مقاله علمی با منبع : چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در …

0 Comments

به اذن الهی
سپاسگزارم از
اساتید بزرگواری که
کویر تشنه‌ی ضمیر و زمین فکرم را
با باران علم و آگاهی، طراوت دادند
و وجودم را با سرسبزی دانایی آراستند
سپاسگزارم از اساتید ارجمند گروه مهندسی صنایع
پردیس دانشگاهی / دانشگاه صنعتی ارومیه
وبالاخص اساتید بزرگوار
آقایان
دکتر عبداله‌زاده
دکتر جهانگشای رضایی
دکتر جعفرزاده
چکیده:
هدف از این تحقیق ارائه ویژگی‌های چشم‌انداز معماری و افزایش سطح سرویس معابر شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با استفاده از روش مطالعاتی “سیستم پویا” و نرم‌افزار “ون‌سیم” می‌باشد، در این تحقیق؛ با توجه به توانایی خاص نرم‌افزار؛ هم‌زمان تاثیرات متقابل معماری شهری و سطح سرویس معابر و آلودگی هوای شهری ناشی از مصرف سوخت خودروها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ساختار سلسله مراتبی تحقیق در شش مرحله عبارتند از: شناخت و تعریف مسئله، تعریف حدود و مرزهای سیستم با مفهوم‌سازی مدل بر اساس تعاریف حاصل از: چشم‌انداز، معابر شهری، نقش انسان در آلودگی محیط زیست و حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری، به‌دست آوردن نمودارهای حالت/جریان با استفاده از متغیرهای حالت و کمکی حاصل از مرحله‌ی قبل برای چشم‌انداز و سطح سرویس معابر شهری و نقش انسان در آلودگی محیط زیست شهری و توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری با استفاده از نرم‌افزار ، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی از عملکردهای متغیرهای وارده و کسب اطمینان شده از مرحله‌ی قبل در نرم‌افزار ، تحلیل و ارائه‌ی راهکارها و پیشنهادات به یکی از دو روش‌ تغییر سیاست‌ها یا تغییر ساختارها و اتخاذ سیاست نهایی و اخذ استراتژی منتخب، و در نهایت نیز پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌ها که بایستی توسط مجریان طرح‌های شهری عملیاتی گردد. و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ایجاد اختلاف ارتفاع ما‌بین معابر، همراه با تفکیک سطوح سرویس پیاده‌روها و خودروها برای افزایش سطح سرویس معابر، و جنگل‌کاری شهری برای پایداری توسعه‌ و حفظ محیط‌زیست شهری در تامین اکسیژن مورد نیاز انسان‌ها و خودروها، به عنوان راهکاری جدید در چشم‌انداز معماری و طراحی‌ شهری پیشنهاد شده‌اند.
واژگان کلیدی: سیستم پویا، چشم‌انداز، سطح سرویس معابر، محیط‌زیست.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مطلب دیگر :
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۲

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات) …………………………………………………………….. ۱
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ تعاریف محوری …………………………………………………………………………. ۲
۱-۲-۱ چشم‌انداز ………………………………………………………………………….. ۲
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.