پایان نامه با موضوع:شناسایی تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش

0 Comments

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های طبقه بندی دانش

2-1-7-1- مدل زعیم و تاتگلو (2007)

در این مدل مدیریت دانش شامل فرآیندهای کسب و خلق دانش، طبقه بندی و ذخیره سازی دانش، انتقال و تسهیم دانش و بهره گیری از دانش می باشد.

توانایی تولید و کسب دانش و اشاعه ی آن در سراسر سازمان به عنوان قابلیت استراتژیک اصلی سازمان برای کسب مزیت رقابتی پایدار شناخته می گردد. تولید دانش که در کانون توجه مدیریت دانش قرار گرفته می باشد، شامل همه ی فعالیت هایی می باشد که به خلق ایده های جدید و نو کمک می کند. این فرآیند می تواند به عنوان یک تولید آگاهانه و هدفمند دانش تحت فعالیت های خاصی تعریف گردد. دانش زمانی معنا می یابد که دسته بندی شده و در قالب مناسبی ذخیره گردد. در این صورت می تواند توسط فردی مناسب، در زمان مناسب و به طریق مناسبی مورد بهره گیری قرار بگیرد. پس یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت دانش دسته بندی آن مطابق با اهداف و ترجیحات سازمانی می باشد. انتقال دانش و مزایای تسهیم آن در سراسر سازمان، یکی دیگر از موضوعاتی می باشد که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده می باشد. پس یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دانش، توزیع دانش در سراسر مرز های سازمان می باشد، و سازمانهایی که به صورت اصولی دانش خود را تسهیم می کنند، به برتری دست خواهند پیدا نمود. یکی از مهم ترین اهداف مدیریت دانش، ایجاد ارزش از منابع دانشی سازمان می باشد. به صورتی که دانش موجود در سازمان به زمینه های عملی و کاربردی تغییر ماهیت دهد. پس فعالیت های مدیریت دانش بایستی منجر به تغییر در عملکردها گردد و ایده ها، فرآیندها و خط مشی های جدید را توسعه دهد. پس می توان نتیجه گرفت، که موفقیت در اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان بیش از همه تابع چگونگی بهره گیری ی موثر و کارا از دانش خواهد بود. (زعیم و تاتگلو، 2007).

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه مدیریت:تاثیر تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلها

 


2-1-7-2- مدل هی سیگ

مدل هیسیگ ( 2000 ) از چهار فرایند زیر تشکیل شده می باشد:

  • خلق کن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر می گرد د. توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش،ایجاد ارتباط بین ایده ها و ساختن ارتباط های متقاطع با دیگر موضوعات، از این اهمیت کلیدی برخوردار می باشد.
  • ذخیره کن: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش می باشد که از طریق آ ن، قابلیت ذخیره سازمان یافته ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر و تسهیم موثر دانش فراهم میگردد، به وجود می آید.در این سامانه بایستی،دانش های لازم به آسانی برای بهره گیری همگان ذخیره گردد.
  • نشرکن: این فرایند به توسعه یک روح جمعی که در آم افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیتهایشان به یکدیگر وابسته اند، کمک میکند.
  • به کار ببر: چهارمین فرایند، از این ایده آغاز میشود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر اس ت،این عنصر،دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل میکند. .(احمدی و صالحی، 1389،112-111)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش