مناسب
1
12
8
7
2
3%
40%
27%
23%
7%
جمع
30
100%

نيروي کار مرتبط با اين صنعت مي تواند نهاده اصلي (جوجه هاي يک روزه) را با مراقبت و نگهداري و ترکيب مناسب نهاده دوم دان مرغ تبديل به محصول نهايي گوشت مرغ تبديل نمايد. بخش عمده اي از نيروهاي کار در اين صنعت از مهاجرين افغاني مي باشند که به علت پايين بودن سطح سواد آسيب جدي وارد مي کنند. همچنين بخش ديگر اين نيروها از نيروهاي داخلي نيز همين شکل را دارا مي باشند. لذا با عنايت به اينکه نيروهاي کار در اين صنعت مي تواند نقش کليدي در تبديل نهاده اوليه (جوجه) به محصول نهايي (گوشت مرغ) ايفا نمايد لذا با توجه به نيروي کاري که از سطح سواد، علاقه، تجربه، البته با حقوق مناسب برخوردار باشد مي تواند در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري بسيار تعيين کننده باشد.

10-وضعيت مراکز آموزشي نيروي کار
مراکز آموزشي نيروي کار مرتبط با صنعت مرغداري مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي صنعتي مرغداري در شهرستان آمل گردد. در ذيل ديدگاه پاسخ دهندگان محترم در خصوص وضعيت مراکز آموزشي نيروي کار در صنعت مرغداري ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
13
7
5
5
0
43%
23%
17%
17%

جمع
30
100%

با بررسي جدول فوق مي بينيم بيش از 80 درصد پاسخ دهندگان وضعيت نيروي کارشان را از جهت آگاهي و مهارت نامناسب مي دانند. دستگاه هاي مرتبط با صنعت با تشکيل چنين مراکز آموزشي در راستاي پرورش نيروهاي کار مي توانند ضمن بالا بردن توليد و افزايش کيفيت، به ماندگار شدن نيرو در اين صنعت به کارگيري نيروهاي داخلي و ملي، کاهش هزينه توليد با بهرهوري بيشتر و ديگر موارد دست پيدا کنند بنابراين وجود مراکز آموزشي نيروي کار در بخش صنعت مرغداري مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري شهرستان شود.

11-کارايي تجهيزات موجود
کارايي تجهيزات مورد استفاده موجود در صنعت مرغداري در بهبود و افزايش توليد واحدهاي مرغداري شهرستان آمل عامل تعيين کننده اي به حساب مي آيد. در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص کارايي تجهيزات موجود در اين صنعت ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
0
4
16
6
4
0%
13%
53%
20%
14%
جمع
30
100%

با بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان محترم مشخص مي شود که اکثريت پاسخ دهندگان از کارايي تجهيزات موجود دراين صنعت در شهرستان راضي هستند. با صنعتي شدن مرغداري ها در کشور در طول حدود 60 سال و ارتباط صنعت با کشورهاي پيشرفته، شاهد تغييرات به روز و سريع تجهيزات مرتبط با صنعت مرغداري هستيم که اين امر براي تکميل شدن نياز به برگزاري نمايشگاه تجهيزات صنعت مرغداري در شهرستان به عنوان قطب برزگ صنعت مرغداري استان و کشور دارد بنابراين با به روز شدن دستگاه ها و تجهيزات و تغييرات سنتي به صنعتي شدن تجهيزات کمک بزرگي به بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري شهرستان خواهد شد.
12-وضعيت تامين سرمايه و همکاري سيستمهاي مالي و بانکي کشور از صنعت مرغداري
تامين سرمايه و کمک هاي سيستم هاي مالي و بانکي کشور از صنعت مرغداري عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري بر عهده دارد. در زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص وضعيت تامين سرمايه و همکاري سيستم هاي مالي و بانکي کشور از صنعت مرغداري ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
10
13
5
2
0
33%
43%
17%
7%
0%
جمع
30
100%

با کمي دقت در نظر پاسخ دهندگان مي بينيم بيش از 75 درصد آنان نظر نامناسبي نسبت به اين همکاري دارند. در واحدهاي مرغداري گوشتي که بطور متوسط هر دو ماه يکبار توليد انجام ميگيرد و با توجه به گردش سرمايه در اين صنعت که بعد از دو ماه سرمايه صرف شده در هر دوره برگشت داده مي شود بنابراين در يک واحد ده هزار قطعه اي با قيمت کنوني حدود هشتصد ميليون ريال منابع مالي جهت هر دوره نياز است که با توجه به بازه زماني دو ماهه براي برگشت سرمايه هر مرغدار براي جوجه ريزي مستمر در سال نياز به يک ميليارد و ششصد ميليون ريال سرمايه دارد تا بتواند سود مناسبي بدست آورد که اگر چنين سرمايه اي نداشته باشد بخش عمده اي از سود يا سرمايه خود را بايستي براي سود به دلالان پرداخت کند که اين امر سود توليد کننده ها را شديدا کاهش مي دهد، لذا تامين سرمايه و همکاري سيستم هاي مالي و بانکي کشور از صنعت مرغداري عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري شهرستان دارد.
13-حمايت مرکز بيمه اي کشور از اين صنعت
حمايت هاي مراکز بيمه اي عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري گوشتي شهرستان آمل خواهد داشت. در زير ديدگاه پاسخ دنهدگان در خصوص حمايت مراکز بيمه اي کشور از اين صنعت ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
3
10
9
8
0
10%
33%
30%
27%
0%
جمع
30
100%

با بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان محترم مي بينيم حمايت مراکز بيمه اي از صنعت مرغداري اگرچه فاصله اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد اما رو به جلو مي باشد. با حمايت از اين صنعت در بخش بيمه که شامل دو بخش مي باشد اول مکان مورد استفاده از بيمه هاي حوادث و غيره و نيز محصول در حال توليد از ابتدا تا رسيدن به بازار مصرف مي تواند دلگرمي هاي زيادي براي توليد کنندگان به همراه داشته باشد. با ماشيني شدن صنعت احتمال حوادث از يک سو بيشتر مي شود و از سوي ديگر با افزايش مراکز توليد احتمال شيوع بيماري ها زياد مي شود لذا در هر دو حالت بايستي با حمايت هاي بيمه اي توليد کنندگان در حاشيه امن بيشتري براي توليد قرار گيرند لذا حمايت بيمه اي از صنعت مرغداري مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري شهرستان باشد.
14-وضعيت سيستم توزيع محصول توليد شده در بازار مصرف
سيستم توزيع محصول توليد در بازار مصرف يکي از عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري گوشتي شهرستان آمل مي باشد که در زير ديدگاه پاسخ دهندگان محترم در اين خصوص ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
3
5
12
2
0
10%
17%
40%
27%
6%
جمع
30
100%

از دغدغه هاي بزرگ هر توليدکننده نحوه رساندن محصول توليد شده به بازار مصرف است. پاسخ دهندگان محترم وضعيت موجود را مناسب ارزيابي کردند. اين امر بيانگر آن است که بازار مرغ از تعادل در بازار عرضه و تقاضا برخوردار است. آنچه در اين تعادل حائز اهميت است آن است که عرضه از توليدات داخلي باشد که اگر چنين باشد توليدکنندگان نقش بيشتري در تامين و افزايش توليد ايفا خواهند کرد لذا سيستم توزيع عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت دارد.

15-نقش واسطه ها در اين صنعت در جهت حمايت از توليد کننده ها
نقش واسطه در جهت حمايت از توليد کننده به عنوان عامل تعيين کننده مي تواند موجب بهبود کيفيت و افزايش توليد در صنعت مرغداري گوشتي شهرستان آمل باشد. در زير نظر پاسخ دهندگان محترم در اين خصوص ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
6
17
5
2
0
20%
57%
17%
6%
0%
جمع
30
100%

با بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان مشاهده مي کنيم بيش از 80درصد آنها نقش واسطه ها را نامناسب مي دانند معمولا واسطه با بحران آفريني در حد فاصل توليد تا توزيع سود سرشاري به دست مي آورند به طوري که بدون زحمت و تلاش گاهي اوقات سودي بيشتر از توليد کنندگان و حتي فروشندگان مي برند لذا نتيجه مي توان گرفت حذف واسطه ها مي تواند عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد صنعت مرغداري باشد.

16-گرايش مصرف کنندگان به مصرف گوشت مرغ
گرايش مصرف کنندگان به مصرف گوشت مرغ به عنوان عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد در واحدهاي توليدي مرغ گوشتي شهرستان آمل مي باشد. در زير ديدگاه پاسخ دهندگان محترم ارائه مي شود.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
0
2
17
8
3
0%
6%
57%
27%
10%
جمع
30
100%

نظر پاسخ دهندگان محترم گوياي اين مطلب است که ايجاد انگيزه و گرايش در بين مصرف کنندگان به مصرف گوشت مرغ افزايش در مصرف را ايجاد مي کند. معمولا در کنار هر توليد تبليغات صحيح براي مصرف آن محصول نقش بسزايي دارد. حال با عنايت با اينکه گوشت مرغ که از سلامت بالايي برخوردار است و ترويج فرهنگ مصرف گوشت مرغ مي تواند نقش بسزايي در بهبود کيفيت و افزايش توليد در بخش صنعت مرغداري شهرستان داشته باشيم.

17-عملکرد تعاوني هاي مرغداري
عملکرد تعاوني هاي مرغداري يکي از عوامل تعيين کننده در بهبود کيفيت و افزايش توليد در بخش صنعت مرغداري گوشتي شهرستان آمل مي باشد. در زير نظر پاسخ دهندگان محترم در اين خصوص ارائه شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
14
10
5
1
0
47%
33%
17%
3%
0%
جمع
30
100%

نقش تعاوني ها در توسعه هر صنعت حائز اهميت است در صنعت مرغداري نيز نقش تعاوني ها موجب افزايش توليد و بهبود کيفيت مي شود اما در نظر پاسخ دهندگان عملکرد تعاوني مرغداران شهرستان رضايت بخش نبوده که اين گويه فقط براي عملکرد تعاوني شهرستان بوده است ولي عملکرد تعاوني ها در بهبود کيفيت و افزايش توليد موثر خواهد بود.

18-دربخش رعايت موازين بهداشتي واحدهاي فعال
رعايت موازين بهداشتي عامل مهمي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واهدهاي مرغداري مي باشد. در جدول زير فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.
وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
7
16
3
4

23%
53%
10%
14%

جمع
30
100%

با کمي دقت در ديدگاه پاسخ دهندگان متوجه مي شويم بيش از هفتاد درصد پاسخ دهندگان نظر نامناسبي نسبت به رعايت موازين بهداشتي از طرف واحدهاي فعال در اين بخش دارند و اين بدان معناست که شيوع بيماري هاي واگير که در بخش طيور بسيار خطرناک است بخش عمده اش ناشي از همين عدم رعايت هاست که مکررا در شهرستان و يا محدوده اي از شهرستان به علت درگيري واحدهاي متعدد به بيماري هاي خطرناک از طرف دامپزشکي شهرستان يا استان محدود ممنوعه اعلام گرديد. پس رعايت موازين بهداشتي از طرف واحدهاي فعال عامل تعيين کننده اي در بهبود کيفيت و افزايش توليد واحدهاي مرغداري شهرستان مي باشد.
19-در بخش مقابله با بيماري هاي واگيردار و هجومي و راه اندازي مراکز پيشگيري از اين بيماريها
شيوع بيماري هاي واگيردار و هجومي به تنهايي مي تواند آسيب شديدي به توليد در اين صنعت وارد کند که مقابله اساسي و پايه اي با آن از ضروريات است. در جدول زير ديدگاه پاسخ دهندگان در اين خصوص بيان شده است.

وضعيت
فراواني
درجه
بسيار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسيار مناسب
4
7
12
6
1
14%
23%
40%
20%
3%
جمع
30
100%

يکي از آسيب هاي مهم در صنعت مرغداري بيماري هاي واگيردار و هجومي است که سريعا صنعت را دچار آسيب جدي مي کند. اگرچه در سال هاي اخير با کمک دستگاه هاي مرتبط کارهاي کارهاي خوبي انجام شده بطوري که در ديدگاه پاسخ دهندگان وضعيت مناسب بيشترين درصد را به خود اختصاص داد، اما هرگونه سهل انگاري و حتي رضايت از وضع موجود خود ميتواند

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *