منبع پایان نامه درمورد کارشناسان، مباشر، بخش اقتصاد

را با مشکل مواجه ساخته است.
سياستهاي کميسيون تنظيم بازار و ساز و کارهاي اجرايي تعيين شده براي تنظيم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در سال 82 با طولاني شدن فرآيند تعيين مباشر و پيمانکار خريد با تأخير در تأمين اعتبارات مورد نياز و افزايش شديد قيمت ها عملاً اجرا نشد به همين خاطر نوسان قيمت در سال 82 به حدود 62 درصد رسيد. در سال 83 با توجه به کاهش جهاني قيمت نهاده ها اما به دليل عدم تعيين قيمت کف و سقف محصول حدود 27 درصد نوسان دارد.
موانعي که موجب عدم دسترسي به اهداف در طول دوره مورد نظر شده است عبارتند از :
1- افزايش سطح عمومي قيمت در کشور
2- نوسان قيمت هاي جهاني نهاده هاي مصرفي
3- عدم وجود ذخاير کافي
4- تعيين قيمت هاي سقف و کف به صورت غير کارشناسي
5- تأخير در تأمين اعتبارات تصويبي
6- شناخت ناکافي از بازار و محدوديت اختيارات دستگاه مباشر
7- ناهماهنگي بين دستگاه هاي مربوطه
8- شرايط حاکم بر بازار نهاده هاي مصرفي
9- افزايش مصرف به دليل جايگزيني اين فرآورده به جاي ساير مواد پروتئيني

فصل سوم
روش تحقيق

1-3- مقدمه
پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي با روش شناختي مبتني است که در آن علم بکار ميرود.در واقع روش تحقيق مجمو عه اي از قواعد ،ابزارهاوراه هاي معتبر (قابل اطمينان )و نظام يافته اي براي واقعيت ها ، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است
بنابراين تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع .روش،ابزار و نمونه يک تحقيق لازم و ملزوم يکديگرند .در تحقيق حاضر به روش تحقيق و ابزار هاي خاص که در آن بکار رفته است که در زير به آنها اشاره مي شود.

2-3- روش تحقيق
اين تحقيق بر حسب هدف در گروه تحقيقات کاربردي جاي مي گيرد.هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص مي باشد. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت مي شود.زيرا در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تا با بررسي اقتصاد توليد صنعت مرغداري (گوشتي )در شهرستان آمل را موردس ارزيابي قراردهيم .
3-3- جامعه آماري
جامعه آماري به کل افرادي گفته مي شود که از جهات ويژه اي که به موضوع تحقيق مربوط ميشود داراي صفات مشترک بوده و مشمول نتايج پژوهش مورد نظر باشند. محقق بايد قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماري آن تحقيق را مشخص و روشن کند تا هم تکليف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگي به ديگران معرفي نمايد. جامعه آماري را جامعه هدف نيز مي گويند.
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران و کارشناسان و صاحب نظران بخش اقتصادي در صنعت مرغداري در شهرستان آمل مي باشد که تعداد نمونه 50 نفر در نظر گرفته شده است.
4-3-روش نمونه گيري :
در اين پزوهش از روش نمونه گير تصادفي ساده براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است
5-3- روشهاي جمع آوري داده ها و اطلاعات:
اصلي ترين روش ها براي جمع آوري داده ها به شرح زير است:
1-5-3- روش کتابخانه اي
در برخي تحقيقات اطلاعاتي كه بايد بعنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند از پيش آماده هستند. بدين صورت كه محقق بدنبال اطلاعات جديد نيست بلكه مي تواند نسبت به جمع آوري اطلاعاتي كه از قبل تهيه شده اند اقدام كند.
– مزايا روش کتابخانه اي :
به واسطه موجود بودن اطلاعات ارزان است. در وقت صرفه جويي مي شود. مهمترين مزيت آن امكان ارزيابي روند موضوع مورد بررسي در گذشته است كه در مطالعات كه به گذشته نگرش دارد، بسيار حائز اهميت است.
2-5-3 – استفاده از طراحي و تدوين پرسشنامه خود ساخته توسط محقق :
– پرسشنامه :
پرسشنامه يكي از ابزارهاي كسب اطلاعات در تحقيقات اجتماعي است كه به خصوص در پروژه‌هاي نظرسنجي كه داده‌ها به طور مستقيم گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند، مهمترين ابزار به شمار مي‌رود. بنابراين؛ تهيه و تنظيم پرسشنامه از حساسيت به سزايي برخوردار است و بايد پژوهشگر متناسب با اهداف و برنامه‌هاي خود در فرآيند تحقيق پرسشنامه مطلوبي را تهيه و با تكميل آن اطلاعات موردنظر را كسب نمايد. البته تهيه پرسشنامه، اولين گام در يك تحقيق و تحقيقات مبتني بر نظرسنجي علمي نيست. در بعضي از موارد مشاهده مي‌شود كه بررسي‌هاي افكارسنجي را به اشتباه از تهيه پرسشنامه آغاز مي‌كنند و پس از آن اقدام به گردآوري اطلاعات موردنظر مي‌نمايند؛ ‌در حالي كه قبل از تنظيم پرسشنامه مراحلي وجود دارد كه بدون توجه به آنها امكان تهيه پرسشنامه درست امكان‌پذير نيست و يا اين كه پژوهشگر را به اهداف خود نمي‌رساند. در پروژه‌هاي افكارسنجي تهيه و تنظيم پرسشنامه بخشي از يك فرآيند تحقيق علمي است و به شدت به مراحل قبل و پس از خود وابسته است.
در تحقيقاتي كه از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده مي‌شود، پاسخ‌گويان با تكميل پرسشنامه‌ها در مصاحبه‌اي كه خود اجراي آن را بر عهده داشته‌اند، شركت مي‌كنند. به همين دليل سؤال‌هاي مربوط به پرسشنامه بايد كاملاً روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو بتواند نقش مصاحبه‌كننده را نيز اجرا كند.
پرسشنامه حاوي سؤال‌هايي درباره متغيرهاي مورد سنجش جامعه مورد مطالعه است. اين سؤال‌ها كه هر يك بر يكي از ابعاد موضوع مورد مطالعه تمركز دارد، بايد به گونه‌اي طراحي شود كه كليه اطلاعات موردنظر، دريافت شود. اگر محقق در طرح سؤال‌هاي پرسشنامه بر اين اصل تأكيد داشته باشد، مسلماً پرسشنامه از روايي لازم برخوردار خواهد بود و از به كار بردن سؤال‌هاي بي‌ارتباط و اضافي كه جز اتلاف وقت و آشفتگي در كار تحقيق نتيجه‌اي ندارد، خودداري مي‌شود
?? مزاياي پرسشنامه:
الف ) عدم نياز به شحص مصاحبه كننده
ب) ساده و ارزان
ج) سادگي طبقه بندي و تجزيه و تحليل
د) دقت يشتر پاسخ ها بواسطه محرمانه ماندن افراد
ه) امكان انجام مطالعات بزرگ
و) يكسان بودن شرايط در زمان تكميل

روش و ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت کتابخانه اي و ميداني مي باشد.. به اين صورت که براي دستيابي به پيشينه تحقيق و مباني نظري آن با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه کتب و مقالات مرتبط اطلاعاتي گردآوري شد. در مرحله ميداني با طراحي و تدوين پرسشنامه خود ساخته توسط محقق از نقطه نظرات مديران و کارشناسان و صاحب نظران بخش اقتصادي در صنعت مرغداذي که تعداد نمونه 50 نفر در نظر گرفته شده براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است.
6-3 روايي پرسشنامه
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد مي تواند خصيصه مورد نظر را بسنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت
روشهاي متعددي براي تعيين روايي ابزار اندازه گيري وجود دارد که در اين تحقيق از روش ذيل استفاده شده است:
روايي محتوا: روايي محتوا نوعي روايي است که معمولا براي بررسي اجزاء تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري بکار برده مي شود. روايي محتوايي يک آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد.
در اين راستا مي توان به اين نکته اشاره نمود که پرسشنامه ابتداي مورد استفاده در اين پژوهش ، شامل 60 سال بود، پس از انجام مطالعات مربوط به تحقيق وبررسي پرسشنامه فوق و پس از تاييدچند نفر از کارشناسان ومتخصصين و اساتيد وتوزيع ابتدايي پرسشنامه بين اين افراد صاحبنظر و اعمال نظرات اصلاحي و حذف واصلاح بعضي از سوالات ، براي پاسخگويي به افراد نمونه ارايه شد.

7-3- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه :
اعتبار بيروني پرسشنامه (پايايي): هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است که چنانچه اين تحقيق توسط فرد ديگري يا توسط همان محقق در زمان و مکانهاي ديگري دوباره انجام شود به نتايجي مشابه با نتايج فعلي دست يابد. معمولا براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده ميگردد.
براي اين منظور پرسشنامه فوق در بين 50 نفر از کارکنان بانک سپه توزيع گرديد و
ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه ميشود (ثرندايک،1369?234):

که در آن:
n = تعداد سوالهاي تست
Si2 = واريانس سوال i
St2 = واريانس کل تست
جهت محاسبه ضريب ? ازنرم افزار spssاستفاده شدکه ميزان ? براي30 پرسشنامه مقدار 80/ بدست آمد و مشخص گرديد که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. زيرا مقدار ضريب آلفا بالاتر از حد قابل قبول براي مقاصد کاربردي که %70 است بيشتر مي باشد. لذا مي توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر داراي پايايي قابل قبول است (ديک 1977: ص 195).

8-3- شيوه نمره گذاري پرسشنامه
در پرسشنامه حاضرروش نمره گذاري از سيستم يک تا 5 پيروي مي کند، يعني اگر پاسخگو گزينه بسيار مناسب را انتخاب کند ، نمره 5 و اگر گزينه مناسب را انتخاب کند به وي نمره 4 تعلق مي گيردو به همين ترتيب گزينه متوسط نمره 3 و به گزينه نامناسب نمره 2 وگزينه بسيار نامناسب نمره 1 تعلق مي گيرد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

تجزيه و تحليل آماري داده ها
همانگونه که ذکر شد عمل پردازش داده هاي حاصل از پرسشنامه ، عمدتا با استفاده از نرم افزار آماري صورت گرفته است . تلاش شده است تا نتايج حاصل از پرسشنامه بصورت خلاصه و به همراه جدول و نمودار مربوطه ارائه شود و تحليل ها نيز بر اساس اين جداول صورت مي پذيرد.
در تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش سعي شده است ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به بررسي مشخصات فردي گروه نمونه بپردازيم ودر ادامه با استفاده از شاخص هاي فراواني و درصد و ميانگين به بررسي سوال هاي پرسشنامه پرداخته شود .
در قسمت آمار استنباطي با استفاده از روش هاي آمار اسنباطي با در نظر گرفتن ماهيت داده ها و بررسي داد ها جهت استفاده از آزمون هاي مناسب به بررسي فرضيه هاي پژوهش مي پردازيم .

4-1-اطلاعات جمعيت شناختي :
در اين قسمت با بررسي سوالات ابتدائي پرسشنامه در نمونه آماري پرداخته مي شود .
1-بررسي وضعيت سن افراد گروه نمونه در پژوهش:
جدول 4-1:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس سن
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
سن
13.3
13.3
4
30-20
40.0
26.7
8
40-31
60.0
20.0
6
50-41
100.0
40.0
12
51 به بالا

100
30
جمع
نمودار 4-1:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس سن

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه افراد داراي سنين 20 تا 30 سال با13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي داراي سنين51به بالا با 40درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

2-بررسي وضعيت تجربه کاري افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-2:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس تجربه کاري
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
تجربه کاري
6.7
6.7
2
5-0
40.0
33.3
10
10-6
70.0
30.0
9
15-11
100.0
30.0
9
15به بالا

100
30
جمع

نمودار 4-2:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس تجربه کاري

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه افراد داراي تجربه کاري5-0 با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي تجربه کاري10-6 با 33 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

3-بررسي وضعيت جنسيت افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-3:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس جنسيت
درصد فراواني تجمعي
درصد

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *