ژانویه 18, 2021

سامانه پژوهشی – مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و …

ایران

اتوکلاو

ریحان

ایران

سمپلر

ولاک

انگلستان

ترمومتر دیجیتالی

تستو

ایتالیا

pH متر

کریسون

اسپانیا

۳-۱-۲- محلول سازی
فاز متحرک دستگاه کروماتوگرافی شامل: آب(۷۵%) استونیتریل(۲۵%)
تهیه استاندارد کاری آفلاتوکسین M1
برای ارزیابی میزان آفلاتوکسین در نمونه ها، هم چنین در نشانه گذاری (اسپایک)[۲۹] جهت تعیین صحت هر آنالیز، نیازمند استفاده از محلول های استاندارد با غلظت دقیق، جهت بررسی بود. در این پژوهش، محلول های ۵/۰ و ۱ ppb تهیه و جهت اطمینان از صحت غلظت ها میزان غلظت با محلول استاندارد که توسط سازمان ملی استاندارد تهیه شده توسط دستگاه HPLC بررسی گردید.
۳-۱-۳- ملاحظههای ایمنی و احتیاطات[۳۰]
جهت رفع آلودگی از سطوح و ظروف مورد استفاده در آزمایش تعیین آفلاتوکسین کلیه اقدامات ذکر شده به دقت رعایت گردید.
از آن جایی که سم آفلاتوکسین شدیدا به نور حساس می باشد، در طی انجام تمام آزمایشها تا حد ممکن، محیط آزمایشگاه را تاریک کرده یا با استفاده از فویلهای آلومینیومی پنجره ها پوشانده شد تا از ورود نورUV ممانعت گردد یا اینکه ظروف با فویل آلومینیوم پوشانده شد.
لازم به ذکر است که در آزمایشگاه استفاده از لامپ فلورسنت مانعی ندارد.
ظروف حاوی محلول های کاری آفلاتوکسین، با استفاده از فویل یا نگهداری در جاهای تاریک، از نور محافظت گردید و حداقل در دمای کم تر از ۴ درجه سیلیسیوس نگهداری شد.
تمام ظروف شیشه ای مورد استفاده در آزمایش قبل از استفاده می باید اسید شویی شده باشد. بنابراین با استفاده از اسید سولفوریک ۲ مولار، حداقل ۳ مرتبه شستشو شده و در نهایت با آب کافی، برای خنثی سازی اسید آبکشی گردید و جهت اطمینان از عدم باقیمانده اسید در ظروف، pH با استفاده از کاغذ pH متر کنترل شود.
برای شستشوی ظروف، باید آن ها را به مدت ۲ ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد غوطه ور ساخته و شستشو با مقدار زیادی آب و در نهایت با ۳ تا ۴ بار آبکشی با آب مقطر انجام شود.
قبل از استفاده از کلیه محلول ها دمای ظرف و اتاق همسان سازی شد تا از تغییر غلظت، جلوگیری گردد.
قبل از تزریق محلول نمونه حاصل از آماده سازی آن بهوسیله فیلتر سر سرنگی ۴۵/۰ میکرونی فیلتر شده و سپس به دستگاه تزریق شد.
در کلیه مراحل آنالیز دستگاهی از پیش ستون HPLC استفاده گردید.
حلالها را قبل از استفاده در دستگاه HPLC با سیستم صافی با ۴۵/۰ میکرون صاف کرده و به مدت ۱۵ دقیقه در حمام التراسونیک قرار داده شد.
لازم است، تمامی تجهیزات و ظروف مورد استفاده در این آزمایش می بایست دارای گواهی کالیبراسیون از مرجع ذیصلاح باشد و تمامی معرف ها می بایست مناسب کار با دستگاه HPLCباشد.
۳-۲- مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون های میکروبی
۳-۲-۱- مواد مصرفی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.