مطالعه نظام حقوقی، قانونی، ایران -دانلود پایان نامه

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش:

در این قسمت فرضیه پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این قسمت در قالب هر کدام از فرضیه های پژوهشی با بهره گیری از آزمون آماری t تک گروهی مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. خاطر نشان می گردد که در مطالعه فرضیه ها  مورد مطالعه با بهره گیری از آزمونt تک گروهی مبنای مطلوبیت وضعیت مولفه ها پایین بودن میانگین تجربی از میانگین نظری و واقع شدن اندازه t به دست آمده در سطح معنادار می باشد. شرط معناداری مقدار t محاسبه شده در آزمون های دو دامنه ؛ بزرگتر بودن از مقدار بحرانی t (96/1) می باشد. با در نظر داشتن طیف ارایه شده در پرسشنامه مورد مطالعه (کاملاً مخالفم با عدد 1 و کاملا موافقم با عدد 5 ) مبنای تعیین میانگین نظری 60%  بیشترین نمره ممکن برای هر گویه در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب با در نظر داشتن اینکه حداکثر نمره فرض شده برای گزینه یک گویه عدد 5 می باشد، بنابر این 60 درصد 5 که همان عدد 3 می باشد؛  به عنوان میانگین نظری هر گویه در نظر گرفته شده می باشد. و برای محاسبه میانگین نظری هر مولفه نیز عدد 3 را ضرب در تعداد گویه های مولفه کرده ، میانگین فرضی مولفه را حساب می کنیم.  لذا با در نظر داشتن آن چیز که که گفته گردید میانگین به دست آمده از پاسخ افراد نمونه در هر مولفه بزرگتر از عدد میانگین فرضی باشد و مقدار t به دست آمده نیز در سطح معناداری قرار گرفته باشد، آن مولفه مورد مطالعه به عنوان یکی از مولفه های مورد توجه قلمداد می گردد و اگر این طور نباشد اندازه در نظر داشتن این مولفه  در حد پایین ارزیابی می گردد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی رویکرد توسعه پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس فرض صفر و فرض پژوهش در این پژوهش در آزمون های t تک گروهی به این شکل می باشد که :

فرضیه صفر:

بین میانگین تجربی فرضیه پژوهش و میانگین نظری فرضیه پژوهش تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فرضیه محقق:

بین میانگین تجربی فرضیه پژوهش و میانگین نظری فرضیه پژوهش تفاوت معنی داری هست.

سوال : عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه