ژانویه 26, 2021

پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  1.  به واسطه ی فقدان مطالعات محله و محله بندی پیشنهاد می گردد در دانشگاه های کشور در رشته ی شهرسازی و رشته های مرتبط به آن نظیر جغرافیا و علوم اجتماعی و جزو آن واحد یا واحدهایی جهت تدریس و یا پژوهش به این امر اختصاص یابد.
  2. بکارگیری مدل در تقسیمات کالبدی شهر از طریق نرم افزارهای رایانهای نظیر میتواند از تشتت محله بندی (مانند طرح تفصیلی شهر تبریز) تا حد لزومI.S کاسته و محاسبات گسترده معیارها را امکان پذیر سازد.
  3. برای تشویق مدیریت شهری کشور به محله بندی پیشنهاد می گردد محله بندی شهر به عنوان یک ضریب ویژه در امتیازبندی درجات شهرداری شهرها و سایر امتیازات تأثیرگذار در بهره گیری از تسهیلات و امکانات دولتی لحاظ گردد.
  4. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در معیار شعاع دسترسی محله مطالعه ساختار جمعیتی محله و الگوهای سکونتی آن می باشد که در مطالعات بایستی به آن توجه گردد.
  5. با تضعیف تأثیر مدرسه به عنوان یک عامل انسجام بخش به نظر میرسد عوامل دیگری نظیر مسجد و مراکز چند نقشی نظیر مجتمع های ورزشی و فرهنگی میتواند جایگزین آن گردد.
  6.  از آنجایی که بر اساس قانون تقسیمات کشوری وزارت کشور و مرکز آمار ایران و شهرداری مسئولیت محله بندی شهرها را بر عهده دارند پیشنهاد میشود در تقسیمات کالبدی شهر از سوی مهندسان مشاور تهیه کننده، نظر همگی آنها در محله بندی لحاظ تا از این طریق مرزهای محله به کاربردی ترین سطح خود تقلیل دهند.
  7.  اگر محله بندی شهر متناسب با معیارهای واقعی شهرسازی (کمی و کیفی) صورت گیرد میتواند زمینهای باشد برای شکل گیری شورا و مدیریت محله های که از آن طریق میتوان به مزایای زیر دست پیدا نمود: افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، انتخاب واقعی شورای شهر و شهردار، کاهش هزینه های سنگین شهرداری در جهت کنترل توسعه ی فیزیکی شهر با انتخاب نگهبان و پلیس محله، سهولت ارایه ی خدمات شهری و شکل گیری شورای حل اختلاف (قضایی) محله(پورمحمدی، 1388: نتیجه گیری).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه