عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان -دانلود پایان نامه ارشد

0 Comments

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                      صفحه

چکیده……………………………………….. 1

فصل اول. کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………… 3

1-2- اظهار مساله……………………………….. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش…………………………. 6

1-4- چارچوب نظری پژوهش………………………… 7

1-5-  هدف اصلی………………………………… 9

1-6- اهداف فرعی……………………………….. 9

1-7- فرضیات اصلی پژوهش………………………….. 9

1-8- تعریف مفهومی متغیر های پژوهش……………….. 9

1-8-1- ساختار سازمانی………………………….. 9

1-8-2- فرهنگ سازمانی……………………………. 10

1-8-3- فناوری اطلاعات…………………………… 10

1-8-4- منابع انسانی…………………………….. 10

1-8-5- مدیریت دانش…………………………….. 11

1-9- تعریف عملیاتی  متغیر های پژوهش……………… 11

1-9-1- فرهنگ سازمانی…………………………… 11

1-9-2- ساختار سازمانی ………………………… 11

1-9-3 – فناوری اطلاعات…………………………… 11

1-9-4 – منابع انسانی……………………………. 11

1-10- مدیریت دانش……………………………… 12

1-11-  قلمرو پژوهش(زمانی، مکانی ،  موضوعی)………… 12

فصل دوم. ادبیات پژوهش

مقدمه……………………………………….. 14

2-1- بخش اول : مدیریت دانش……………………… 15

2-1-1- تعاریف مدیریت دانش………………………. 15

2-1-2- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش…………………. 16

2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش……………………… 18

2-1-4- چرخه مدیریت دانش………………………… 19

2-1-5-  مفاهیم مدیریت دانش………………………. 20

2-1-5-1- داده…………………………………. 21

2-1-5-2- اطلاعات……………………………….. 21

2-1-5-3- دانش…………………………………. 22

2-1-6- مکاتب مدیریت دانش……………………….. 23

2-1-6-1-  مکتب اقتصادی…………………………. 23

2-1-6-2- مکتب سازمانی………………………….. 23

2-1-6-3- مدیریت دانش و مدیریت  استراتژیک………….. 24

2-1-7-  مدل های طبقه بندی دانش………………….. 24

2-1-7-1- مدل زعیم و تاتگلو……………………… 24

2-1-7-2- مدل هی سیگ……………………………. 25

2-1-7-3-  مدل بکمن ……………………………. 25

2-1-7-4-  مدل بکوویتز و ویلیامز………………….. 26

2-1-7-5-  مدل نوناکو و تاکوچی……………………. 26

2-1-8- مدل فرایندهای مدیریت دانش در پژوهش حاضر…….. 27

2-2- بخش دوم: عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش……. 28

2-2-1-مدل های زیرساخت مدیریت دانش………………… 28

2-2-1-1- مدل پژوهشی گلد………………………… 28

2-2-1-2- مدل یه و لایی و هو………………………. 30

2-2-1-3- مدل پژوهشی لی و چویی……………………. 30

2-2-2- فرهنگ سازمانی…………………………… 32

2-2-2-1- ابعاد فرهنگ…………………………… 36

2-2-2-2- اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزمانی……………………. 37

2-2-2-3- ﻧﻘﺶ و اﻫمیت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ……………….. 38

2-2-2-4- آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…………………….. 38

2-2-3- فناوری اطلاعات…………………………… 39

2-2-3-1- کارکرد های فناوری اطلاعات………………… 41

2-2-3-2- ابعاد فن آوری اطلاعات……………………. 43

2-2-4-  منابع انسانی…………………………… 44

2-2-4-1- ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ… 45

2-2-4-2- انگیزه برای کوشش های دانش محور……………. 46

2-2-4-3- ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. 46

2-2-5- ساختار سازمانی………………………….. 48

2-2-5-1- ابعاد ساختار………………………….. 50

2-2-5-2- ساختار و مدیریت دانش……………………. 53

مطلب دیگر :
دانلود مقاله فارسی تاثیر مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلها- پایان نامه ارشد

2-4- بخش چهارم:  پیشینه پژوهش…………………… 57

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………………. 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-2- پژوهش های داخلی…………………………. 59

فصل سوم. روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………… 63

3-2- روش پژوهش………………………………… 63

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری………………….. 64

3-4- روش نمونه گیری……………………………. 65

3-5-  فرآیند اجرایی پژوهش………………………. 68

3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………. 69

3-6-1- تحقیقات میدانی………………………….. 69

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه……………………. 70

3-7-1- روایی پژوهش…………………………….. 70

3-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه……………………. 71

3-8- تکنیک های آماری مورد بهره گیری……………….. 73

3-8-1- آمار توصیفی…………………………….. 73

3-8-2- آمار استنباطی…………………………… 73

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه…………………………………… 75

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی………………… 76

4-2-1- جنسیت پاسخگویان…………………………. 76

4-2-2- سن پاسخگویان……………………………. 77

4-2-3- سابق خدمت پاسخگویان……………………… 78

4-2-4- نوع استخدام پاسخگویان……………………. 79

4-2-5- اندازه تحصیلات پاسخگویان…………………… 80

4-3-  توصیف متغیرهای پژوهش……………………… 81

4-3-1- توصیف متغیر استقرار مدیریت دانش……………. 81

4-3-2- توصیف متغیر ساختار سازمانی……………….. 82

3-3- توصیف متغیر فرهنگ سازمانی………………….. 83

4-3-4- توصیف متغیر فناوری اطلاعات………………… 84

4-3-5- توصیف متغیر مدیریت منابع انسانی……………. 85

4-4- مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها……………… 86

4-5- آزمون فرضیه های پژوهش……………………… 87

4-6- اختصار فصل…………………………………. 91

فصل پنجم. نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه…………………………………… 93

5-2- نتایج آمار توصیفی…………………………. 93

5-3- نتایج مطالعه فرضیات پژوهش…………………… 94

5-4- نتیجه گیری……………………………….. 95

5-5- پیشنهادات………………………………… 97

5-5- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش………… 99

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………. 99

5-7- محدودیت های پژوهش…………………………. 100

منابع و مآخذ…………………………………. 101

پیوست ………………………………………. 107

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش