منبع پایان نامه درمورد مصرف کننده، بهره بردار، اقتصاد کشور

عاملي براي درگيري هاي بعدي باشد اين بيماري ها از طريق مهاجرت هوايي پرندگان، واردات مرغ هاي آلوده، نژادهاي وارداتي و عوامل ديگر ايجاد شود، لذا مراقبت هاي مستمر و سختگيرانه جلوگيري از اين بيماري ها خواهد شد بنابراين جلوگيري از بيماري هاي واگيردار هجومي عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت خواهد بود.
20-در بخش کشتارگاه ها و سيستم هاي بهداشتي کشتار و بسته بندي
کشتارگاه و سيستم بسته بندي مرحله مهمي در حد فاصل توليد و مصرف است لذا در جدول زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
1
5
6
13
5
3%
17%
20%
43%
17%
جمع
30
100%

در بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان در مي يابيم که از وضعيت کشتارگاه ها و سيستم هاي بسته بندي راضي هستند کشتارگاه هاي صنعتي و بسته بندي مکانيزه ضمن سرعت در انتقال محصول به دست مصرف کننده، با ضريب بهداشتي بالا مي تواند خلاء هاي ايجاد شده در بازار را براي مصرف کننده تامين کند و نيز در زمان افزايش توليد با بسته بندي و فريز مناسب تقويت براي مرغداران باشد لذا وجود کشتارگاه هاي مکانيزه و بسته بندي بهداشتي عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت به شمار مي آيد.

21-در بخش صادرات و واردات گوشت مرغ
صادرات و واردات گوشت مرغ سهم عمده اي در کاهش يا افزايش توليد واحدهاي مرغداري و در نتيجه موجب بهبود يا آسيب به توليد اين صنعت مي گردد و در جدول زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
17
10
3


57%
33%
10%


جمع
30
100%

يکي از گويه هايي که دليل بر عمق مشکلات مرغداران هست همين گويه است. ديدگاه پاسخ دهندگان محترم گوياي اين مشکل است بيش از 90 درصد وضعيت صادرات و واردات را بسيار نامناسب و نامناسب مي دانند. هر توليدي نياز به صادرات دارد و براي تقويت هر محصول توليدي در داخل نياز به قطع واردات است که اين امر در سال هاي اخير ضربات شديدي به صنعت وارد کرده است. در جاهايي که مي بايست با صادرات به موقع به کمک توليد مي رفتيم نرفتيم و در جايي که بايد با حذف واردات کمک به توليد مي کرديم کمک نکرديم اين امر نياز به وضع قوانيني کارآمد دارد که لازم است دست اندرکاران و مسئولان براي کمک به صنعت مرغداري انجام دهند لذا وضع قوانيني مربوط به صادرات و واردات عامل بسيار تعيين کننده اي در بهبود و افزايش توليد مرغ در واحدهاي گوشتي مي باشد.

22-در بخش مديريت قيمت
مديريت قيمت مکانيزمي مناسب از طرف دستگاه هاي مرتبط با توسعه اين صنعت در کشور بوده که سهم عمده اي در ثبات و بهبود بخشي کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري دارد. در جدول زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
6
12
7
3
2
20%
40%
23%
10%
7%
جمع
30
100%

در بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان محترم مشاهده مي کنيم که مديريت قيمت وضعيت مناسبي در صنعت ندارد منظور از مديريت قيمت تعيين قيمت در بخش نهاده ها و محصول نهايي آن هم در مواقع اضطرار استفاده از قيمت کف (در جهت حمايت از توليد کننده) و قيمت سقف (در جهت حمايت از مصرف کننده) که اين قيمت گذاري ها بايستي منصفانه با در نظر گرفتن حداقل سود متعارف براي توليدکننده باشد. تجربه نشان داده مديريت قيمت در سال هاي اخير بيشتر در زمان افزايش شديد قيمت مرغ بوده که خود اين افزايش قيمت به علت عدم حمايت در دوره هاي گذشته از توليد کننده بوده که به علت خارج شدن بخش عمده اي از توليدکنندگان از چرخه توليد صنعت دچار کمبود توليد شده و نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده و در آينده باز اين سيکل بطور منفي تکرار مي شود لذا مديريت قيمت مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مي باشد.
23-در بخش خريد تضميني در مواقع کاهش شديد قيمت
خريد تضميني محصولات کشاورزي سهم عمده اي در بهبود بخش و افزايش توليد واحدهاي مرغداري دارد. در جدول زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
1
6
10
12
1
3%
2%
34%
40%
3%
جمع
30
100%

پاسخ دهندگان محترم با اعلام نظر خود بين مي کنند که در موقع کاهش شديد قيمت در کنار کارهاي ديگر از قبيل صادرات، جلوگيري از واردات، تبليغات براي مصرف بيشتر و يکي از کارهايي که بايد صورت گيرد خريد تضميني است که دلگرم کننده توليدکنندگان است. لذا خريد تضميني محصولات توليد شده مازاد بر مصرف عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري است.

فصل پنجم
نتيجه گيري

5-1 – نتيجه گيري:
الف ) نتايج جمعيت شناختي پژوهش
1- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که افراد داراي سنين 20 تا 30 سال با13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي داراي سنين51به بالا با 40درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
2- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که افراد داراي تجربه کاري5-0 با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي تجربه کاري10-6 با 33 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد
3- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که زنها با17 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد ومردان با 83 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
4- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که افراد داراي مدرک فوق ديپلم با 13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي داراي مدرک ديپلم با37درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد
5- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که مرغ مادر گوشتي با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد و مرغداري گوشتي با 93درصدبيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد.
6- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که واحدهاي داراي ظرفيت مرغداري20000به بالابا10 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وواحدهاي داراي ظرفيت مرغداري5000-0با33 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
7- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که تعداد کارگران15-11و20-16و20نفر به بالا با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد کارگران5-0 با 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
8- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که تعداد افرادي داراي پروانه بهره برداري نيستندبا 13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي پروانه بهره برداري هستند با 87 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
9- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که تعداد افرادي که داراي نوع سيستم پرورشي بسته و اتوماتيک هستند با 23 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي نوع سيستم باز هستند با 77 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
10- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که تعداد افرادي که داراي نوع مالکيت اجاره اي هستند با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي نوع مالکيت شخصي هستندبا 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
11- از نتايج پژوهش مشخص گرديد که تعداد افرادي که داراي مالکيت به صورت شراکتي هستند با33 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعدادافرادي که داراي مالکيت به صورت خصوصي هستند با 67 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
12- از نتايج پژوهش مشخص گرديد تعداد افرادي که داراي وضعيت غير فعال در حال حاضر هستند با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي وضعيت فعال هستند با 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .
13- از نتايج پژوهش مشخص گرديد تعداد افرادي که داراي وضعيت تخصصي کارگران ساده وماهر هستند هر دو گروه با 27 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي وضعيت تخصصي کارگران ماهر و ساده هستند با 48 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد .

ب ) نتايج فرضيه هاي پژوهش:
1- از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين ميزان علاقه و مشارکت مرغداران شهرستان آمل و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد
2-از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين ايجاد شركت هاي تعاوني با كاركرد تهيه مواد اوليه و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
3- از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين ساماندهي بازار وتقاضاي گوشت مرغ و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
4- از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين بالا بردن انگيزه و رضايتمندي و مهارت كارگران مشغول در واحدهاي مرغداري گوشتي و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
5- از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين حضور دولت در مراحل مختلف سياستگذاري مرتبط با صنعت مرغداري و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت در اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
6- از نتايج پژوهش مشخص گرديدکه بين بازار نهادهاي توليد مرتبط اين صنعت و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه:
1) از نظر پاسخ دهندهگان بهترين نژاد جوجههاي يک روزه که در شهرستان آمل بومي شده نژاد ROS ميباشد و تنوع نژادي نژادي جوجههاي يک روزه را موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد نميدانند.
2) از نظر پاسخ دهندگان قابل دسترسي بودن جوجههاي يک روزه مناسب ضمن کاهش هزينه ها موجب افزايش بهرهوري توليد شده و موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت خواهد شد.
3) پيش از نود درصد پاسخ دهندگان از نوسانتا قيمت جوجه ناراضي و رسيدن به ثبات قيمت جوجهها را راهي براي رسيدن به بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت ميدانند.
4) بعد از جوجه که اصلي ترين نهاد صنعت ميباشد دان مورد استفاده مرغداريها دومين نهاده مهم صنعت به شمار ميرود که عمده مشکل موجود بالانس نبودن مقدار انرژي و بويژه پروتئيني دان مصرفي در کنجاله سويا ميباشد و توجه به کيفيت دان اعم از دان آماده يا پيلت مي تواند بطور وسيعي بر بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت نتيجه بخش باشد.
5) نوسانات قيمت دان مصرفي بويژه نهادهاي وارداتي که منجر به افزايش هزينه توليد مي شود و مستقيماً باعث خروج برخي از توليد کنندگان از صنعت مي شود مي تواند ضمن کاهش توليد موجب کمبود گوشت مرغ در دوره هاي آتي در بازار شود که به شکلي اقتصاد کشور و بازار قيمت گوشت را متزلزل خواهد نمود.
6) از ديدگاه پاسخ دهندگان اگر چه دامداري موجود در بازار از قيمت بالايي برخوردارند اما داراي نوسانات شديدي مثل قيمت جوجه و دان برخوردار نيستند از اين ثبات نسبي به شکلي بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت را فراهم مينمايد.
7) از نظر پاسخ دهندگان داروهاي موجود در بازار داخلي از کيفيت مناسبي برخوردارند که اين امر به بهبود صنعت کمک ميکند.
8) قيمت حمل و نقل نهادها به نظر پاسخ دهندگان با عنايت به آزادسازي قيمت انرژي مناسب و تأثير چنداني بر افزايش هزينه توليد ندارد که اين امر عاملي براي رکود صنعت نميباشد.
9) يکي از دغدغههاي پاسخ دهندگان تأمين نيروي کار مورد نياز در واحدهاي مرغداري است با توجه به اهميت نيروي انساني وجود نيروهاي غير بومي (مهاجرين افغاني) در اکثر واحدها مشکلاتي براي صنعت ايجاد نموده که بيشترين شکل عدم

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *