ژانویه 24, 2021

دانلود پایان نامه ارشد-مطالعه نظام مدیریتی و اسناد فرادست ایران

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم: بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

با در نظر داشتن معضلات تقسیمات کنونی محلات که امروز هم از نظر اجتماعی و هم از نظر برنامه ریزی شهری تا حدود زیادی اعتبار خود را از دست داده می باشد. در پی تغییرات و شرایط حاکم بر محله های شهری،  بعد اجتماعی دچار واگرایی اساسی شده می باشد و رویکردها و مدیریت شهری برای چاره جویی تنگناهایی به مانند کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی، افزایش نابه هنجاری های محیطی، عدم تعادل اکولوژیک و در مجموع کاهش کیفیت زندگی در شهرها ، به بهره گیری از راهبرد مشارکتی و بسیج اجتماعی را در کانون توجه خود قرار داده می باشد وتحقق این راهبرد مستلزم تعریف نظام تقسیمات فضایی جدیدی در چارچوب سلسله مراتب مدیریت و برنامه ریزی شهرهاست که مبتنی بر تجارب مدیریت سنتی، محله می تواند به دلیل دارا بودن ارزشهای نظری و ابعاد کالبدی و برنامه ای عنصر پایه، محور چنین برنامه ریزی تلقی گردد.

بر اساس این فرضیه مهمترین تحلیلی های پایان نامه آورده می گردد که در تایید این فرضیه موثر هستند:

  • تأثیر نمادهای هویت بخش برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت مطلوب): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد(2/51 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه کم با 7/3%   می باشد.

تأثیر ویژگیهای اجتماعی مشترک برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت مطلوب): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها  مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد(3/59 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه کم با 6/5%   می باشد.

تأثیر ویژگیهای تاریخی مشترک برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت مطلوب): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها  مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد(50 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه کم با 3/4%   می باشد.

  • تأثیر ویژگیهای فرهنگی مشترک برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت مطلوب): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها  مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد(9/59 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه کم با 5/2%   می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه