نماييم:

جدول 4-18:نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 5 پژوهش

مقدار آزمون = 18

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 5
-18.019
29
.000
-9.20000
-10.2442
-8.1558

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0 از الفاي آزمون يعني 0.05 کوچکتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد بنابراين بين حضور دولت در مراحل مختلف سياستگذاري مرتبط با صنعت مرغداري و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت در اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه 6: بين بازار نهادهاي توليد مرتبط اين صنعت و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد
براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي نماييم:

جدول 4-19:نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 6 پژوهش

مقدار آزمون = 18

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 6
1.033
29
.310
.76667
-.7515
2.2848

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0.310 از الفاي آزمون يعني 0.05 بزرگتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد بنابراين بين بازار نهادهاي توليد مرتبط اين صنعت و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

ديدگاه مرغداران پاسخ دهنده در خصوص گويه هاي مربوط به بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري در شهرستان آمل
1-تنوع نژادي جوجه هاي موجود در بازار داخلي
تنوع نژادي جوجه هاي يک روزه موجود در بازار داخلي يکي از عوامل تعيين کننده بهبود و کيفيت و افزايش توليد در بخش صنعت مرغداري شهرستان آمل به حساب مي آيد.
در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان محترم در اين خصوص ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درصد
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
0
2
7
18
3
0
7%
23%
60%
10%
کل
30
100%

با تامل در ديدگاه پاسخ دهندگان محترم در مي يابيم آنان از نژادهاي موجود رضايت دارند. دو نژاد مهم جوجه هاي موجود در کشور عبارتند از راس Ros و کاپ Cup که نژاد راس در شهرستان به دلايل اقليمي شهرستان گرم معتدل و مرطوب بودن بومي گشته و مورد استقبال مرغداران قرار گرفته است. در بررسي جوجه هاي يک روزه توجه به مرغ مادر و اجداد هم بايد بررسي شود کيفيت جوجه هاي يک روزه به کيفيت و شرايط نگهداري مرغ مادر و اجداد بستگي دارد جوجه به عنوان اولين و مهمترين نهاده بسيار با اهميت است که تجربه نشان داده ورود نژادهاي متعدد مي تواند آسيب هاي جدي به صنعت وارد نمايد. بنابراين تنوع زياد نمي تواند موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد شود. بلکه نژادهاي موجود و بومي شده و سرمايه گذاري در بخش مرغ مادر و اجداد در نژادهاي موجود بهتر از تنوع پذيري در نژادهاست.
2-چگونگي تهيه و دسترسي به جوجه هاي يک روزه
سهل الوصول و در دسترس بودن جوجه ها باکيفيت يک روزه عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري بر عهده دارد.
در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص در دسترس بودن جوجه هاي يک روزه صنعت در شهرستان آمل ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درصد
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
8
12
5
3
2
27%
40%
16%
10%
7%
کل
30
100%

با اندکي تامل در نظر مرغداران شهرستان مي بينيم حدود 70 درصد مرغداران به گزينه هاي بسيار نامناسب و نامناسب نظر داده اند که اين گوياي آن است بايستي به تهيه جوجه ها براي مرغداران توجه بيشتري شود چرا اصلي ترين نهاده هاي اين صنعت جوجه است و اگر جوجه هاي مناسب در دسترس مرغداران قرار نگيرد يقينا بقيه نهاده ها نيز به هدر مي رود ضمن اينکه هيچ چاره اي براي تعويض جوجه هاي نامناسب در دوره پرورش براي مرغدار وجود ندارد و تجربه نشان داده که بسياري از مرغداران به همين دليل زيان هاي سنگيني از همين مورد متحمل شده اند. لذا تهيه جوجه هاي يک روزه مناسب و خوب عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري بر عهده دارد.
3-قيمت جوجه هاي يک روزه
جوجه به عنوان اصلي ترين نهاده هاي واحدهاي مرغداري از اهميت خاصي برخوردار است يکي از موارد مبتلا به در بخش جوجه قيمت آن است که در جدول زير ديدگاه پاسخ دهندگان شهرستان آمل به اين مورد ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
19
10
1
0
0
63%
34%
3%
0
0
جمع
30
100%
با اندکي تامل به جدول فوق مي بينيم بيش از 90 درصد پاسخ دهندگان از شرايط قيمت جوجه يک روزه راضي نيستند وضعيت را بسيار نامناسب و نامناسب مي دانند. نکته مهم و تخصصي در بخش قيمت جوجه هاي يک روزه آن است که مرغداران از افزايش شديد و يا کاهش شديد قيمت جوجه ها استقبال نمي کنند زيرا در زمان کاهش قيمت ها معمولا مرغ مادر داران جهت کاهش ضرر اقدام به حذف مواد پروتئيني از خوراک آنها مي کنند که اين امر موجب آسيب جوجه ها مي شود و در زمان افزايش شديد قيمت ها به علت نگراني از دخالت دولت براي کاهش قيمت ها به ويژه قيمت گوشت مرغداران نگران کاهش قيمت گوشت هستند. لذا رسيدن به قيمت تمام شده جوجه با در نظر گرفتن سود متعارف براي مرغ مادر داران بهترين قيمت براي جوجه هاي يک روزه مي باشد. بنابراين قيمت جوجه به عنوان اصلي ترين نهاده صنعت مرغداري براي مرغداران حائز اهميت است که رسيدن به تعادل در قيمت عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت در شهرستان خواهد بود.
4-کيفيت دان مورد نياز
دان و کيفيت آن به عنوان دومين نهاد مهم صنعت مرغداري مورد توجه است که در ذيل نظر پاسخ دهندگان درا اين مورد را مشاهده مي کنيم.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
4
14
6
5
1
13%
47%
20%
17%
3%
جمع
30
100%

دان در بخش طيور به دو قسمت مجزا و پيلوت (آماده) تقسيم مي شود که ذرت و سويا اصلي ترين نهادهاي دان مرغ مي باشد. ذرت تامين کننده انرژي و سويا تامين کننده پروتئين دان تلقي مي شود که بخش عمده آن از خارج وارد مي شود. پايين بودن کيفيت هر کدام مي تواند آسيب جدي به صنعت وارد نمايد. بطوري که سال هاي اخير ورود سوياهاي بي کيفيت با پروتئيني پايين موجب متحمل شدن مرغداران به ضررهاي سنگين شده به طوري که بعضي از آنها از چرخه توليد خارج شدند ضمن اينکه در بخش توليد دان پيلت (آماده) هم به دلايل عمده اي از قبيل نوسانات قيمت ذرت و سويا، کسب سود غير متعارف، عدم رعايت موارد بهداشتي، جايگزين نمودن برخي نهاده هاي با قيمت پايين مثل پودر گوشت موجب درگير شدن دان پيلت مي شود که اين امر موجب وارد شدن ضررهاي زيادي به مرغداران خواهد شد. لذا دان و کيفيت آن به عنوان دومين نهاد مهم صنعت مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود بخشيدن کيفيت و افزايش توليد در صنعت ايجاد نمايد.
5-قيمت دان
قيمت دان نيز به عنوان دومين نهاده هاي صنعت مرغداري مورد توجه مرغداران مي باشد که در ذيل نظر پاسخ دهندگان محترم در مورد قيمت دان موجود در بازار را مشاهده مي کنيم.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
7
12
7
4
0
23%
40%
24%
13%
0
جمع
30
100%

قيمت دان در سال هاي اخير تغييرات شديدي داشته است که بيش از 60 درصد پاسخ دهندگان به وضعيت بسيار نامناسب و نامناسب نظر داده اند. کوتاه بودن دوره هاي پرورش واحدهاي مرغداري گوشتي موجب مي گردد تا نوسانات شديد قيمت بتواند اين صنعت را مواجه با مشکلات غير قابل جبران نمايد بطوري که در ماه هاي اخير افزايش شديد قيمت سويا (200 تا 250 درصدي) موجب غير سودده بودن صنعت گرديده که اين امر موجب تعطيلي برخي واحدها و در نتيجه کاهش توليد و يقينا مثل هر زنجيره اقتصادي موجب افزايش قيمت گوشت مرغ در ادامه خواهد شد. پس يکي از وظايف مهم مسئولين ذيربط جلوگيري از نوسانات شديد قيمت دان مرغ مي باشد تا صنعت بهبود يابد.
6-کيفيت داروهاي موجود در بازار داخلي
داروهاي دامي عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري بر عهده دارد در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص کيفيت داروهاي موجود در بازار ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
2
8
12
7
1
7%
27%
40%
23%
3%
جمع
30
100%

با تامل در ديدگاه پاسخ دهندگان متوجه مي شويم آنها تا حدي از کيفيت داروهاي موجود در بازار راضي هستند داروهاي مرتبط به مرغداري ها شامل دو بخش از داروهاي پيشگيرانه (واکسن ها) و داروهاي درماني که عمده آنها بخش پني سيلين ها است که افزايش در مصرف آنها موجب آلودگي هايي در گوشت توليد شده مي شود. در کنار اين دو بخش از داروها، داروهاي ديگر تحت عنوان مکمل هاي غذايي هم مي باشند که آن نيز مي تواند موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت شود.

7-قيمت داروها
قيمت داروها نيز عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري بر عهده دارد. در ذيل فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص قيمت دارو ها ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
0
4
17
9
0

13%
57%
30%
0%
جمع
30
100%

با تامل در ديدگاه پاسخ دهندگان مي بينيم قيمت داروها از نظر آنها مناسب و خوب است علت آن هم اين است که قيمت داروها به صورت شديد داراي نوسان نيست البته قيمت ها بالا هست ولي نوسان شديد ندارد. برخلاف قيمت دان که نوسان شديد دارد البته لازم به ذکر است که کيفيت جوجه و کيفيت دان هر مقدار بالا باشد به همان مقدار نياز به دارو کمتر مي شود لذا رابطه بين اين نهاده ها رابطه معکوس است. بنابراين قيمت داروها عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت خواهد بود.

8-قيمت حمل و نقل نهاده ها
قيمت حمل و نقل نهاده ها در صنعت مرغداري ها عامل موثري در بهبود کيفيت و افزايش واحدهاي مرغداري بر عهده دارد. در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص قيمت حمل و نقل نهاده در صنعت مرغداري ها ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
5
16
7
2
0
16%
53%
24%
7%
0
جمع
30
100%

حمل و نقل نهاده ها شامل چهار بخش مي شود. حمل و نقل: جوجه هاي يک روزه، دان، مرغ گوشتي، کود مرغ. اگرچه هر کدام از اين بخش ها با خودروهاي مجزا حمل مي شود ولي در بخش حمل دان و کود اين جدايي بطور کامي رعايت نمي شود که مي تواند ناقل بيماري ها به سالن ها باشد ضمن اينکه موازين بهداشتي ضدعفوني نامناسب در کشتارگاه ها يا کارخانه هاي جوجه کشي مي تواند موجب توسعه بيماري هاي واگيردار در اين بخش شود بطور مثال در سال هاي 90 – 89 که صنعت مرغداري در کشور درگير بيماري هايي از قبيل آنفلونزا و نيوکاسل بوده با تشديد موازين بهداشتي از طرف واحدهاي مسئول کاهش اين آلودگي در سال 91-90 در کشور شد. بدين ترتيب قيمت حمل و نقل مي تواند موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري شهرستان شود.
9-چگونگي تامين نيروي کار در بازار کار
نيروي کار مورد نياز در صنعت مرغداري عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري بر عهده دارد در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص نيروي کار در صنعت مرغداري ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *