مقاله رایگان پایان نامه مدیریت گرایش بازرگانی :سنجش عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده

0 Comments

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ارزش ویژه برند «آکر»

با کمک مدل «آکر»، یک مدیر نام تجاری به اهمیت آگاهی مصرف‌کنندگان از نام تجاری پی برده و خواهد دانست که حتی صرف آگاه بودن یک مصرف‌کننده از یک نام تجاری، در شرایطی خاص، می‌تواند به تصمیم خرید آن نام تجاری منجر گردد. در نهایت می‌توان گفت مدل ارزشیابی نام تجاری «آکر» ابزار مفهومی قدرتمندی می باشد تا مدیران، منابع ایجادکننده ارزش ویژه نام تجاری را درک و خاستگاه واقعی این ارزش را شناسایی کنند. این آگاهی و شناخت به مدیران کمک خواهد نمود تا اهداف و استراتژی‌های مناسب‌تری برای نام تجاری خود برگزیده و منابع در دسترس خود را منطبق با این اهداف و استراتژی‌ها، به شکل کارآتری تخصیص نمایند. شناخت ابعاد ارزش ویژه برند، به شرکت کمک می کند تا بهترین و مؤثرترین استراتژی را در ارتباط با مشتری، انتخاب نماید و گام‌های موثری در این زمینه بردارد(جلیلیان و همکاران، 1391، ص 32).

«آکر»، مدل جدیدی را برای اندازه‌گیری ارزش ویژه برند به نام ده ارزش ویژه برند معرفی می کند. این مدل شامل ساختارهای ارزش مشتری برندمحور، ارتباطات، کیفیت استنباط شده، وفاداری و رضایت و همچنین اندازه‌گیری رفتار بازار مثل سهم بازار، ارزش بازار و پوشش توزیع می باشد(همان، 1391، ص48).

شکل(2-2) مدل ارزش ویژه برند «آکر» را نشان می‌دهد.

 

 

 

شکل(22) مدل ارزش ویژه برند «آکر»(جلیلیان و همکاران، 1391، ص46)

 

2-1-17-3- مزیت روش «آکر»

مزیت روش، «آکر» ترکیب کردن دو بعد رفتاری و ادراکی در یک شاخص اندازه‌گیری ارزش ویژه برند می باشد؛ زیرا مستندات و شواهد زیادی هست که نشان‌دهنده این نکته می باشد که توجه، به تنهایی شاخص ضعیفی برای رفتار بازار بوده و بهره گیری از شاخصی مشتمل بر هر دو بعد ادراکی و رفتاری باعث افزایش قدرت ارزیابی در این زمینه می گردد. هر چند ادراک مصرف‌کننده پیش‌نیازی برای آشکارسازی بعد رفتاری ارزش ویژه برند می‌باشد(ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی، 1389، ص117).

مطلب دیگر :
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

  1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
  2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
  6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand