سایت مقالات فارسی – طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در …

0 Comments

تحلیل بنیادی بررسی و مطالعهی تمام عواملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر میزان عرضه و تقاضا اثر میگذارند. تفاوت اصلی تحلیل فنی با تحلیل بنیادی در نوع نگرش و تفسیر به نوسانات بازار است. تحلیلگر فنی معلولگرا و تحلیلگر بنیادی علتگرا است. به عبارتی تحلیل فنی مبتنی بر قیمت و حجم معاملات است و دلایل تغییر قیمت را نادیده میگیرد. در حالیکه در تحلیل بنیادی همهی عواملی که منجر به تغییر عرضه و تقاضا میشوند مورد مطالعه قرار میگیرند تا ارزش جاری و آینده ارزها در برابر یکدیگر به دست آید.
نرخ برابری ارزهای مختلف در برابر یکدیگر با توافق همهی شرکتکنندگان و بازیگران بازار پدید میآید و بیانکننده قیمت است که عدهای برای فروش در آن به توافق رسیدهاند. چنانچه در مجموع اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخهای مبادله را داشته باشند اقدام به خرید آن ارز خواهند کرد و اگر انتظار پایین آمدن نرخها را داشته باشند ارز مورد نظر را به فروش میرسانند. بنابراین، تعیین قیمت در بازار به انتظارات معاملهگران از آینده قیمت بستگی دارد.
به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی، مالی و بحرانها مسایلی هستند که انتظارات معاملهگران بازار را تغییر میدهند. این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمتها تا رسیدن به تعادل میگردد. هدف معاملهگر بنیادی تشخیص همین عدم تعادلها و معامله در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و در نهایت کسب سود) است.
قیمت یا نرخ، نتیجه نهایی نبرد بین نیروهای وارد بر آن از طرف عرضه و تقاضا است. هدف از تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل نوسانات، تعیین جهت حرکت در آینده است. با تمرکز بر روی قیمت و فقط بر روی قیمت، تحلیل فنی یک روش مستقیم ارایه میدهد. تحلیلگران بنیادی علاقمند هستند بدانند چرا قیمت این مقدار است؟ چرا قیمت بالا آمده است؟ تحلیلگران فنی بر چقدر تمرکز میکنند و با چرا کاری ندارند (نفریه، ۱۳۸۷).
۲-۱-۲-۱٫ نقاط ضعف تحلیل بنیادی
ایرادهای زیر بر نظریههای تحلیل بنیادی وارد است:

  1. تحلیلهای بنیادی عموما به پیشبینی روندهای بلندمدت میپردازند. زیرا عوامل بنیادی تمایل دارند که از قیمتهای بازار عقبتر باشند، تا توضیح دهند چرا گاهی اوقات قیمتهای بازار بدون عوامل سببی آشکار، جابهجا میشوند (دلایل بنیادی دیرتر آشکار میشوند).
  2. عامل دیگری که در تحلیل بنیادی در نظر گرفته میشود، اعتبار دادههای اقتصادی است. به خاطر پیچیدگیهای اقتصاد جهانی امروز، دادههای اقتصادی اغلب در دورههای متوالی تعدیل میشوند و این دقت پیشبینی بنیادی را تهدید میکند (محمدی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۳٫ فرضیه گام تصادفی
یکی از مهمترین الگوهای فنی تعیین نرخ ارز، فرضیهی گام تصادفی است که میتوان آن را در شکلهای گوناگون مورد استفاده قرار داد. فرض اساسی این روش برای تعیین نرخ ارز این است که نرخ ارز فقط از مقادیر قبلی خود پیروی میکند و تابع سایر متغیرهای اقتصادی نیست. در این فرضیه، نرخ ارز تابعی از مقادیر نرخ نقدی ارز دورههای پیشین است. بنابراین، اگر نرخ ارز دارای چنین رفتاری بوده و به طور معنیداری از مقادیر قبلی خود تاثیرپذیر باشد، به آن متغیر ناپایا میگویند. یعنی اینکه رفتار این متغیر تصادفی نبوده بلکه منظم است.
نیرلی[۲۷] و مورفی[۲۸]، تیلور و آلن[۲۹] بحثهای بسیار گستردهای را در این زمینه عنوان کردهاند. در ادبیات تعیین نرخ ارز بر اساس الگوهای فنی، از شکل بسیار ساده فرآیند گام تصادفی استفاده میشد ولی امروزه در مطالعات تجربی اَشکال متنوع و اغلب ترکیبی از این روش برای تبیین بهتر رفتار نرخ ارز مورد استفاده قرار میگیرد (رستمزاده، ۱۳۹۰).
۲-۱-۴٫ انواع نظامهای ارزی
با توجه به مؤلفههای مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقهبندیهای مختلفی به لحاظ تجربی از نظامهای ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، نظامهای ارزی رایج در اقتصاد کشورها را میتوان در قالب چهار دسته شامل نظامهای ارزی شناور، نظامهای ارزی میانه، نظامهای ارزی نرم و نظامهای ارزی سخت مورد بحث قرار داد. هر یک از دسته نظامهای ارزی مذکور از چند زیر نظام ارزی تشکیل میشوند. هر یک از نظامهای ارزی مورد بحث دارای برخی مزیتها و معایب هستند. مزیتها و معایب هر یک از نظامهای ارزی در جدول (۲-۱) ارایه شده است.
جدول (۲-۱): مزیتها و معایب نظامهای ارزی

نظام ارزی زیر نظامهای ارزی مشخصه اقتصاد مزیتها معایب
نظامهای ارزی شناور مستقل شناور شناورمدیریت شده ضعیف کشورهای صنعتی بزرگ، اقتصادهای بازاری نوظهور ادغام شده در بازارهای سرمایه بینالمللی، تنوع در ساختار تولید و تجارت، بازارهای مالی گسترده و عمیق – جذبکننده و دفعکننده آسان تکانهها
– قرار نگرفتن در معرض بحرانهای ارزی
– عدم نیاز به ذخایر بینالمللی بالا
– نوسانات کوتاهمدت بالا
– نوسانات میان مدت بالا و تنها به صورت ضعیف و در ارتباط با بنیانهای اقتصادی
– در معرض انحراف اقتصادی بالا
– امکان شکلگیری تورش تورمی ناشی از صلاحدید در سیاست پولی
نظامهای ارزی
میانه
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.