بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه ارشد

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

محله قیطریه در منطقه یک شهر تهران، دارای معضلات مرزبندی می باشد. بر اساس شاخص سیاسی و اداری، خیابان برادران ذاکری و میدان کتابی در گذشته جزء محله ی قیطریه بوده اند و امروزه از محله جدا گشته اند به گونه ای که تمام اهالی قیطریه آنها را جزء محله می دانند. ( بر گرفته از نشست علمی[1] و مصاحبه با دبیر دبیران شورایاران منطقه 1 شهر تهران)[2]. محله قیطریه به دو قسمت مرفه نشین (خیابان سهیل و محدوده اطراف پارک قیطریه واقع در قیطریه جنوبی) و فقیر نشین (محدوده بافت فرسوده و تپه قیطریه واقع در قیطریه شمالی) تقسیم گردیده می باشد. بر اساس این گونه مرزبندی، گسست اجتماعی، سردرگمی، معضلات خدمات رسانی و غیره به وقوع پیوسته می باشد. ازسویی این محله به دو قسمت شمالی و جنوبی نیز تقسیم گردیده می باشد که به نوعی باعث نوعی جدایی بین اهالی قیطریه گردیده می باشد.

3-3-4 تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

1-3-3-4 تحلیل های توصیفی منطقه یک شهر تهران

دراین بخش داده‏های پژوهش با بهره گیری از روشهای علمی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها می باشد تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود. تجزیه و تحلیل یافته‏ها در دو بخش انجام می گردد. بخش اول داده‏های جمع‏آوری شده توصیف می شوند. (در فصل چهارم به گونه مفصل داده ها و تحلیل های توصیفی ارائه داده گردید)

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

آغاز آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات بهره گیری شده می باشد،  بر این مبنا داده های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه نشان داده می گردد. بخش دوم تحلیل داده ها مبتنی بر استنباط آماری انجام می شود.     هدف آمار استنباطی عبارت می باشد از نتیجه گیری پیرامون ویژگیهای جامعه ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده می باشد.در این پژوهش آغاز تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها (آزمون سوالات پژوهشی) ارایه می گردد. در بخش توصیف داده از میانگین و انحراف استاندارد و … در بخش استنباطی از آزمون t تک گروهی و آزمون فریدمن  بهره گیری شده می باشد.

[1] نشست علمی تقسیمات محله ای در شهر تهران در سال 1391

[2] سید مهدی اعرابی : دبیر دبیران شورایان منطقه 1 و دبیر شورایاری محله اوین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه