.
تقديم به خواهرم آنکه قلب مهربانش به وسعت بيکرانه هاست و وجود پرمهر و محبتش گرمي بخش و اميد دهنده زندگي است.
تقديم به برادرم که قلبي از عشق و صفا دارد. تقدير بهانه اي است براي آن همه مهرباني.

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
الف : اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….
3
ب : اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………
3
ت : سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….
3
ث : فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..
3
ج : روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..
4
ح : سازماندهي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………
4
فصل نخست: بازشناسي مفاهيم و درآمدي بر مبناي بزه محاربه………………………………………………………………
6
مبحث نخست:واژه شناسي و تفکيک محاربه از مفاهيم مشابه…………………………………………………………………
7
گفتار نخست: واژه شناسي…………………………………………………………………………………………………………………
7
الف: مفهوم لغوي……………………………………………………………………………………………………………………………..
7
ب: مفهوم فقهي………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
ج: مفهوم حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………………
10
گفتار دوم: تفکيک محاربه از مفاهيم مشابه…………………………………………………………………………………………..
12
الف: تفکيک محاربه ازبغي………………………………………………………………………………………………………………..
12
ب: تفکيک محاربه از جرايم سياسي…………………………………………………………………………………………………..
13
ج: تفکيک محاربه از افساد في الارض…………………………………………………………………………………………………
15
مبحث دوم: درآمدي بر مبناي بزه محاربه……………………………………………………………………………………………..
17
گفتار نخست: مباني شرعي………………………………………………………………………………………………………………..
17
الف: مباني قرآني ……………………………………………………………………………………………………………………………..
17
1- شأن نزول آيه…………………………………………………………………………………………………………………………….
18
2- ديدگاه هاي مفسرين…………………………………………………………………………………………………………………….
20
1-2- ديدگاه نخست……………………………………………………………………………………………………………………….
20
2-2- ديدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..
22
ب: مباني روايي محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..
23
ج: محاربه در اقوال فقها…………………………………………………………………………………………………………………….
25
گفتار دوم: مباني عرفي………………………………………………………………………………………………………………………
29
الف: وجود بروز خطر شديد………………………………………………………………………………………………………………
29
ب: لزوم حفظ امنيت عمومي جامعه……………………………………………………………………………………………………
29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه……………………………………………………………………………………………………………….
32
مبحث نخست: رکن قانوني………………………………………………………………………………………………………………..
33
گفتار نخست: تحولات تقنيني…………………………………………………………………………………………………………….
34
الف: در قانون حدود و قصاص…………………………………………………………………………………………………………..
34
ب: در قانون مجازات اسلامي…………………………………………………………………………………………………………….
36
ج: در قانون جديد مجازات اسلامي…………………………………………………………………………………………………….
38
گفتار دوم: نارسائي هاي تقنيني…………………………………………………………………………………………………………..
40
الف: ابهامات تقنيني موجود……………………………………………………………………………………………………………….
40
– در ارتباط محاربه با افساد في الارض……………………………………………………………………………………………….
40
2- در زمينه تحقق شرايط محاربه……………………………………………………………………………………………………….
42
ب: در اختلاط محاربه بابغي………………………………………………………………………………………………………………
46
مبحث دوم: رکن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………
48
الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………
48
ب: لزوم توانايي ايجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….
48
گفتار دوم: اهميت وسيله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..
50
الف: اهميت وسيله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….
50
ب: اهميت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………
51
گفتار سوم: نتيجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………
53
الف: تحليل لزوم يا عدم لزوم تحقق نتيجه……………………………………………………………………………………………
53
ب: تحليل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….
53
مبحث سوم: رکن رواني…………………………………………………………………………………………………………………….
55
گفتار نخست: اهميت رکن رواني در محاربه…………………………………………………………………………………………
55
گفتار دوم: اجزاء رکن رواني………………………………………………………………………………………………………………
56
الف: سوء نيت عام……………………………………………………………………………………………………………………………
56
ب: سوء نيت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………
57
گفتار سوم: لزوم عمومي بودن

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *