مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، …

0 Comments

۳-۴-۳-۱- آماده سازی و فرایند طراحی نمونه ها ۴۷
۳-۴-۳-۲- فراوری نمونه ها ۴۸
۳-۴-۴- آنالیزهای مورد استفاده در این فاز پژوهش: ۴۸
۳-۴-۴-۱- اندازه گیری pH: 48
۳-۴-۴-۲- آزمون اسیدیته: ۴۸
۳-۴-۴-۳-شمارش میکروبی: ۴۸
۳-۴-۵-انجام مرحله چهارم پژوهش ۴۹
۳-۴-۵-۱- آنالیزهای این مرحله از پژوهش ۴۹
فصل چهارم ۵۰
بحث ونتیجه گیری ۵۰
۴-۱- غلظت آفلاتوکسین ۵۱
۴-۱-۱- مقایسه غلظت های آفلاتوکسین درماست و دوغ۰۵ /۰ و ۱/۰ مایکرولیتر ۵۱
۴-۲- اثر تیمار های آزمایش بر تعداد باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس و بیفیدو باکتر بیفیدوم ۵۲
۴-۲-۱- مقایسه تعداد باکتری لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در تیمار های مختلف شیر ۵۲
۴-۲-۲ – مقایسه میانگین تیمار در ساعت های مختلف تخمیر در استرپتوکوکوس ترموفیلوس ۵۲
۴-۲-۳ – مقایسه تعداد باکتری های لاکتو باسیلوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۵۳
۴-۲-۴ – مقایسه تعداد باکتری استرپتو کوکوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۵۴
۴-۲-۵ – روند تغییرات باکتری بیفیدو باکتر بیفیدوم در طی زمان تخمیر ۵۴
۴-۲-۶ – روند تغییرات باکتری بیفیدو باکتر بیفیدوم در طی زمان نگهداری ۵۵
۴-۳- اثرتیمارهای آزمایش بر pH و اسیدیته ۵۵
۴-۳-۱- مقایسه میانگین تیمار در ساعت های مختلف تخمیر برای pH واسیدیته ۵۵
۴-۳-۲ – مقایسه اثر تیمار بر pH در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۵۶
۴-۳-۳- مقایسه اثر تیمار بر اسیدیته در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۵۷
۴-۳-۴ – مقایسه اثر تیمارهای مختلف در هفته های مختلف نگهداری دوغ برای pH و اسیدیته ۵۸
۴-۴- مقایسه صفات مورد بررسی در دوغ ساده و دوغ حاوی بیفیدو باکتر بیفیدوم ۵۹
۴-۵- بررسی روند تغییرات آفلاتوکسین در طی زمان تخمیر تا انتهای زمان نگهداری دوغ ۶۰
۴-۶- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس ۶۲
۴-۶-۱- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس ۶۲
۴-۶-۲- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ۶۲
۴-۶-۳ – بررسی اثر بیفیدو باکتریوم بر روی غلظت آفلاتوکسین ۶۳
۴-۷- بررسی اثر وجود آفلاتوکسین بر روی تغییرات pH 63
۴-۸- بررسی اثر وجود آفلاتوکسین بر روی تغییرات اسیدیته ۶۳
۴-۹- نتیجه‌گیری ۶۴
۴-۱۰- پیشنهادات ۶۴
منابع: ۶۵
چکیده:
در این پژوهش اثر آغاز گرهای لاکتیکی لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس و بیفیدوباکتر بیفیدوم بر روی تغییرات غلظت آفلاتوکسین Mکه در دو غلظت ۰٫۰۵ و ۰٫۱ مایکروگرم بر لیتر که به طور مصنوعی به شیر بازساخته در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد اضافه شده بود و در طی زمان تخمیر ماست و۲۱ روز نگهداری دوغ در یخچال بررسی شد.محاسبه غلظت آفلاتوکسین M1به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های pH ،اسیدیته قابل تیتر، غلظت آفلاتوکسین و تعداد باکتری ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آغزگرهای ماست تاثیر بشزایی در کاهش غلظت آفلاتوکسین داشتند. درصد کاهش غلظت افلاتوکسین M1در دوغ ۰۵/۰ مایکرو گرم بر لیتر در انتهای زمان تخمیر۲۳% و در انتهای ۲۱ روز نگهداری دوغ۳۵% و در غلظت ۱/۰ به ترتیب۲۴% و در انتهای ۲۱روز نگهداری۸/۳۶% بود.در این تحقیق تعداد استرپتوکوکوس ترموفیلوس و میزان ph و اسیدیته تفاوت معنی داری در شرایط مختلف نشان داد..و نیز اثر شرایط بر روی تعداد باکتری لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ معنی دار نبود.تاثیر بیفیدو باکتر بیفیدوم نیز در کاهش سم افلاتوکسین معنی دار بود..
کلمات کلیدی: آفلاتوکسین M1 ،مایکوتوکسین ،باکتری های آغازگر ماست، زمان نگهداری، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا،بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
طبق تعریف فدراسیون بین المللی شیر و فرآورده های آن (IDF)[1]، شیرهای تخمیری، فرآورده هایی هستند که از تخمیر شیر به وسیله فعالیت میکروارگانیسم های خاص، حاصل می شوند. این میکروارگانیسم ها باید در هنگام عرضه و مصرف، زنده، فعال و در مقادیر نسبتاً زیاد موجود باشند. در ضمن بعد از تخمیر، جدا شدن فاز نباید در فرآورده مشاهده شود

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.