فراواني
فراواني
جنسيت
83.3
83.3
25
مرد
100.0
16.7
5
زن

100.0
30
جمع

نمودار 4-3:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس جنسيت

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه زنها با17 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد ومردان با 83 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

4-بررسي وضعيت ميزان تحصيلي افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-4:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس ميزان تحصيلات
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
ميزان تحصيلات
16.7
16.7
5
زير ديپلم
53.3
36.7
11
ديپلم
66.7
13.3
4
فوق ديپلم
100.0
33.3
10
ليسانس به بالا

100
30
جمع

نمودار 4-4:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس ميزان تحصيلات

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه افراد داراي مدرک فوق ديپلم با 13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي داراي مدرک ديپلم با37درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

5-بررسي وضعيت نوع فعاليت افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-5:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس نوع فعاليت
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
نوع
93.3
93.3
28
مرغداري گوشتي
100.0
6.7
2
مرغ مادر گوشتي

100
30
جمع

نمودار 4-5:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس نوع فعاليت

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه مرغ مادر گوشتي با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد و مرغداري گوشتي با 93درصدبيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

6-بررسي وضعيت ظرفيت مرغداري گروه نمونه در پژوهش
جدول 4-6:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس ظرفيت مرغداري
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
ظرفيت مرغداري
23
23
7
5000-0قطعه
43
20
6
10000-5000قطعه
70
27
8
15000-10000قطعه
87
17
5
20000-15000قطعه
100
13
4
20000به بالا

100
30
جمع

نمودار 4-6:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس ظرفيت مرغداري

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه افراد داراي ظرفيت مرغداري20000به بالابا13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وافراد داراي ظرفيت مرغداري5000-0با23 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

7-بررسي وضعيت تعداد کارگران گروه نمونه در پژوهش
جدول 4-7:جدول فراواني و درصد افراد نمونه بر اساس تعداد کارگران
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
تعداد کارگران
93.3
93.3
28
5-0نفر
100.0
6.7
2
10-6نفر
0
0
0
15-11

0
0
20-16

0
0
20به بالا

100.0
30
جمع

نمودار 4-7:نمودار درصد افراد گروه نمونه بر اساس تعداد کارگران

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد کارگران15-11و20-16و20نفر به بالا با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد کارگران5-0 با 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

8-بررسي وضعيت پروانه بهره برداري گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-8:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب پروانه بهره برداري
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
آيا پروانه بهره برداري داريد؟
86.7
86.7
26
بله
100.0
13.3
4
خير

100
30
جمع

جدول4-8:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب پروانه بهره برداري

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي داراي پروانه بهره برداري نيستندبا 13 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي پروانه بهره برداري هستند با 87 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

9-بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع سيستم پرورشي افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-9:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع سيستم پرورشي
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
نوع سيستم پرورشي:
76.7
76.7
23
باز
100.0
23.3
7
بسته و اتوماتيک

100.0
30
جمع

جدول4-9:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع سيستم پرورشي

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي که داراي نوع سيستم پرورشي بسته و اتوماتيک هستند با 23 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي نوع سيستم باز هستند با 77 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

10-بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع نوع مالکيت افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-10:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع مالکيت
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
نوع مالکيت
80
80.0
24
شخصي
100
20
6
اجاره اي

100
30
جمع

جدول4-10:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب نوع مالکيت

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي که داراي نوع مالکيت اجاره اي هستند با 6 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي نوع مالکيت شخصي هستندبا 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

11-بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب مالکيت (سيستم اداره کننده) افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-11:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب مالکيت
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
نوع مالکيت
66.7
66.7
20
انفرادي
33.3
33.3
10
شرکتي

100.0
30
جمع

جدول4-11:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب مالکيت

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي که داراي مالکيت به صورت شرکتي هستند با33 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعدادافرادي که داراي مالکيت به صورت خصوصي هستند با 67 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

12-بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت فعاليت در حال حاضر افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-12:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت فعاليت در حال حاضر
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
وضعيت فعاليت در حال حاضر
93.3
93.3
28
فعال
100.0
6.7
2
غير فعال

100.0
30
جمع

جدول4-12:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت فعاليت در حال حاضر

يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي که داراي وضعيت غير فعال در حال حاضر هستند هستند با 7 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي نوع وضعيت فعال هستند با 93 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

13-بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت تخصصي کارگران در حال حاضر افراد گروه نمونه در پژوهش

جدول 4-13:جدول بررسي وضعيت صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت تخصصي کارگران
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
وضعيت تخصصي کارگران
26.7
26.7
8
ماهر
53.4
26.7
8
ساده
100
46.7
14
ماهر و ساده

100.0
30
جمع

جدول4-13:نموداربررسي صنايع مرغداري شهرستان آمل بر حسب وضعيت تخصصي کارگران
يافته هاي جدول نشان مي دهد كه تعداد افرادي که داراي وضعيت تخصصي کارگران ساده وماهر هستند هر دو گروه با 27 درصد، كمترين گروه از افراد نمونه را تشکيل مي دهد وتعداد افرادي که داراي وضعيت تخصصي کارگران ماهر و ساده هستند با 48 درصد بيشترين افراد نمونه را تشکيل مي دهد و اين نتيجه به وسيله نمودار نشان داده شده است.

ب) بررسي فرضيه هاي پژوهش:
فرضيه 1: بين ميزان علاقه و مشارکت مرغداران شهرستان آمل و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معني داري وجود دارد
براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي نماييم:

جدول 4-14 نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 1 پژوهش

مقدار آزمون = 75

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 1
-8.387
27
.000
-17.89286
-22.2701
-13.5156

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0 از الفاي آزمون يعني 0.05 کوچکتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد بنابراين بين ميزان علاقه و مشارکت مرغداران شهرستان آمل و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معني داري وجود دارد

فرضيه 2: بين ايجاد شركت هاي تعاوني با كاركرد تهيه مواد اوليه و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي نماييم:

جدول 4-15:نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 2 پژوهش

مقدار آزمون = 33

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 2
-7.180
27
.000
-6.89286
-8.8625
-4.9232

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0 از الفاي آزمون يعني 0.05 کوچکتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد.بنابراين بين ايجاد شركت هاي تعاوني با كاركرد تهيه مواد اوليه و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
.

فرضيه 3: بين ساماندهي بازار وتقاضاي گوشت مرغ و رونق اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي نماييم:

جدول 4-16:نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 3 پژوهش

مقدار آزمون = 10

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 3
13.526
29
.000
12.63333
10.7231
14.5436

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0 از الفاي آزمون يعني 0.05 کوچکتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد بنابراين بين ساماندهي بازار وتقاضاي گوشت مرغ و رونق اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
.

فرضيه 4: بين بالا بردن انگيزه و رضايتمندي و مهارت كارگران مشغول در واحدهاي مرغداري گوشتي و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي نماييم:

جدول 4-17:نتايج آزمون t مربوط به فرضيه 4 پژوهش

مقدار آزمون = 9

t
df
سطح معناداري
ميانگين اختلافات
95 درصد فاصله اطمينان

کران پايين
کران بالا
فرضيه 4
-5.845
29
.000
-2.33333
-3.1499
-1.5168

با توجه به نتايج جدول بالا مشخص مي گردد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدار 0 از الفاي آزمون يعني 0.05 کوچکتر است .در نتيجه فرض آزمون تاييد مي گردد بنابراين بين بين بالا بردن انگيزه و رضايتمندي و مهارت كارگران مشغول در واحدهاي مرغداري گوشتي و و اقتصاد توليدرابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه 5: بين حضور دولت در مراحل مختلف سياستگذاري مرتبط با صنعت مرغداري و بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت در اين صنعت رابطه معناداري وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون t به شرح ذيل استفاده مي

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *