1-methyl-4-(1-methylethyl)

43
_
_
_
_
0.84
17.798
_
_
_
_
Filifolone Bicyclo[3.2.0]hept-2-ene, 2-methyl
44
_
_
_
_
1.41
20.007
_
_
_
_
Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-trimethyl

45
_
_
0.40
22.456
0.58
22.450
_
_
_
_
Urea, phenyl- (CAS)

46
_
_
_
_
0.88
22.685
_
_
_
_
Urea, phenyl-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
(-)-.beta.-Pinene
47
_
_
_
_
0.44
35.124
_
_
_
_
4,4-Dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1
-yliden)-2-methylidenbicyclo[4.1.0]heptane
48
_
_
0.44
13.329
_
_
_
_
_
_
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl )-(CAS)
49

_
0.87
17.804
_
_
_
_
_
_
Filifolone 2-cyclopropylpyrrole
50
7.33
19.520
4.50
19.503
_
_
_
_
_
_
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, exo- (CAS)

51
_
_
0.66
21.140
_
_
_
_
_
_
Cyclohexene, 3-methyl-6-(1-methylethylidene)

52
_
_
0.85
22.690
_
_
_
_
_
_
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
Camphene
53
24.34
9.295
_
_
_
_
_
_
_
_
(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene

54
1.46
11.773
_
_
_
_
_
_
_
_
Pentane (CAS)

55
1.27
11893
_
_
_
_
_
_
_
_
Propane, 1-chloro-2-methyl-3-(Bistrifluoromethylamino-oxy)nortricylene
2-(METHYLTHIOMETHYL)PYRIDINE
56
0.24
14.874
_
_
_
_
_
_
_
_
Cyclopentane, 1-methylene-2-vinyl

57
1.67
16.762
_
_
_
_
_
_
_
_
3-Carene

58
0.36
17.838
_
_
_
_
_
_
_
_
2-Hexen-4-yne, (Z)-
1,4-Cyclohexadiene
3-Penten-1-yne, 3-methyl- (CAS)
59
0.32
19.332
_
_
_
_
_
_
_
_
1-Propene, 3-azido-
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
3-Deuterio-1-methylpyrazole
60
0.46
19.904
_
_
_
_
_
_
_
_
(Z)-1-Propenylaziridine

61
1.82
20.619
_
_
_
_
_
_
_
_
Bicyclo[2.2.1]heptane, 7,7-dimethyl-2-methylene-
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- (CAS)
62
0.31
21.145
_
_
_
_
_
_
_
_
Pyridine, 1-oxide

63
13.15
21.397
_
_
_
_
_
_
_
_
Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-
Benzenemethanol, 4-ethyl- (CAS)

64
0.25
22.719
_
_
_
_
_
_
_
_
2-Amino-2-butenedinitrile
5-Norbornene-2-carbonyl chloride
65
0.34
29.448
_
_
_
_
_
_
_
_
Pyridine, 3-(2-propynyloxy)

66

4-3-2-نمودار درصد نتایج GC-MS:
با توجه به مواد بدست امده از طیف های GC-MS از مکان های مورد نظر، نمودار درصد نتایج برای هر یک از این نمونه هادر مکانهای مختلف بسته به توضیح قبلا داده شد برای هر منطقه و شماره گزاری بصورت زیر می باشد:

-نمودار 4-1 :درصد Tricyclene ()

-نمودار 4-2 : درصد Camphene()

-نمودار 4-3 :درصد dl-Limonene ()

-نمودار 4-4 :درصد 1,8Cineole ()

-نمودار 4-5: درصد Alpha-Terpinene ()

-نمودار 4-6 :درصد Gamma-Terpinene ()

-نمودار 4-7 : درصد Alpha-Terpinolene ()

-نمودار 4-8 : درصد Delta.3-Carene()

-نمودار4-9 :درصد Camphor()

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *