سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل پژوهشی لی و چویی (2003)

در این مدل همانطور که در شکل شماره (2-3) نمایش داده شده می باشد، عوامل زیرساختی تاثیر گذار بر فرایند های خلق دانش، شامل فرهنگ سازمان، منابع انسانی، و فناوری اطلاعات می باشند. در این پژوهش، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در استقرار مدیریت دانش به صورت مجموعه ای از ارزش ها  و باور های مشترک  بین اعضای سازمان تعریف می گردد. لی و چویی (2003) عقیده دارند سازمان ها بایستی فرهنگ مناسبی را ایجاد کنند که مشوق افراد برای خلق و تسهیم دانش باشد. ان ها در این پژوهش بر مشارکت، اعتماد، و یادگیری به عنوان سه عنصر اساسی فرهنگ سازمانی تمرکز می کنند. مشارکت به عنوان درجه ای  که افراد در یک فعالیت گروهی در انجام کارهایشان به یکدیگر کمک می کنند تعریف می گردد. مقصود از وجود اعتماد در سازمان نیز، وجود اعتماد کامل متقابل در بین افراد در مورد رفتار ها و اهدافشان می باشد. یادگیری نیز به عنوان کسب دانش جدید توسط افرادی که می خواهند و می توانند دانش را در تصمیمات خود بکار گیرند تعریف می گردد. اندازه یادگیری در سازمان با درجه ای که این مسئله در سازمان مورد تشویق قرار می گیرد، مشخص می گردد.

ساختار سازمانی در یک سازمان ممکن می باشد تسهیل کننده و یا مانعی برای مدیریت دانش باشد. در این پژوهش، بر رسمیت و تمرکز به عنوان دو عامل کلیدی ساختار تاکید شده می باشد. تمرکز به میزانی که اختیار تصمیم گیری دریک واحد در سازمان متمرکز شده می باشد. و رسمیت به میزانی که تصمیمات و روابط کاری بر اساس قوانین رسمی، خط مشی های استاندارد، و رویه های مشخص شکل می گیرند، تصریح دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منابع انسانی کانون خلق و تسهیم دانش در سازمان هستند. پس مدیریت ان ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از روش های کسب دانش و قابلیت های جدید در سازمان پذیرش افرادی می باشد که مهارت های مورد نیاز سازمان را دارا هستند. این افراد می توانند دانش عملی و تئوریک را با یکدیگر ترکیب کنند و دارایی های دانشی جدیدی را برای سازمان خلق کنند.فناوری اطلاعاتی نیز از طریق اتصال افراد به دانش طبقه بندی شده، و تسهیل ارتباطات به مدیریت دانش  کمک می کند. با پشتیبانی انواع فناوری های اطلاعاتی سازمان می تواند دانش را خلق، تسهیم، ذخیره و از ان بهره گیری کند. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان می دهد که زیر ساخت های مربوط به فرایند های خلق دانش می توانند ظرفیت سازمان را برای مدیریت دانش افزایش دهند (لی و چویی، 2003)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش