منبع پایان نامه درمورد ACT، مصرف کننده، عرضه و تقاضا

ماندگاري آنهاست که با اصلاح اين روند کمکي بزرگ به بهبود صنعت و افزايش توليد خواهد شد.
10) اکثريت پاسخ دهندگان خواستار ايجاد مراکز آموزشي نيروي کار جهت ارتقاء سطح علمي و عملکردي نيروي شاغل در اين صنعت هستند که اين امر مي تواند هم موجب افزايش بازدهي واحدها را در بر داشته باشد و هم به شکلي موجب افزايش حقوق شاغلين شود که به شکلي کمک به صنعت و افزايش توليد را ايجاد خواهد کرد.
11) از ديدگاه پاسخ دهندگان تجهيزات موجود در صنعت شهرستان و از کارايي خوبي برخوردارند که به روز کردن اين تجهيزات با مساعدتهاي مالي دولتي مي تواند بهبود کيفيت توليد و افزايش توليد را به همراه داشته باشد.
12) به نظر پاسخ دهندگان سرمايه براي صنعت بسيار بالاست و اکثر مرغداران جهت تأمين منابع مالي مورد نياز مشکل دارند که در صورت همکاري سيستم هاي مالي و پولي دوره هاي جوجه ريزي افزايش و در نتيجه موجبات افزايش توليد فراهم خواهد شد.
13) به نظر پاسخ دهندگان فاصله حمايت از صنعت با استانداردهاي جهاني زياد است که در صورت حمايتهاي همه جانبه مراکز بيمهاي کشور از اين صنعت دلگرمي مرغداران در مواقع مخاطرات بويژه هجوم بيماريهاي واگير بيشتر شده که مي تواند بطور وسيعي حجم جوجه ريزي بيشتر شده و در برخي دوره با مشکل کمبود گوشت مرغ مناسب در کشور مواجه نشويم.
14) سيستم توزيع گوشت مرغ مناسب و کاملاً وابسته به سيستم عرضه و تقاضاست. اگر مشکلاتي در توزيع وجود دارد بيشتر به بحث کاهش و افزايش توليد در دورههاي مختلف است اگر چه با سيستم توزيع بهتر و حذف واسطهها سود توليد کننده افزايش و حمايت از مصرف کننده هم صورت ميپذيرد.
15) نقش واسطهها در صنعت نامناسب که نه به نفع مصرف کنندههاست و نه به نفع توليد کنندهها. با حذف واسطه ها و يا کاهش دخالت آنها در صنعت اعم از تهيه نهادهها تا فروش گوشت مي توان به بهبود صنعت و افزايش توليد کمک کرد.
16) به نظر پاسخ دهندگان ترويج و تبليغ فرهنگ مصرف گوشت مرغ بعنوان مواد پروتئيني کامل با مواد فرآوري شده موجود در آن ضمن کمک به سلامت تغذيه مردم موجب بهبود صنعت و افزايش توليد خواهد شد.
17) با بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان از عملکرد تعاوني مرغداران رضايت بخش نيست اما آنها نقش تعاونيها در تهيه جوجه، دان مصرفي و فروش گوشت را مناسب و نقش آنرا در بهبود صنعت و افزايش توليد مفيد مي دانند.
18) پاسخ دهندگان رعايت موازين بهداشتي توسط واحدهاي فعال را بسيار ضروري و شيوع بيماريهاي واگير دار در برخي فصول سال را ناشي از عدم رعايت آنها مي دانند. لذا رعايت موازين بهداشتي توسط همه مرغداران نقش عمدهاي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مي دانند ضمن اينکه موجب کاهش شديد هزينه توليد مي شود.
19) پاسخ دهندگان وجود کشتارگاههاي صنعتي و سيستم هاي بسته بندي مکانيزه را کمک بزرگ به صنعت دانسته و آنرا بسيار مؤثر در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مي دانند.
20) پاسخ دهندگان وضع قوانين مناسب و به روز در بخش صادرات و واردات را بسيار ضروري دانسته و وجود چنين قوانين کارآمدي را تأثير گذار در بهبود صنعت و افزايش توليد و رسيدن به بازار منطقهاي و جهاني مي دانند و ظرفيت شهرستان را فراتر از ظرفيت کنوني قلمداد مي کنند.
21) مديريت قيمت از مباحث جديد و بسيار ضروري در امر توليد است. مديريت قيمت بايستي بر اساس حسابداري قيمت تمام شده متکي باشد بطوريکه توليد کننده هم بايستي از هزينه هاي غير ضروري بپرهيزد و برقراري کف و سقف قيمت تعادل در بازار توليد و مصرف را ايجاد مي کند. که وجود چنين مديريتي مهم عمدهاي در بهبود و افزايش توليد صنعت مرغداري به همراه خواهد داشت.

– محدوديت هاي پژوهش:
1- اولين محدوديت در اين مطالعه ميزان پرسشنامه هاي برگشتي بود از مجموع 50 پرسشنامه توزيع شده ، تنها 30 برگ برگردانده شد.
2- دومين محدوديت در اين مطالعه محدوديت مکاني است و چون فقط در شهرستان آمل انجام گرفته است نتايج آن ر ا شايد نتوان به شهرهاي ديگر تعميم داد.
3- عدم همکاري برخي از مديران صنايع مرغداري در زمينه جمع آوري اطلاعات مورد نياز .

– پيشنهادات:
-با توجه به اينکه نمونه حاضر تنها منحصر به شهرستان آمل مي باشد طبعاً تعميم نتايج ان نيز محدود مي باشد . پيشنهاد مي شود که تحقيقي مشابه به اين پژوهش در سطح شهرهاي ديگرکشور انجام شود.

منابع
الف )منابع داخلي :
1- سلامي ،حبيب اله(1383)،مفاهيم و اندازگيري بهره وري در کشاورزي،فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه ،شماره18.
2- طاهري ،شهنام(1382)،بهره وري وتجزيه وتحليل آن در سازمان ها،نشر هواي تازه ،تهران.
3- طالع زاري ،محمد(1379)،اندازه گيري وتجزيه وتحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور گوشتي استان سمنان،پايان ارشد،مرکز آموزش عالي امام خميني .
4- هنرور،شهريار (1376)،بررسي وضعيت صنعت پرورش مرغ گوشتي دراستان فارس ،گزارش مطالعاتي ،مديريت طرح و برنامه جهاد سازندگي .
5. خاكي، غلامرضا(1376)؛ “افزايش افزوده، راهي براي اندازه‌گيري بهره‌وري”، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
6. فطرس، محمد‌حسن(1382)، “اثر سياست‌هاي پولي و مالي دولت بر متغيرهاي عمده بخش كشاورزي اقتصاد کشاورزي و توسعه”، شماره 43 و 44.
7. باقري، هومن(1379)، “بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري خصوصي و رشد بخش كشاورزي”، اقتصاد كشاورزي و توسعه.
8. مهرگان، نادر(1384)، “تحليل رفتار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در كشاورزي ايران”، اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره 22.
9. كهنسال،رضا و علي دهقانيان(1382)، “اندازه‌گيري كارايي عوامل توليد كشاورزي در منطقه تربت حيدريه”، سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان.
10. اميني، علي و حسن فليحي(1375)، ” وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و عوامل مؤثر بر آن طي دوره 1344 تا 1373″، وزارت كشاورزي(سابق) .

ب) منابع لاتين مورد استفاده در اين تحقيق
1. EDUARDO T.GONZALEZ(2004), “THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON PRODUCTIVITY IN ASIA”, PUBLISHED BY THE ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION
2. MIRFAKHRAI MOHAMMAD(2004), “TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY GROWTH: SURVEY REPORT”, PUBLISHED BY THE ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION

به نام خدا
پاسخ دهنده گرامي باسلام
در سال هاي گذشته يكي از اهداف سياست گذاران و برنامه ريزان كشور حركت به سمت خودكفايي و اشتغال زايي بوده است.
بنابراين لازم است ميزان موفقيت اين برنامه ها مستمراً مورد ارزيابي قرار گيرد اين پژوهش با هدف شناسايي ميزان موفقيت مرغداران واحدهاي صنعتي در بررسي اقتصاد توليد صنعت مرغداري در شهرستان آمل انجام مي گيرد. نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما براي اين تحقيق مفيد بوده و مي تواند به بهبود سياست ها و برنامه هاي آينده كمك نمايد ضمن تشكر از اينكه وقت خود را جهت همكاري با اين پژوهش قرار مي دهيد خواهشمند است سئوالات زير را با دقت خوانده و پاسخ خود را در محل مناسب مشخص كنيد لازم به ذكر است كه سئوالات داده شده صرفاً به منظور انجام كار پژوهش و علمي تهيه شده است و هيچ گونه استفاده ديگري از آن نخواهد شد.- -با سپاس فراوان-
بخش الف مشخصات فردي
1- سن ….. ………………………سال
2- تجربه كار …………………… سال
3- جنسيت مرد O زن O
4- ميزان تحصيلات زير ديپلم O ديپلم O فوق ديپلم O ليسانس و بالاتر O
5- نوع فعاليت مرغداري گوشتي O مرغ مادر گوشتي O تخم گذار O
6- ظرفيت مرغداري……………قطعه
7- تعداد كارگر …………………نفر

بخش ب – سئوالات دو گزينه اي
1- پروانه بهره برداري داريد بلي O خير O
2- نوع سيستم پرورشي باز O بسته و اتوماتيك O
3- نوع مالكيت شخصي O اجاره اي O
4- مالكيت به صورت انفرادي O شركتي O
5- وضعيت فعاليت در سال كسب اطلاعات فعال O غير فعال O
6- وضعيت تخصص كارگران ماهر O ساده O
بخش ج – سئوالات چند گزينه اي-
به نظر شما وضعيت اقتصاد توليد در بخش صنعت مرغداري گوشتي در شهرستان آمل با در نظر گرفتن هر يك از مواردي كه در زير آمده چگونه است ؟
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
1- تنوع نژادي جوجه هاي موجود در بازار چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
2- كيفيت جوجه هاي يكروزه به عنوان اصلي ترين نهاده چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
3- تهيه جوجه هاي يكروزه در شهرستان آمل چگونه است
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
4- قيمت جوجه هاي يكروزه در شهرستان آمل چگونه است
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
5- كيفيت دان مورد نياز در سال هاي اخير چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
6- قيمت دان مورد نياز در سال هاي اخير چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
7- كيفيت داروهاي موجود در بازار براي مقابله با بيماري ها به ويژه بيماري هاي واگيردار چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
8- قيمت دارو هاي مذكور چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
9- وضعيت تلفات در دوره پرورش چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
10- سيستم حمل و نقل نهاده ها چگونه مي باشد.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
11- تامين نيروهاي ماهر و نيمه ماهر در بازار چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
12- وضعيت مراكز آموزشي نيروي كار در راستاي افزايش بهره وري و بهينگي توليد چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
13- فاصله شما در برخورداري از تكنولوژ ي با وضعيت استاندارد جهاني چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
14- كارايي تجهيزات موجود در مزرعه شما چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
15- تهيه تجهيزات مورد نياز كه منطبق بر استانداردهاي جهاني باشد از بازارهاي داخلي چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
16- وضعيت تأمين سرمايه براي ادامه كار و توسعه صنعت براي شما چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
17- حمايت سيستم هاي بانكي و مالي كشور از اين صنعت چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
18- حمايت مراكز بيمه اي كشور از اين صنعت چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
19- وضعيت سيستم توزيع محصول توليد شده در بازر مصرف چگونه است.
بسيار نا مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O

20- نقش واسطه ها در اين صنعت در جهت حمايت از توليد كننده را چگونه ارزيابي مي كنيد.
بسيار مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
21- گرايش مصرف كنندگان به مصرف گوشت مرغ را چگونه ارزيابي مي كنيد.
بسيار مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
22- عملكرد تعاوني هاي مرغداران چگونه است.
بسيار مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
23- وضعيت توليد در سال هاي اخير در مرغداري خودتان چگونه است.
بسيار مناسب O نامناسب O مناسب O بسيار مناسب O
24- وضعيت توليد در سال هاي اخير در سطح شهرستان چگونه است.
بسيار مناسب O

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *